Brisel od SAD traži ukidanje viza za sve članice

06 Feb 2014

Prema novim propisima EU, Brisel može čak da zatraži ponovno uvođenje viza za određene kategorije građana SAD ukoliko Vašington ne izađe u susret ovom zahtevu

Evropska unija je zatražila od Sjedinjenih Ameri?kih Država da ukinu vize za gra?ane Poljske, Rumunije, Bugarske, Kipra i Hrvatske. Prema novim propisima EU, Brisel može ?ak da zatraži ponovno uvo?enje viza za odre?ene kategorije gra?ana SAD ukoliko Vašington ne iza?e u susret ovom zahtevu. Me?utim, tri ?etvrtine zemalja ?lanica najavilo je da ?e prilikom ovakvih odluka voditi ra?una o mogu?im posledicama za spoljnopoliti?ke odnose. Diplomate zemalja koje i dalje imaju vize sa SAD su briselskom EurAktivu rekle da ?e se ovaj problem ipak rešavati u bilateralnim razgovorima.

Za ve?inu ?lanica EU obaveza viza za SAD je ukinuta, ali gra?anima pet ?lanica vize i dalje trebaju. Sli?na situacija je i sa Kanadom, koja i dalje traži vize za gra?ane Bugarske i Rumunija, dok Australija u teoriji primenjuje jedinstveni sistem za obradu zahteva za vize na sve zemlje EU, ali se najmanje odobrava Bugarima i Rumunima.

U EU je 20. decembra stupio na snagu propis kojim se od zemalja ?lanica zahteva da zajedno rade na pitanjima viza, posebno u slu?ajevima kada strane zemlje “gra?ane EU podrvrgavaju neujedna?enom tretmanu”.

Tim propisima Komisiji je dato zeleno svetlo da privremeno suspenduje bezvizne režime stranim zemljama ukoliko ne ukinu zahteve u pogledu viza. Propis je donet na inicijativu Evropskog parlamenta, koji je 2012. godine sastavio listu zemalja koje i dalje traže izdavanje viza za ?lanice EU. Poslanici Evropskog parlamenta su osnov za takav propis našli u Lisabonskom sporazumu koji je stupio na snagu 2009. godine, tumz?e?i da on traži jednak tretman za sve zemlje ?lanice u viznoj politici i da pruža osnov za traženje recipro?nosti u pogledu viza sa SAD.

Evropska komisija je upozorila da bi EU mogla da uvede i vize za ameri?ke diplomate ukoliko se problem ne reši u roku od šest meseci.

To, me?utim, nije verovatno budu?i da se veliki broj ?lanica EU još kada je propis donošen u decembru ogradio od poteza koji bi mogli da ugroze me?unarodne odnose EU ili pojedina?nih ?lanica, a pogotovo odnose sa strateškim partnerima.

Ukupno 21 zemlja je najavila da ?e prilikom rešavanja tih problema “uzeti u obzir i mogu?e negativne politi?ke posledice koje bi mogle uslediti od predloga ili odluka za spoljne odnose EU i zemalja ?lanica”.

“To se posebno odnosi na odnose sa strateškim partnerima”, navodi se u saopštenju koje su potpisali Belgija, Nema?ka, Estonija, Gr?ka, Španija, Francuska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Ma?arska, Malta, Holandija, Austrija, Portugalija, SLovenija, Slova?ka, Finska, Švedska, ali i Poljska, ?ijim gra?anima treba viza za SAD.

Diplomate iz zemalja ?iji gra?ani i dalje traže vize za odlazak u SAD rekli u EurAktivu da ?e njihove zemlje Evropsku komisiju obavestiti o takvoj situacji do isteka roka 9. februara. Oni su, me?utim, najavili i da ?e nastaviti bilateralne sporazume paralelno sa procedurom EU, ?ime pokazuju da ne o?ekuju mnogo od zajedni?ke akcije EU.

Prema dostupnim informacijama, Vašington je od ?etiri ?lanice EU ?ijim gra?anima su potrebne vize zatražio da potpišu bilateralne sporazume kao preduslov za bezvizni režim.

Jedan od traženih sporazuma je o razmeni informacija o terorizmu, kojim se traži uspostavljanje jedinstvene liste za nadzor, utvr?ivanje i pra?enje poznatih terorista ili onih za koje se sumnja da su teroristi, kao i njihovih pomaga?a.

Drugi traženi sporazum je o prevenciji i borbi protiv ozbiljnog kriminala, kojim se od potpisnica traži razmena biometrijskih i drugih podataka o pojedincima radi otkrivanja, prevencije i istrage ozbiljnih kriminalnih delatnosti i terorizma. Razmena se obavlja na zahtev. SAD je ve? ovakav sporazum sklopila sa velikim delom ?lanica EU.

Izgleda, me?utim, da Evropska komisija ne bi volela da pojedina?ne zemlej ?lanice sklapaju ovakve sporazume sa SAD bez potpisivanja krovnog sporazuma o zaštiti podataka izme?uSAD i EU, što bi trebalo da obezbedi da gra?ani EU zadržavaju svoja prava kada se njihovi podaci obra?uju u SAD.

(EurActiv)

Podelite ovu stranicu!