Bugarski: Većina građana Vojvodine za EU

18 Feb 2016

62 odsto građana Vojvodine bi se izjasnilo da bi glasalo za ulazak Srbije u Evropsku uniju na referendumu

Istraživanje javnog mnjenja Ipsos stratedžik marketinga o procesu evrointegracija Srbije pokazalo je da se 62 odsto gra?ana Vojvodine izjasnilo da bi glasalo za ulazak Srbije u Evropsku uniju na referendumu, navodi se u saopštenju pokrajinskog sekretara za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislava Bugarskog i dodaje da je istraživanje pokazalo da je politika Pokrajinske vlade u potpunosti u saglasnosti sa mišljenjem gra?ana Vojvodine i njihovim o?ekivanjima od procesa evrointegracija.

“Napori koji smo uložili u izgradnju kapaciteta administracije predstavljaju primer dobre prakse, ako se uzme u obzir nivo saradnje sa predstavnicima nacionalnih zajednica, saradnje u prekograni?nim projektima koje smo ostvarili, aktivnu politiku prema romskoj zajednici, koja predstavlja jednu od najprogresivnijih. To su sve ohrabruju?i znaci da opredeljenost gra?ana i želja da Srbija bude punopravna ?lanica Evropske unije imaju svoje duboko utemeljenje i da moramo da uložimo napore na dodatnoj izgradnji kapaciteta, kako bi taj proces bio brži, i kako bi za gra?ane bio razumljiviji i prihvatljiviji”, istakao je Bugarski.

On je naveo i da je, prema istraživanju, oko 25 odsto gra?ana Vojvodine putovalo u neku od zemalja Evropske unije u prošloj godini i da se taj procenat u odnosu na 2014. godinu nije zna?ajno promenio, ali da iskustvo koje gra?ani dožive u EU ima uticaj na njihovo mišljene.

Napomenuo je i da “evropski ose?aj” raste sa stepenom obrazovanja stanovništva.

Prema njegovim re?ima, logi?no je da se poljoprivrednici plaše konkurencije na otvorenom evropskom tržištu, ali smatra da moraju biti svesni da su benefiti koje donose evropske integracije kroz fondove i mnogo ve?e subvencije, kao i dostupnost sredstava, ono što može poboljšati njihovu proizvodnju.

“Modernizacija Srbije treba da se sprovede zarad nas samih, a ne samo zato što nam je cilj da budemo deo jedne ve?e evropske porodice, a informisanost gra?ana o evrointegracijama mora da raste i Pokrajinska vlada radi na tome da što više približi gra?anima funkcionisanje evropskih institucija. Važno je da opredeljenost gra?ana Vojvodine i poverenje ka Evropskoj uniji postoji i raste”, poru?io je Bugarski.

Direktor za odnose s javnoš?u Ipsos stratedžik marketinga Marko Uljarevi?, kako se prenosi u saopštenju, ocenio je da prema istaživanju postoji bitan raskorak kako gra?ani ocenjuju brzinu evropskih integracija i šta bi oni želeli.

“Dominantno je mišljenje da ?e se Srbija suo?iti sa mnogo ve?im izazovima tokom procesa integracija nego što je to bio slu?aj sa zemljama u okruženju, koje su postale deo evropske porodice. Tako?e trenutna brzina pridruživanja Evropskoj uniji je manja od željene brzina gra?ana. Primetno je i smanjenje optimizma u vezi perioda kada ?e Srbija postati ?lanica Evropske unije. U odnosu na 2014. godinu kada je 46 odsto gra?ana Vojvodine o?ekivalo da ?e se to desiti u periodu od 2020-2025, sada je to 33 odsto, a raste broj onih koji o?ekuju da ?e se to desiti nakon 2025. godine, sa 5 na 18 odsto”, naveo je on.

Kroz analizu je zaklju?eno da gra?ani Srbije još uvek nisu dovoljno informisani o procesu evropskih integracija, a dve tre?ine gra?ana smatra da su reforme koje je nužno sprovesti treba sprovesti, ?ak i da ne u?emo u EU, ve? da bi Srbija postala bolje društvo. A koliko je Evropa racionalan izbor pokazuje i to da su gra?ani Srbije i Vojvodine odgovorili na pitanje da li bi za svoje dete želeli da živi u Evropi ili Rusiji, gotovo dve tre?ine gra?ana Vojvodine kaže da je to neka od zemalja Zapadne Evrope.

Istraživanje je sprovedeno u 39 lokalnih samouprava u Vojvodini u decembru prošle godine.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!