CINS objavio podatke o gotovo dve hiljade postupaka protiv funkcionera

07 Jul 2016

Protiv 51 od 250 poslanika iz novog saziva Narodne skupštine Srbije vođen je postupak

CINS je napravio bazu podataka o postupcima protiv funkcionera koje je u proteklih šest godina pokretala Agencija za borbu protiv korupcije. Baza sadrži podatke o postupcima pred Agencijom i pred sudovima.

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je od 2010. do po?etka 2016. godine skoro dve hiljade postupaka protiv funkcionera i svi su sadržani u bazi podataka koju je danas objavio Centar za istraživa?ko novinarstvo Srbije (CINS). Agencija je vodila postupke zbog sumnje da su funkcioneri prekršili zakone tokom obavljanja funkcija.

Korisnici bazu mogu pretraživati po imenu i prezimenu funkcionera, institucijama i pozicijama koje su obavljali, vrsti i ishodima postupaka i osnovama za njihovo pokretanje. Me?u funkcionerima su: poslanici, ministri, državni sekretari, ambasadori, gradona?elnici, lokalni odbornici, direktori javnih preduze?a, dekani fakulteta i drugi.

U bazi postoje dve vrste postupaka – oni koje je vodila Agencija i sudski postupci. Agencija postupak protiv funkcionera pokre?e po razli?itim osnovama: zbog neprijavljivanja imovine ili prihoda, neobaveštavanja o prestanku stare ili preuzimanju nove funkcije, kada postoji potencijalni sukob interesa itd.

Kada Agencija prekršaj dokaže, funkcionerima može izre?i meru upozorenja, meru javnog objavljivanja da zakon nije ispoštovan ili doneti javnu preporuku za njihovu smenu. Prema podacima iz baze, Agencija je izrekla 1.331 meru upozorenja, 97 preporuka za razrešenje i 138 mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona. Pokrenuti postupci obustavljeni su u 142 slu?aja.

U slu?ajevima u kojima je postojala sumnja da je došlo i do ozbiljnijeg prekršaja ili krivi?nog dela, Agencija je sudovima i tužilaštvima podnosila zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (609 slu?ajeva), odnosno, krivi?nu prijavu (45 slu?ajeva).

CINS je nedavno objavio istraživanje koje je pokazalo da je protiv 51 od 250 poslanika iz novog saziva Narodne skupštine Srbije vo?en postupak. Protiv njih pet Agencija je podizala i krivi?ne prijave.

Prikupljanje i obrada informacija trajala je šest meseci a izvori su: Agencija za borbu protiv korupcije, tužilaštva, sudovi i druge institucije.

Do objavljivanja baze CINS još nije dobio sve podatke o ishodima pokrenutih postupaka, pa ?e te informacije, uklju?uju?i i kopije dokumenata, biti naknadno unesene.

(CINS)

Podelite ovu stranicu!