Bundestag odlučio: brak je za sve

30 Jun 2017

Bundestag je izglasao uvođenje homoseksualnih brakova. Za zakon su glasali i mnogi Demohrišćani. Kancelarka Angela Merkel je glasala protiv, iako je sama pokrenula glasanje o toj temi

Istopolni parovi ?e ubudu?e smeti da stupaju u brak i usvajaju decu kao i heteroseksualni. Za odgovaraju?i zakon su glasala 393 poslanika Bundestaga, 226 ih je bilo protiv, me?u njima i kancelarka Angela Merkel. ?etvoro poslanika se uzdržalo od glasanja. To zna?i da je za homoseksualni brak glasalo i iznena?uju?e mnogo poslanika iz redova Demohriš?ana – SPD, stranka Levice i Zeleni zajedno imaju samo 320 mandata u Bundestagu. Njihovi glasovi su ipak bili odlu?uju?i. Stranke CDU/CSU smatraju da je njihov koalicioni partner na vlasti, SPD, time izneverio poverenje i prakti?no izdao vladaju?u koaliciju.

Šef poslani?kog kluba demohriš?ana Folker Kauder je u debati u Bundestagu rekao da je „posle intenzivnog razmišljanja došao do zaklju?ka da je brak veza izme?u muškarca i žene“. On je rekao i da je veliko pitanja da li je dozvoljavanje homoseksualcima da stupaju u brak u skladu sa nema?kim ustavom. O tome u njegovom poslani?kom klubu postoje opre?na mišljenja. Mnogi smatraju da bi sada trebalo menjati i Osnovni zakon (koji u Nema?koj ima ulogu ustava). Protivnici tog koncepta smatraju da je brak za homoseksualce doneo zna?ajan napredak razvoju društva i da se u braku ne radi o polu ve? o zajednici u kojoj ljudi preuzimaju odgovornost jedni za druge. Šef poslani?kog kluba SPD Tomas Operman je rekao da odluka o homoseksualnim brakovima možda nije najbolja za koaliciju, ali je dobra za ljude.“

Problem u koaliciji svakako postoji, jer CDU i CSU uopšte nisu htele da stave pitanje o homoseksualnim brakovima, ali se ono ipak našlo na dnevnom redu zahvaljuju?i tome što se njihov partner u vladaju?oj koaliciji založio za suprotno i tako pridružio opoziciji. To je povreda pravila koalicije, i Demohriš?ani bi s pravom mogli da traže raskid vladaju?eg saveza sa SPD. Za to bi imali razloga i bez obzira na rezultat samog glasanja o novom zakonu. Jer, kancelarka Angela Merkel je podstakla ?itavu stvar tako što je u intervjuu pred publikom koji je organizovao magazin Brigite onlajn, suo?ena sa direktnim pitanjem: kada ?e u Nema?koj biti dozvoljeni homoseksualni brakovi, odgovorila da može da zamisli da ?e do toga do?i, naglasivši da ?e svojim Demohriš?anima dati odrešene ruke da o tome glasaju po sopstvenoj savesti, a ne pod prinudom strana?ke pripadnosti.

Merkelova pri tome nije rekla kada bi o tome uopšte moglo da se glasa, a ako je iz njenog odgovora moglo da se razabere kada to ona smatra mogu?im, onda je više izgledalo kao da ona taj trenutak vidi u nekoj neodre?enoj budu?nosti a ne samo tri dana kasnije. Me?utim, njen koalicioni partner SPD ju je, zajedno sa opozicijom, munjevito „uhvatio za re?“ i – zakon je ve? izglasan. To u ovom predizbornom periodu svakako može da pomogle Socijaldemokratama koji sada tvrde da su izborili veliku pobedu. No, veliki broj analiti?ara smatra da je i sama kancelarka svojim postupkom demonstrirala toleranciju – sve i ako je glasala protiv homoseksualnih brakova.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!