Crna Gora: Kako firme i buduće mame varaju državu

27 Feb 2013

Iako sve na prvi pogled izgleda legalno, neke firme u Crnoj Gori formirane su samo zato da bi oštetile državu, a drugima osigurale protivzakonitu imovinsku korist

Plata konobaricama u Crnoj Gori može da dosegne i do 1600 eura, u džep zaposlenica u ra?unovodstvu mjese?no može da se slije i do 3 i po hiljade. Nije ske? ve? istina, ali nije rije? o El Doradu na Balkanu ve? zemlji u kojoj inventivnost u prevarama države i izvla?enja para iz budžeta nema granica.

Iako sve na prvi pogled izgleda legalno, neke firme u Crnoj Gori formirane su samo zato da bi oštetile državu, a drugima osigurale protivzakonitu imovinsku korist. Po uproš?enom mehanizmu fiktivno zaposle porodilje sa kojim sklope ugovor o plati ?esto enormnoj za crnogorske prilike.

Nakon što po?u na porodiljsko bolovanje država nominalnu sumu iz ugovora upla?uje na ra?un poslodavca, a ovaj na ra?un porodilja koje im potom novac iznad interno dogovorenog iznosa vra?aju u kešu. Tako 12 mjeseci koliko traje porodiljsko bolovanje, a onda dolaze nove budu?e mame i nove prevare.

Zato je lako postalo mogu?e da konobarica u Kolašinu prima platu od 1600 eura ili radnice u ra?unovodstvu preko tri i po hiljade. Da potkradanje države poprima  drasti?ne razmjere potvrdio nam je Novo Radovi?, pomo?nik direktora Poreske uprave Crne Gore koji kaže da trenutno provjeravaju 77 poslodavaca.

Poreska uprava je dobila spisak tih poslodavaca za koje se sumnja da nezakonito i neosnovano uve?evaju zarade. Sada smo u fazi prikupljanja podataka, a o preduzetim mjerama ?emo kasnije govoriti jer ?e vjerovatno morati da se uklju?e i drugi državni organi. Ne znam da li su se policija i tužilaštvo uklju?ili u istragu, ali u svakom slu?aju do?i ?e do saradnje, ako se pokaže da su ove tvrdnje ta?ne“, naveo je Radovi?.

Praksa koja je ušla u genetski kod

Pri?u o prevari države fiktivnim zapošljavanjem porodilja pokrenuo je list “Pobjeda” koji je došao do podatka da ja na taj na?in državni budžet ošte?en za više miliona eura. Da miriše na mutne radnje postaje jasno ako se zna da posljednjih godina u Crnoj Gori nije zabilježen nagli porast nataliteta, ali je država 2012. za porodiljska odsustva izdvojila 15 miliona eura više od u odnosu na 2007. Na spisku do koga je došla “Pobjeda” nalazi se i jedna gra?evinska firma u Mojkovcu koja “zapošljava” desetine žena koje mjese?no primaju preko1.500 eura.

Sociolog Ivan Radoji?i? primje?uje da inventivnost u plja?ki države ne treba da iznena?uje, jer je ona sistemskog karaktera.

Sistem je devijantan u cjelini tako da ne možete o?ekivati da u takvim okolnostima i socijalnoj klimi pojedinci funkcionišu na druga?ije na?ine. Jednostavno, sistem je taj koji vas tjera na takavo ponašanje i tu se ne ostavlja mnogo prostora za manevar. Svaki drugi pokušaj legalnog i legalisti?kog pristupa, po zakonima i propisima gotovo je u startu osu?en na neuspjeh u velikom procentu slu?ajeva“, kaže Radoji?i?.

Je li domišljatost u pronalaženju na?ina u potkradanju sopstvene države odnosno drugih gra?ana koji za nju kao poreski obveznici izdvajaju novac, više karakteristika našeg društva u odnosu na ona u okruženju?

Za profili?ara Milisava Popovi?a ta praksa je  u Crnoj Gori izraženija pošto je u maloj državi evidentnije kako se neki bolje snalaze u mutnim vremenima.

Zvani?ni podaci ne postoje, ali ono što je ura?eno kao taj prvi statisti?ki uvid ukazuje da smo mi prije vremena tranzicije, ali i tokom same tranzicije znali kako da muzemo državu. Kada bi uzeli neke velike industrijske sisteme iz Nikši?a, primijetili biste da je da je dosta ljudi sa jedna navršenih 40 godina odlazilo u tzv. invalidsku penziju, jer su premije bile ve?e nego kod regularne penzije. Ta praksa je nama genetski izgleda ušla u kod iako je situacija u kojoj ?ete da prevarite državu sada teža nego što je ikada bila iz razloga što su regule preciznije i bolje. Me?utim, patimo i dalje od tih bolesti“, isti?e Popovi?.

Socilog Ivan Radoji?i? zaklju?uje da ?e do promjena u društvu ogrezlom u devijacijama do?i kada do?e da promjena u vrhu sistema koji je ga je uspostavio.

Naše društvo je vrlo adaptivno u svim okolnostima u kojima se na?e tako da me to sa te strane ne iznena?uje i isto tako mislim da kada bi se sistemska promjena, ona korjenita, ona koju svi o?ekujemo u dogledno vrijeme desila u Crnoj Gori isto tako bi bila odre?ena disciplina na mnogo ve?em nivou, ukoliko bi to bilo u interesu onoga koji donosi odluke u ovoj državi“, ocjenjuje Radoji?i?.

(Dimitrije Jovi?evi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!