Studija slučaja: Položaj žena sa oštećenim vidom u Vojvodini

Ni u jednom životnom periodu žene sa oštećenim vidom nemaju institucionalnu podršku samostalnosti u kretanju, roditeljstvu ili drugim porodičnim i privatnim nastojanjima žene. Doživljavaju diskriminaciju i osvajaju kompenzatorna prava. Institucionalne podrška se kreće od nikakve podrške u detinjstvu, do stepena do kog ih žena sama osvoji u ostalim životnim periodima. U periodima kada je žena najosetljivija, detinjstvo i starost, žena je prepuštena sebi i svojim porodičnim okolnostima

Izveštaj o položaju verskih zajednica u Vojvodini

Od nacionalne strukture pripadnika, brojnosti članstva i ekonomske moći verske zajednice i zavisi učestalost povreda verskih prava kao što su: izražavanje mržnje prema pripadnicima neke verske zajednice kroz grafite i etiketiranja, (ne)vidljivost verske zajednice u javnom životu; povreda imovine i grobova verske zajednice; narušeni odnosi pripadnika verske zajednice i lokalne sredine (okolina; javna preduzeća, gradska, pokrajinska i republička tela) i posledično osećanje nesigurnosti pripadnika verskih zajedinica

Izveštaj o položaju seksualnih manjina u Vojvodini

Seksualne manjine izložene su netoleranciji i nasilju u privatnoj i javnoj sferi. Homofobija je socijalna distanca prema LGBT osobama česta pojava u mnogim krugovima i mnogim sredinama u Vojvodini. Retki su pripadnici/e seksualnih manjina koji svoje privatne, a još ređi oni koji i svoje javne egzistencije žive u toleranciji i nenasilju. Češći su oni koji doživljavaju nasilje u porodici (fizičko nasilje, zabranu komunikacije sa trećim licima, lišavanje slobode, izmeštanje u drugu sredinu) i oni koji su na javnim mestima ismevani i verbalno i fizički napadani i diskriminisani u ostvarivanju svojih prava