CG: Usvojen Zakon o povećanju PDV-a

20 Jun 2013

Skupština Crne Gore je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koje podrazumijevaju povećanje stope sa 17 posto na 19 posto

Skupština Crne Gore je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), koje podrazumijevaju pove?anje stope sa 17 posto na 19 posto.

Za usvajanje predloženih izmjena i dopuna glasala su 42 poslanika, 34 je bilo protiv, a jedan suzdržan.

Poslanici su usvojili i dva od ukupno devet predloženih amandmana na izmjene i dopune zakona o PDV-u. Skupština je prihvatila samo amandman poslanika Hrvatske gra?anske inicijative (HGI), Ljerke Dragi?evi?, kojim se predvi?a brisanje apart hotela iz kategorije za koju se obra?unava niža stopa PDV-a od sedam posto i prelazak u onu sa višom stopom, pišu Vijesti.

Prihva?en je i amandman poslanika Demokratskog fronta (DF), Emila Labudovi?a, kojim se predvi?a viša stopa PDV-a za oblast privre?ivanja od igara na sre?u.

Potrebnu ve?inu, izme?u ostalih, nije dobio amandman koji je, na inicijativu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), dostavila grupa poslanika iz vlasti i opozicije i koji je potpisivanjem peticije podržalo 12 hiljada gra?ana.

Vlada: Smanjenje javnog duga

Ministar finansija u Vladi Crne Gore Radoje Žugi? kazao je u utorak da ?e mjera pove?anja PDV-a u sadejstvu sa ostalim mjerama fiskalnog prilago?avanja doprinijeti potrebi smanjivanja javnog duga, a time se i pozitivno odraziti na ve?i nivo fiskalne stabilnosti, odnosno održivosti i finansijske i ukupne makroekonomske stabilnosti, podsje?a dnevnik Pobjeda.

“Vlada se na pove?anje stope PDV-a nerado odlu?ila, a neveliko pove?anje sa 17 na 19 odsto, uz zadržavanje niže stope od sedam odsto ?e imati neveliki uticaj na nivo standarda gra?ana i dijelom na konkurentnost naše ekonomije”, rekao je Žugi?.

On se nada da ?e pove?anje poreske stope biti mjera privremenog karaktera: “O?ekivanja su da ?emo momentom ostvarenja nultog deficita imati korak nazad, odnosno vra?anje na prethodnu stopu PDV-a”, naveo je Žugi?. Predlaže se, kako je dodao, i pooštravanje kaznene politike, kao jedne od sedam mjera za suzbijanje sive ekonomije.

Poslanici su u srijedu usvojili i Prijedlog zakona o sprje?avanju nelegalnog poslovanja.

Reakcije NVO-a

“Sigurni smo da ?e se svaki gra?anin danas zapitati ?emu služi Skupština Crne Gore koja servisira potrebe tajkuna, a ne gra?ana koji su je birali”, saop?ili su iz mreže nevladinih organizacija MANS nakon što su poslanici izglasali Zakon o pove?anju PDV-a.

U MANS-u smatraju da je glas predsjednika Skupštine Ranka Krivokapi?a odlu?io “da gra?ani pla?aju dugove multimilionera Olega Deripaske koji je uništio ogroman dio naše privrede”.

MANS poziva gra?ane da traže odgovornost od svojih predstavnika i “kada sretnu predsjednika Skupštine i svakog drugog poslanika koji je odlu?io da mu zavu?e ruku u džep i od njegove porodice uzima da bi platio dug multimilijardera koji je uništio KAP (Kombinat aluminijuma Podgorica), traže objašnjenje za današnju izdaju države i javnog interesa”.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!