Četiri vojvođanska mesta traže nove vozove za Bačku

04 Aug 2011

Uskoro bi iz Rusije trebalo u Srbiju da stigne dvanaest železničkih kompozicija, a čelnici Sente, Kanjiže, Čoke i Subotice zatražili su tri nove železničke kompozicije sa dizel motorima. Zvaničnici iz Beograda još nisu odgovorili na ovaj zahtev.

?elnici ?etiri vojvo?anska mesta zatražili su od direktora javnog preduze?a Železnice Srbije uvo?enje tri nove železni?ke kompozicije sa dizel motorima u saobra?aj na severu pokrajine. Predsednici opština Senta, Kanjiža i ?oka Aniko Širkova, Mihalj Njilaš i Predrag Miji?, kao i gradona?elnik Subotice Saša Vu?ini?, ocenili su da je sadašnja situacija u železni?kom saobra?aju na severu Ba?ke neodrživa, da su kvarovi sve ?eš?i, a vozovi kasne, ili polasci izostaju.
Uskoro bi iz Rusije trebalo u Srbiju da stigne dvanaest železni?kih kompozicija, a ?elnici ?etiri lokalne samouprave smatraju da bi delimi?ni razvoj železni?kog saobra?aja u pokrajini trebalo obezbediti zahvaljuju?i tim novim vozovima. Problemi u železni?kom saobra?aju u Ba?koj prvenstveno su izraženi na linijama Subotica-Sombor, Subotica-Senta-?oka-Kikinda, kao i Subotica- Horgoš-Kanjiža, a teško?a ima i na liniji izme?u Subotice i Segedina. Poslednje razvojno unapre?enje u Železnicama Srbije bilo je ina?e pre pet godina, a odnosilo se na gradove Niš i Zaje?ar.
Mihalj Njilaš rekao je za današnji „Ma?ar so“ (Magyar Szo) da bi iz Rusije u Srbiju uskoro trebalo da stigne dvanaest železni?kih kompozicija sa dizel motorima, a da je ve? ranije bilo obe?anja da ?e ovog puta Vojvodina mo?i da ra?una na modernizaciju. „Kada su Železnice Srbije prošle godine izradile razvojni plan za ovu godinu, u njega je prema mojim saznanjima bilo uklju?eno da ?e sve nove kompozicije iz Rusije do?i u Vojvodinu. U me?uvremenu se to nekako izgubilo iz razvojnih planova, jer je u južnijim delovima zemlje planirana raspodela prouzrokovala veliko nezadovoljstvo. Izmenu plana uo?ili su u vojvo?anskom delu Železnica Srbije i zbog toga se obratili Kanjiži, odnosno u još tri grada i odlu?ili smo da zajedni?ki zahtevamo od Železnica Srbije da od 12 novih kompozicija tri pripadnu severu Ba?ke, koji bi saobra?ali umesto šinobusa“, rekao je Njilaš.
Zvani?nici iz Beograda još nisu odgovorili na ovaj zahtev ?elnika ?etiri lokalne samouprave, iako je on upu?en još pre dva meseca. „Poznato je da je naša železni?ka mreža u veoma lošem stanju, decenijama nije bilo razvoja, a ni održavanje nije onakvo kakvo bi trebalo da bude. Šine na linijama Subotica-Horgoš, Subotica- Kanjiža i Subotica-Senta postavljene su još u vreme Austrougarske monarhije. Ovde saobra?aju stari šinobusi, koji su tako?e u lošem stanju“, tvrdi ?elnik opštine Kanjiža.
Aniko Širkova je navela da su od železni?ara iz Vojvodine obavešteni da je i pored teške ekonomske situacije poslednjih godina ipak bilo modernizacije železnice u drugim regionima Srbije, a da je jedino Vojvodina u tom pogledu ostala zanemarena. „Prema tim informacijama, Železnice Srbije nova dobra ne raspodeljuju ravnomerno“, kazala je Širkova za „Ma?ar so“.

(Madjar So)

Podelite ovu stranicu!