Činjenice o ratovima – zbog njega, nje, njih, nas i mene

08 Jun 2010

I dan-danas u regionu se još uvek više od 16.000 osoba vode kao nestale. Zbog toga je potrebna regionalna komisija - REKOM - koja će žrtvama omogućiti da svedoče i koja će ponuditi činjenice o proteklim ratovima na prostoru bivše SFRJ

Koalicija za REKOM koja se zalaže za osnivanje Regionalne komisije za utvr?ivanje ?injenica o ratnim zlo?inima na podru?ju bivše SFRJ, pokrenula je široku medijsku kampanju u regionu s ciljem da se javnost senzibiliše da podrži osnivanje regionalne komisije za žrtve.

Kako kažu u Koaliciji, do kraja ove godine bi?e završen Model budu?eg REKOM-a, a do 1. juna naredne godine vladama i parlamentima u regionu, pored modela komisije, Koalicija nevladinih organizacija preda?e i milion potpisa gra?ana iz regiona, koji ?e podržati ovu inicijativu.

Bez pogleda u prošlost nema budu?nosti

An?elko Kvesi?, predsednik Hrvatske udruge logoraša iz Zenice, za Doj?e vele objašnjava zašto je besan na politi?ke partije:

“One se apsolutno ne bave ni problemom žrtve ni problemom mladih, niti se bave problemima svih onih koji trpe zbog doga?aja u prošlosti i mislimo da ?e REKOM – ako ne u potpunosti ono makar delimi?no rešiti – neke njihove frustracije, odnosno omogu?iti im da im budu?nost bude lepša i zdravija.”

Platforma za glas žrtava

Nataša Kandi?, jedna od pokreta?ica inicijative za osnivanje REKOM-a za naš program kaže da je kona?no došlo vreme da se ?uje i glas žrtava:

“Naš zadatak je da stvorimo jednu platformu za glas žrtava, da oni govore o tome, i da na taj na?in pokušamo da iza?emo iz ove ravnodušnosti, da stvorimo klimu saose?anja.”

Predstavnici Koalicije za REKOM u javnosti ?esto isti?u da sudska pravda, bilo u Haškom tribunalu bilo pred doma?im sudovima, ne?e ni izbliza mo?i doneti pravdu za žrtve. Oni podse?aju da se i dan-danas u regionu još uvek više od 16.000 osoba vode kao nestale. I upozoravaju da guranje prošlosti pod tepih može samo da dovede do toga da nam se ta prošlost ponovi. Uloga REKOM-a bi?e i da omogu?i žrtvama da javno svedo?e a da televizije u regionu prenose ta svedo?enja. Jer, kako isti?u, sada je poslednji trenutak da raskrstimo s prošloš?u tako što ?emo je osvetliti.

Koalicija za REKOM u ovom trenutku broji blizu 900 organizacija-?lanica i pojedinaca. To je najve?a ikada pokrenuta regionalna inicijativa nevladinih organizacija na prostoru bivše SFRJ.

(Radio Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!