CEPRIS očekuje reakciju stručne javnosti

11 Nov 2016

Odluka Pravnog fakulteta deluje tragikomično

 

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) saopštio je danas da je veoma zabrinut zbog rešenja kojim je prof. dr Ljubomir Staji?, dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, oglasio ništavom odluku Komisije u sastavu: prof. dr Mom?ilo Gruba?, prof. dr Zagorka Jeki? i doc. dr Ištvan Feješ o odbranjenoj doktorskoj disertaciji i sticanju nau?nog stepena doktora pravnih nauka Slobodana Beljanskog, ina?e predsednika ovog udruženja.

CEPRIS je izrazio uverenje da ovaj presedan ne?e ostati bez odgovaraju?e reakcije akademske i opšte stru?ne javnosti, poru?uju?i da ?e nastaviti da se zalaže za uspostavljanje pravnog ambijenta koji bi u doglednoj budu?nosti trebalo da spre?i ovakve i sli?ne pojave.

“Jer, znanju i ugledu koje ima g. Slobodan Beljanski titula doktora pravnih nauka ne može mnogo dodati, a još manje oduzeti. Ona uz njega ide po prirodi stvari i samo na njemu je bilo da odlu?i da li ?e svoje znanje uobli?iti u delo koje zavre?uje da od strane naših najuglednijih procesualista bude ocenjeno kao uspešno odbranjena doktorska disertacija. Na gubitku može da bude samo institucija koja to pokušava da ospori, ali i ?itavo društvo koje se na taj na?in odnosi prema, u današnje vreme, tako retkim pojedincima”, ukazao je CEPRIS.

U saopštenju se navodi da se u obrazloženju rešenja od 7. novembra 2016. godine navodi da Beljanski „…nije nakon odustanka i povla?enja doktorske disertacije ponovo prijavio doktorsku disertaciju, tj. da u ovoj stvari u kojoj je zahtev stranke neophodan takav zahtev ne postoji …“, te ukazuje da ovo rešenje zapravo ništavo, a na osnovu ?lana 257. stav 1. ta?ka 4. Zakona o opštem upravnom postupku, pošto ga je doneo organ bez prethodnog zahteva stranke koja na to nije naknadno ili pre?utno pristala.

“Ako se ostavi po strani pravna argumentacija kojom dekan Staji? obrazlaže nemogu?nost naknadnog izri?itog ili pre?utnog konvalidovanja odluke Komisije o odbranjenoj doktorskoj disertaciji i sticanju stepena doktora pravnih nauka g. Beljanskog, ?injenice koje su prethodile navedenoj odluci daju povoda za razmišljanje. Naime, odluka koja se oglašava ništavom doneta je 15. marta 2001. godine i to nakon što je Nastavno-nau?no ve?e Pravnog fakulteta 1. marta 2001. godine donelo odluku o imenovanju Komisije za javnu odbranu doktorske disertacije g. Beljanskog, a tadašnji dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Sr?an Šarki?, zakazao datum odbrane. Zapaženu ulogu u ovoj stvari ima Katedra za krivi?no pravo Pravnog fakulteta u Novom Sadu koja 6. jula 2016. godine podnosi inicijativu dekanu da preispita zakonitost odbrane doktorske disertacije g. Beljanskog. Šef pomenute katedre, prof. dr Branislav Ristivojevi?, odlukom dekana Pravnog fakulteta od 25. avgusta 2016. godine odre?en je za ?lana tro?lane komisije ?iji zadatak je bio da utvrdi ?injeni?no stanje i valjanost zakonske procedure prilikom odbrane doktorske disertacije”, napominje CEPRIS..

U saopštenju se dodaje da je period od 15 godina relativno dug, naro?ito ako se uporedi s brzinom kojom je sproveden postupak u kojem je oglašena ništavom odluka Komisije o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, jer je bilo dovoljno svega pet meseci da se utvrdi postojanje navodne nevaljanosti zakonske procedure i oglasi ništavom “odluka Komisije sa?injene od naših najuglednijih teoreti?ara Krivi?nog procesnog prava, prof. dr Mom?ila Gruba?a i prof. dr Zagorke Jeki?, koji su svakako vodili ra?una ne samo o meritumu stvari, ve? i o valjanosti postupka koji je odbrani prethodio”.

Ocenjuje se i da je neobi?no da se dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, podstaknut inicijativom Katedre za krivi?no pravo i ?injenicama i proceduralnim nevaljanostima koje je utvrdila komisija koju je sam obrazovao, nije zapitao da li u postupku koji je sproveo ima procesnih propusta, jer je, kako se dodaje, prof. dr Ristivojevi? od 2001. do 2016. godine odlu?ivao, inicirao i istraživao u ovoj stvari koji dovode u pitanje pravilnost i zakonitost njegove odluke.

Tako?e, navodi se da nije jasno šta je motivisalo ?lanove Katedre za krivi?no pravo da podnesu inicijativu za ocenu zakonitosti procedure sticanja nau?nog stepena doktora pravnih nauka g. Beljanskog, iako su i sami u?estvovali u donošenju odluke Nastavno-nau?nog ve?a koja je predstavljala osnov za zakazivanje odbrane doktorske disertacije, te napominje da je nemogu?e ne primetiti da vremenska podudarnost donošenja rešenja o oglašavanju ništavim odluke o odbranjenoj doktorskoj disertaciji s predmetima u kojim Beljanski zastupa lica koja vode postupke protiv Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

“Kao jedan od naših najcenjenijih pravnika koji decenijama uspešno spaja praksu i teoriju, g. Slobodan Beljanski jeste predsednik CEPRIS-a. Osporavati njemu nau?ni stepen doktora pravnih nauka, a naro?ito dovoditi u pitanje valjanost procedure u kojoj je odbranio doktorsku disertaciju deluje tragikomi?no u sadašnjem trenutku. Univerzitetska zajednica na taj na?in pokazuje ne samo da je nespremna da istraži slu?ajeve spornih akademskih zvanja, ve? i da može biti iskoriš?ena kao mehanizam za utvr?ivanje „nevaljanosti“ u odnosu na pojedince kojima bi se svaki univerzitet mogao ponositi. Spremnost da se ispune o?ekivanja je na žalost takva da se to ?ini i po cenu sprovo?enja postupka i donošenja odluka kojima se mogu uputiti brojni i osnovani prigovori”, zaklju?uje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!