Čiplić: Statut usaglašen sa Ustavom Srbije

19 Sep 2008

Ministar

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? izjavio je danas da je radna verzija novog Statuta Vojvodine u potpunosti usaglašena sa Ustavom Srbije. ?ipli? je agenciji Beta rekao da “ne postoje nikakve sumnje” da je radna verzija Statuta Vojvodine zasnovana na Ustavu Srbije koji je liberalniji od prethodnog i autonomnim pokrajinama daje znatno ve?a ovlaš?enja. “Ne treba zaboraviti da je Ustav donet prakti?no konsenzusom politi?kih partija”, rekao je ?ipli? i naveo da “ne bi smelo” da bude bilo kakvih problema u donošenju vojvo?anskog Statuta jer je on usaglašen sa najvišim aktom Srbije.
?ipli? je ukazao da su se sa ustavnim odredbama kojima su definisana i prava autonomnih pokrajina složile i stranke sadašnje opozicije i ocenio da se u javnosti bespotrebno stvara pogrešna slika o tome šta donošenje vojvo?anskog statuta zapravo zna?i. On je objasnio da je donošenje Statuta Vojvodine po Ustavnom zakonu obaveza i da to nije samostalni akt pokrajine ve? da se donosi uz saglasnost Skupštine Srbije. “Sasvim sam siguran da Statut, s obzirom da prati i realizuje ustavna rešenja, jeste napredak u domenu ljudskih, a pre svega manjinskih prava, jer se bez njega, kao pravne pretpostavke, ne može i?i dalje”, rekao je ?ipli?.
?ipli? o?ekuje da se, kako je rekao, oni koji su podržali donošenje Ustava ne?e ponašati “politi?ki licemerno i spre?avati ono što Ustav dozvoljava”, i da ?e se složiti da je Statut pretpostavka da deo Srbije “može da po?ne da funkcioniše”. Ocenivši da su primedbe opozicije na radnu verziju statuta Vojvodine deo politi?ke borbe, ?ipli? je ukazao da su neutemeljene i kritike o promeni termina Izvršno ve?e u Vlada Vojvodine. “Ime ne ozna?ava državnost, re? je o neznanju. Važno je pro?itati Ustav, a onda i statut”, rekao je ?ipli? i ponovio da su novim Ustavom Srbije autonomnim pokrajinama date ve?e ingerencije, ali u skladu sa najvišim aktom države i zakonima. Objasnio je da po Ustavu Srbije pokrajine imaju pravo na samoorganizovanje i svojim statutima mogu da organizuju izvršnu i zakonodavnu vlast. “U domenu ljudskih prava tako?e postoji napredak. Radnom verzijom statuta predvi?eno je da pokrajina može nacionalnim savetima manjina da prenese neke nadležnosti, ili da ih uklju?i u odlu?ivanje”, rekao je ?ipli?.
On je rekao da je jako zna?ajno imati u vidu da je mogu?e da Autonomna pokrajina statutom, a preko nacionalnih saveta, uve?a kulturnu autonomiju u domenu obrazovanja, ili upotrebe jezika i pisma. “Pokrajina prakti?no na ovaj na?in prepušta deo svoje nadležnosti naravno pod kontrolom i odre?enim uslovima, nacionalnim savetima. S druge strane, pokrajina nema pravo da uradi sama nešto što je obaveza države”, rekao je ?ipli?.
Ustavom Srbije predvi?eno je da autonomne pokrajine pored prava na samoorganizovanje, imaju sopstvene izvore prihoda, imovinu, a sve nedoumice otklanja ?lan 12 Ustava koji gra?anima daje pravo na pokrajinsku autonomiju kao sredstvo ograni?enja vlasti, zaklju?io je ?ipli?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!