Centar za usvojenje ne može da počne sa radom zbog zabrane zapošljavanja

10 Dec 2014

Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat uradili su sve neophodne radnje i obezbedili budžet

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju osnovao je trenutno jedini Centar za porodi?ni smeštaj i usvojenje na teritoriji Vojvodine, ali zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru on još uvek nije po?eo sa radom.

„Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat uradili su sve neophodne radnje i obezbedili budžet, ali zabrana zapošljavanja onemogu?ava po?etak rada Centra “, rekla je resorna podsekretarka Novka Moji? na sastanku sa predstavnicima UNICEF-a.

Ona je kazala da ovaj sekretarijat trenutno sprovodi aktivnosti iz domena populacione politike, a jedna od mera je nov?ana pomo? porodicama koje dobiju tre?e dete u iznosu od 12.000 dinara mese?no tokom dve godine.

Pored ove mere, nedavno je usvojena i Odluka o sufinansiranju troškova za biopotpomognuto oplo?enje za drugo, tre?e i svako naredno dete.

U sferi socijalne politike, Pokrajinska vlada osnovala je 28 ustanova socijalne zaštite za smeštaj starih, dece i osoba sa mentalnim poreme?ajima.

„Ustanove su ravnomerno raspore?ene na teritoriji Vojvodine i radimo na podizanju kvaliteta usluga u ovim ustanovama“ rekla je Moji?.

Direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lo, oblast u koju mora da se investira su deca, a pred državom je ogroman izazov da na?e sredstva za ravoj dece i podsticaj porodice.

Sen-Lo pomo? UNICEF-a vidi u omogu?avanju bolje komunikacije razli?itih nivoa vlasti, kako bi se sprovodile propisane regulative, ali ispunili uslovi koje Evropska unija zahteva u odre?enim oblastima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!