Crna Gora protiv carinske unije na Balkanu

28 Jun 2017

Ideja ili inicijativa o formiranju zajedničkog tržišta balkanskih zemalja je nerealna, saopštio je crnogorski premijer

Inicijativa o formiranju carinske unije i zajedni?kog tržišta Zapadnog Balkana nije realna i nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta, saopštio je tokom premijerskog sata u Skupštini Crne Gore predsjednik Vlade Duško Markovi?. Ideja o zajedni?kom balkanskom tržištu prema tre?im zemljama se pominje posljednjih mjeseci kao dio integrativnog procesa balkanskih zemalja, ali je za ve?inu neprihvatljiva.

Svaka od zemalja Zapadnog Balkana vodi svoju ekonomsku politiku i usaglašava u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom (EU) i njenim državama ?lanicama. Zato je ideja ili inicijativa o formiranju zajedni?kog tržišta balkanskih zemalja nerealna, saopštio je crnogorski premijer.

“Iako su po?etkom ove godine registrovana razli?ita tuma?enja i inicijative povodom dalje integracije Zapadnog Balkana, poput stvaranja takozvanih carinskih unija ili zajedni?kog tržišta regiona, na tehni?kim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj odnosno trgovinskoj politici regiona prema tre?im zemljama”, kazao je Duško Markovi?.

Balkanska carinska unija ili jedinstveno tržište zemalja Zapadnog Balkana bila je u jednom trenutku tema na stolu inicirana od dijela lidera zemalja Balkana, potvrdio je Markovi?.

Me?utim, prema rije?ima Duška Markovi?a zvani?na Crna Gora je prema tom predlogu izrazila jasne rezerve. Premijer je zaklju?io da o bilo kakvoj uniji zemalja Zapadnog Balkana više nema govora.

“Ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, politi?koj i ekonomskoj zajednici. Ve? se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana, svaka svojom dinamikom, uz ja?u me?usobnu saradnju postanu ?lanice jedinstvenog tržišta EU”, rekao je predsjednik Vlade Crne Gore.

Carinska unija zemalja Zapadnog Balkana ne?e biti ni tema sastanka narednog samita premijera država Zapadnog Balkana u Trstu, ve? ?e se razgovarati o podsticanju regionalnih ekonomskih odnosa koje zvani?na Crna Gora podržava. Ovo su prihvatili svi ostali u?esnici u dijalogu, rekao je premijer Markovi?.

Pitanje o potencijalnoj carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana, premijeru Markovi?u je postavio potpredsjednik Skupštine Genci Nimanbegu, koji je izrazio ?u?enje što je tu ideju podržao komesar za proširenje Johanes Han.

Nimanbegu je ocijenio da bi ta inicijativa mogla biti nova prepreka evrointegracijama.

“Inicijativa o zajedni?kom tržištu na Zapadnom Balkanu koje je predstavio sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vu?i?, iako nedovoljno pojašnjena, predstavljena je kao klju?na za stabilnost, razvoj i napredak regiona. Iako nedovoljno obrazložena javnosti, po meni neo?ekivano je dobila podršku Johanesa Hana. Smatram da to predstavlja jednu najavu da se u odre?enim krugovima u Evropskoj uniji stvaraju politi?ki stavovi koji mogu predstavljati nove prepreke u ubrzanju pristupa EU država Zapadnog Balkana. To je veoma o?igledno”, kazao je Genci Nimanbegu.

Nekadašnji diplomata, a sada predsjednik opozicionog Demosa Miodrag Leki?, ocjenio je da se cikli?no pojavljuju ideje o integraciji Zapadnog Balkana, koje podsti?e i Evropska unija.

“Imaju?i u vidu da se Crna Gora zalaže za regionalnu saradnju mislim da ona treba da bude otvorena prema tim oblicima koji naravno nisu propaganda i verbalno politi?ka novina, nego ono što je dobro osmišljeno na planu integracija Zapadnog Balkana u smislu carinske zone, ekonomskih olakšica… da je to dobrodošlo i da Crna Gora treba da u?estvuje. Rezerve su iz sfere, ?ini mi se, propagande i da smo mi navodno lideri i da smo neki ‘balkanski tigar’ pa ?e nas neko zako?iti. Ta ideja, ako je dobro osmišljena, ona je dobrodošla”, rekao je Leki?.

Crnogorski zvani?nici su i ranije saopštili da bi carinska unija zaustavila Crnu Goru u procesu integracija u Evropsku uniju, odnosno vratila taj proces na nivo zemalja regiona koje su tek zapo?ele pregovore.

(Sr?an Jankovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!