CERN: Pouzdani dokazi o postojanju nove čestice

04 Jul 2012

Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) dobili su pouzdane dokaze o postojanju nove subatomske čestice koja bi mogla da bude "Hiksov bozon", čestica koja stoji u središtu objašnjenja zašto materija ima masu

Nau?nici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) dobili su pouzdane dokaze o postojanju nove subatomske ?estice koja bi mogla da bude “Hiksov bozon”, ?estica koja stoji u središtu objašnjenja zašto materija ima masu.

Oba nezavisna tima fizi?ara koji tragaju za “Hiksovim bozonom” saopštila su danas u Ženevi da su dobijeni podaci dostigli nivo pouzdanosti potreban za “otkri?e”.

Ipak, oni još nisu potvrdili da je nova ?estica si?ušni “Higsov bozon”, poznat i kao “Božija ?estica”.

Nalaženje te ?estice dalo bi uvid zašto druge ?estice imaju odre?enu masu i doprinelo razvoju fizike.

CERN-ov Veliki hadronski sudara? na švajcarsko-francuskoj granici radi na stvaranju visokoenergetskih sudara protona u cilju istraživanja tamne materije, antimaterije i stvaranja univerzuma u trenutku Velikog praska.

Po objašnjenju škotskog fizi?ara Pitera Higsa i njegovih kolega iz 1960-tih godina, “Božija ?estica” trebalo bi da objasni kako su nastale subatomske ?estice poput elektrona, protona i neutrona, i zbog ?ega imaju masu.

Oni su predložili model prema kojem su sve ?estice posle Velikog praska bile bez mase. Kako se univerzum hladio i temperatura opala ispod kriti?ne vrednosti, nevidljiva sila tada nazvana “Higsovo polje” je obrazovana s “Higsovim bozonom”.

To polje se raširilo kosmosom i svaka ?estica koja je bila u interakciji s njim dobila je masu preko “Higsovog bozona”.

Ova ideja dala je zadovoljavaju?e rešenje i uklapa se u prihva?ene teorije, ali je problem bilo to što niko do sada nije opazio “Higsov bozon” u eksperimentu kako bi se teorija potvrdila. Zaseban je problem što fizi?ari ne znaju kolika je masa “Higsovog bozona” što je otežavalo njegovo otkrivanje.

Neophodno je još dosta vremena i podataka da bi se sa sigurnoš?u odredile karakteristike nove ?estice. Ipak, bez obzira na formu u kojoj se ona javlja, nau?nici procenjuju da je re? o velikom koraku u poznavanju fundamentalne strukture materije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!