ČABA PRESBURGER: Mađar so i raščupana duša

15 Jul 2016

Kako se osloboditi nepoželjnih novinara

Dogodilo se: devetoro radnika Ma?ar so-a iz Subotice i Sente su preraspore?eni u Novi Sad. Prakti?no: dobili su otkaz. Jer ko bi bio spreman svakodnevno putovati po dvesta kilometara iz grada u kome živi do posla i nazad? Ko bi bio spreman prihvatiti da svakodnevno putuje decenijama? Naro?ito kada se radi o mladom bra?nom paru sa detetom, ili o osobi koja je zbog oboljenja bubrega prinu?ena nedeljno tri puta i?i na dijalizu, ili ?oveku o kojem svi znaju da skoro nikada ne napušta svoj rodni grad, jer mu je jednostavno takva priroda.

Ali pustimo sada argumente humanizma! Koncentrišimo se na dušu, kako bi rekla direktorica Ekres – na dušu Ma?ar so-a, koja je iš?upana pre deset godina  razmeštanjem redakcije. Direktorica kaže da se ne dešava ništa drugo samo spajanje raš?upane duše. I naravno, najpodlija je laž, ako bilo ko ovaj korak tuma?i kao politi?ki obra?un ili osloba?anje od novinara-buntovnika, a istovremeno ne prime?uje da rukovodioci Ma?ar soa zapravo sve ?ine „srcem i dušom, i ponizno“ (kao što je to re?eno u emisiji Napjaink, emitovanoj na RTV2).

Pogledajmo ?injenice!

– „Predlog“ za preraspodelu su dobili: Kornel Bajtai, Arpad Dioši, Atila Koso, ?aba Sikora, Zoltan Vigi, Žaklina Vigi Žoldoš iz Subotice, odnosno Žolt Horvat, Klara Mihajlovi? i ?aba Segi sa adresom stanovanja u Senti.

– Kornel Bajtai, Atila Koso, Zoltan Vigi, Žaklina Vigi Žoldoš, Žolt Horvat, Klara Mihajlovi? i ?aba Segi – zna?i sedmoro od devet zaposlenih – bili su potpisnici pisma u kojem se tvrdilo da Savez Vojvo?anskih Ma?ara vrši pritisak na ure?iva?ku politiku Ma?ar so-a.

– Kornel Bajtai, Atila Koso, Zoltan Vigi, Žaklina Vigi Žoldoš, Žolt Horvat i Klara Mihajlovi? – zna?i šestoro od devetoro zaposlenih – osniva?i su Ma?arskog pokreta.

Toliko o ?injenicama. A sada malo da insinuiramo!

– „Kao posledica postavljanja Ma?ar soa na tri noge razrušen je do tada postoje?i sistem deska, koji je funkcionisao i kao duhovna radionica. Suština lista, duša novina je iš?upana tada i dokazalo se da desk ne može funkcionisati udaljen od sedišta, od rukovodstva“ – piše Rozalija Ekres u svom izveštaju za Nacionalni savet Ma?ara. Sve to potpisujem i ja (kasnije ?u to i obrazložiti). Ali šta ?e se istinski promeniti ako se u budu?e unutrašnja politika i naslovica budu ure?ivale u Novom Sadu, a ne u Subotici? Kakav „sistem deska“ ?e se povratiti ako od sada neko pokušava (?upaju?i kosu) ne iz Subotice nego iz Novog Sada koordinisati redakciju koja ?e i dalje li?iti na šamlicu sa tri noge, koja ?e na te tri noge stajati još nesigurnije? Kulturna-obrazovna rubrika ?e se i dalje pripremati u Subotici, sportska rubrika ?e se pisati i dalje u Senti, a „duša“ subotnjeg broja lista, vikend-dodatak ?e se tako?e ure?ivati u Subotici. Kako ?e od ovoga na ovaj na?in postati integralna redakcija? Nikako. Ali plan savršeno odgovara da se rukovodstvo oslobodi skoro svake nepoželjne osobe.

magyar-szo-atvezenyles— Devetoro radnika o kojima je re? su dobili poziv (vidi priloženu sliku) u kojem se ni re?ju ne pominje kakvu ?e imati sudbinu ako eventualno odbije premeštaj. To baš i nije najkorektnije, a pored toga mislim i da pravno ne pije vodu.

— Pretpostavimo da od devet zaposlenih o kojima je re? niko ne prihvati da svakodnevno putuje na radno mesto i nazad, ili da proda svoj stan, svoju ku?u, pa da se odseli u Novi Sad. Odakle ?e umesto njih mudro rukovodstvo firme na?i devetoro ozbiljnih, prekaljenih novinara/urednika, sa višegodišnjim ili ?ak i višedecenijskim iskustvom u ovom poslu? Unutar ku?e možda? Ako izuzmem dva prsta, na jednoj ruci mogu izra?unati koliko ovakvih osoba ima trenutno u novosadskoj redakciji Ma?ar soa. Ili možda eventualno žele ure?ivati desk i unutrašnju politiku sa po?etnicima-honorarcima? Ne zaboravimo, postoji zabrana zapošljavanja, niko se ne može primiti u radni odnos u budžetskim ustanovama. Možda postoji tre?a opcija? Možda planiraju neposredno iz sedišta stranke donositi ispisane, prelomljene stranice lista? To bi moglo i da funkcioniše: u stranci nema zabrane zapošljavanja, a da ne govorimo o tome koliko se tamo svako razume u unutrašnju politiku.

Dosta je me?utim sumnji?enja!

Reorganizacija Ma?ar soa od pre deset godina je bila greška, delim to mišljenje i sam. Ube?en sam da je mesto redakcije u fizi?ki jednom prostoru, sve sa svim zna?ajnim rubrikama, sa urednicima, šefom deska, glavnim urednikom, novinarima. Na taj na?in se može formirati život redakcije, tako je obezbe?en protok informacija, to je na?in da se adekvatno reaguje na neo?ekivane situacije. Naravno, podrazumeva se da se mora održavati jaka dopisni?ka mreža, da novinar smesta mora da bude na licu mesta, ako se nešto dešava, da se sa lokalnim i regionalnim temama mora baviti u lokalu, na regionalnim stranicama lista. Tehni?ko je pitanje gde ?e se smestiti integralna redakcija. Pre deset godina je ukinuta novosadska integralna redakcija. To je bila greška. Ali se ne može sve vratiti na staro, to ne pokušava ni sadašnje rukovodstvo Ma?ar soa. Nisu valjda ludi! Donelo bi gomilu problema, trebalo bi se pomeriti sa mesta suviše ljudi, suviše interesa bi bilo povre?eno, a zbog zabrane zapošljavanja bi se list sigurno urušio, ako bi samo polovina novinara, koji bi se morali preseliti, odbilo ovu opciju.

A na ovaj na?in, sa novom sistematizacijom se ugrožavaju samo interesi politi?kog suparnika Saveza vojvo?anskih Ma?ara. A da se time, kao kolateralna žrtva, ugrožava život, zdravlje i teškom mukom ste?ena egzistencija ljudi? Ma koga briga za to?!

Oni, tamo gore, samo rade svoj posao. Srcem i dušom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!