Bugarski: Sve opštine u Vojvodini da imaju strategije razvoja

23 Jan 2014

Glavni prioritet ulaganje u ljudske resurse

Vojvo?anski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da svaki grad i opština u Vojvodini imaju obavezu da do 1. januara naredne godine imaju svoju strategiju razvoja i da iz svoje perspektive odrede prioritete.

Bugarski je na predstavljanju Programa razvoja Vojvodine od 2014. do 2020. godine u Sremskoj Mitrovici rekao da je glavni prioritet ulaganje u ljudske resurse.

Prema njegovim re?ima, Program razvoja Vojvodine i u skladu sa Evropskom agendom 2020, što zna?i da je Vojvodina sa takvim programom poptpuno spremna za prekograni?nu saradnju.

“To je veoma bitno i za Srem, kada je re? o programima prekograni?ne saradnje sa Bosnom i Hercgovinom i Hrvatskom”, objasnio je Bugarski.

Naveo je da se u glavne priritete ubrajaju razvoj infrastrukture, koji treba na najbolji na?in da poveže Vojvodinu i umanji mikroregionalnu razliku, zatim održivi ekonomski razvoj koji treba da unapredi uslove za život i rad, i institucije koje moraju na konkurentan na?in na tržištu da predstavljaju Vojvodinu i budu servis gra?ana.

Bugarski: 900 miliona evra za Program razvoja Vojvodine

Vojvo?anski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izjavio je danas da je za sprovo?enje Programa razvoja Vojvodine od 2014. do 2020. godine predvi?eno oko 900 miliona evra.

“Program razvoja Vojvodine nam omogu?ava da uskladimo našu politiku sa ciljevima Evropske unije, koja je donela finansijske planove, i da bismo mogli da konkurišemo za te fondove, neophodan nam je dokument ove vrste”, rekao je Bugarski na predstavljanju tog programa u Kikindi.

Prema njegovim re?ima, za Banat je izuzetno zna?ajno pitanje grani?nih prelaza, za slobodan protok robe, ljudi i ideja, kao i izgradnja industrijskog parka na trome?i sa Ma?arskom i Rumunijom.

“Planiramo da u Severnobanatskom okrugu, za sedam godina, otvorimo barem jedan grani?ni prelaz sa Rumunijom, a da se efikasnost u radu postoje?eg grani?nog prelaza kod Nove Crnje podigne na viši nivo”, kazao je Bugarski.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!