Civilno društvo traži sveobuhvatnu raspravu o promeni Ustava

09 Jun 2017

"Da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava"

Oko 30 organizacija civilnog društva i udruženja saopštilo je danas da o?ekuje da Vlada Srbije, a pre svega Skupština, formira širu radnu grupu u koju ?e se uklju?iti predstavnici svih klju?nih aktera, nevladinih udruženja, stru?nih organizacija, politi?kih stranaka koja ?e pripremiti javnu raspravu za promenu Ustava.

“Pou?eni lošim iskustvom sa usvajanjem najvišeg pravnog akta u državi 2006. godine kad je izostala i stru?na i politi?ka i javna rasprava, organizacije civilnog društva zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava i da se sve faze pripreme izmena i usvajanja izmena Ustava sprovode uz puni politi?ki, stru?ni i javni dijalog, koji ?e uklju?iti sve klju?ne institucije i organizacije, uz informisanje i participaciju gra?ana u tom procesu”, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da organizacije civilnog društva u Srbiji s velikim interesovanjem i oprezom prate pripreme za promene Ustava i da se u nevladino sektoru poslednjih meseci odvijaju skupovi posve?eni tom pitanju.

Nevladine organizacije su pozdravile poziv Ministarstva pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

Tim pozivom dat je rok do 30. juna do kad organizacije civilnog društva mogu poslati svoje predloge i sugestije, a u kontekstu nacrta teksta “Pravne analize ustavnog okvira o pravosu?u u Republici Srbije” objavljenog na internet prezentaciji Ministarstva pravde i koji sadrži mogu?a rešenja za izmenu Ustava.

Akcionim planom za poglavlje 23 utvr?ena je dinamika priprema za promenu Ustava koja se odnosi na pravosu?e.

“Ovaj poziv Ministarstva pravde ne sme da bude jedini okvir za dijalog niti sme da stvori utisak široke javne debate, jer sam poziv i prikupljanje primedbi i sugestija javnu raspravu ne može da zameni”, navedeno je u saopštenju.

Me?u potpisnicima saopštenja su Komitet pravnika za ljudska prava, Evropski pokret u Srbiji, Cesid, Žene u crnom, Viktimološko društvo Srbije i NUNS.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!