Budžet Vojvodine 55,8 milijardi dinara

22 Feb 2008

Izvršno

Izvršno ve?e Vojvodine usvojilo je na ju?erašnjoj sednici nacrt odluke o budžetu APV za 2008. godinu. Obim budžeta iznosi 55,83 milijardi dinara, saopšteno je posle sednice. U saopštenju se prenose re?i sekretara za finansije Jovice ?uki?a da ?e budžet obezbediti realizaciju svih strateških i finansijskih potreba i planova Skupštine i Izvršnog ve?a Vojvodine, pokrajinskih organa i svih drugih korisnika budžeta.

Predvi?eno je da ?e se u budžet APV ove godine sliti 8,85 milijardi dinara na osnovu izvornih prihoda i prihoda od poreza koje Republika ustupa Pokrajini, kao i osam milijardi iz privatizacije. Transferna sredstva iz republi?kog budžeta, namenjena za plate vojvo?anskih prosvetara i za institucije kulture na teritoriji Vojvodine, iznose 23,46 milijardi dinara i ?ine 42,03 procenta ukupnog budžeta. U strukturi budžeta je i 9,35 milijardi za projekte NIP-a i drugih kapitalnih ulaganja.

Saopšteno je da ?e budžet biti popunjavan i novcem iz sopstvenih prihoda APV u iznosu od 1,68 milijardu, kao i neutrošenim parama iz prethodne godine – 4,49 milijarde dinara – i to iz Fonda za kapitalna ulaganja APV (3,57 milijarde), iz privatizacije (484,47 miliona), i od korisnika budžeta APV (187,5 miliona dinara).

Za finansiranje kapitalnih rashoda i investicija bi?e izdvojeno 41,69 odsto ukupnog budžeta, ili 22,36 milijarde dinara. Od tog iznosa, preko Fonda za kapitalna ulaganja bi?e realizovano 14,92 milijardi dinara, jer ?e Fond biti nosilac realizacije programa kapitalnih ulaganja u projekte od prioritetnog zna?aja za APV, s posebnim zadatkom smanjivanja postoje?ih regionalnih razlika i dosadašnjeg debalansa u investiranju izme?u razvijenih i nerazvijenih opština u APV, navodi se u saopštenju. Dodaje se da ?e na taj na?in biti obezbe?ena ne samo pravednija regionalna raspodela budžetskih sredstava ve? i podstaknuto dodatno oživljavanje privrednih aktivnosti i ulaganja u najmanje razvijene sredine u APV.

Preostalih deset milijardi dinara prihoda bi?e upotrebljeno za redovne budžetske rashode: zarade, materijalne i druge troškove u pokrajinskim organima uprave, kao i u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, zaštiti životne sredine i drugim oblastima u kojima APV ima svoje nadežnosti u skladu sa Statutom APV, zakonima i Ustavom Srbije.

PIV je je ju?e doneo rešenja po kojima se iz teku?e budžetske rezerve izdvaja: 10,4 miliona za mrežu automatskih mernih stanica za pra?enje kvaliteta ambijentalnog vazduha u Vojvodini, 1,5 milion za nastavak radova na ure?ivanju spomen-groblja internica logora Šarvar i nastavak nadzora nad rekonstrukcijom spomen-obeležja na ovom groblju u Republici Ma?arskoj, i dva miliona dinara za sanaciju i izgradnju objekata u romskom naselju u opštini Opovo.

Kostreš: Skupština 10. marta

Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš najavio je ju?e da ?e se naredna sednica parlamenta održati 10. marta. Kostreš je istakao da ?e se na dnevnom redu na?i budžet, utvr?ivanje predloga zakona o volontiranju, kao i izbori potpredsednika Skupštine Vojvodine, pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i zamenika sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. On je dodao da se u najskorijem periodu o?ekuje održavanje još jedne sednice Skupštine APV.

S. Nikoli?, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!