BRANISLAVA KOSTIĆ: Povratak srpa i čekića

19 Apr 2017

Kako god prošli ovi protesti, jedno je sigurno: posle njih u Srbiji više ništa neće biti isto

Suo?eni sa neo?ekivano masovnim i žilavim protestima, koji su ve? ušli u drugu dekadu, i vlast i opozicija se ponašaju suštinski isto – ignorišu onaj deo zahteva sa kojim ne znaju šta bi.

Paralelno sa tim, opozicija javno odobrava one zahteve demonstranata koji im odgovaraju, a vlast polemiše sa zahtevima koje demonstranti nikada nisu ni izneli.

U saglasju sa medijima, i jedni i drugi proteste ve?inom nazivaju “studentskim”, mada je od momenta iznošenja zahteva potpuno jasno da su studenti samo inicijatori i predvodnici protesta u koje su se, nakon javnog poziva uklju?ili sindikati radnici, seljaci, penzioneri i “svi ostali nezadovoljni ljudi Srbije”. Time su protesti i zvani?no zaslužili da se nazovu gra?anskim protestima koje predvode studenti. Na tim, gra?anskim protestima, traži se ispunjenje baznih zahteva koje su, kao inicijatori i predvodnici, definisali studenti.

Vlast, odnosno Aleksandar Vu?i?, koga demonstranti slikovito nazivaju “3 u 1”, uporno insistira da se “ne može prekrajati izborna volja gra?ana”, mada ni studenti, ni demonstranti uopšte, ništa sli?no nikada nisu ni tražili.

I ostali studentski zahtevi, koje su demonstranti prihvatili u svim gradovima, tako?e su jasni i nedvosmisleni. Iz njih direktno proizilazi negativan odnos demonstranata i prema vlasti i prema opoziciji: studenti traže promenu sistema! Gra?ani na protestima to podržavaju!

Odatle proizilazi njihovo odbijanje saradnje sa opozicijom, jer bi neka budu?a pobeda opozicije zna?ila samo izbor i/ili postavljanje (verovatno) korektnijih i diktaturi nesklonijih ljudi na najvažnijim društvenim funkcijama, dok bi sistem ostao isti, što bi na kraju dovelo do ponovnog urušavanja prava gra?ana, do novih oblika korupcije i vladavine nad zakonom.

Radi se o pomalo nemušto definisanim zahtevima koji su u suštini levi?arski. O?ito je da nisu u pitanju zahtevi kojima je cilj samo stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. U pitanju su zahtevi za koje sami studenti kažu da ih postavljaju u ime “ogromne ve?ine osiromašenih, oplja?kanih i ugnjetenih stanovnika Srbije”. To je nemogu?e prevideti. Studenti od po?etka na ?elu protestnih kolona nose transparent “PROTIV SISTEMA!” Tako?e se ne mogu prevideti transparenti na kojima piše “SMRT KAPITALIZMU”, “I VAZDUH STE PRIVATIZOVALI”, “NO PASARAN”, “NE?EMO DA BUDEMO JEFTINA RADNA SNAGA”… Posle 29 godina na ulice Srbije su se vratili srp i ?eki?! To je ?injenica koju ne?e da vide ni vlast, ni opozicija. Ni mediji. List Danas je jedini koji te ?injenice, doduše ne isti?e, ali ih i ne zaobilazi. Svi ostali mediji ih se klone. Klone ih se i predstavnici EU, kao i predstavnici svih stranih zemalja koji komentarišu doga?aje u Srbiji. Zato što ni doma?oj vlasti, ni (postoje?oj) opoziciji, posebno ne EU i stranim partnerima Srbije, nikako ne odgovara “balkanska verzija Sirize” u Srbiji.

Kako god prošli ovi protesti, jedno je sigurno: posle njih u Srbiji više ništa ne?e biti isto. Zato što se pokazalo da ta neka nova snaga postoji, ali i da se ne libi da izgovori zahteve koji nisu usmereni na ovu ili onu garnituru vlasti, ve? na promenu ukupnog sistema.

Što se pre opozicione stranke pomire sa ?injenicom da postoji (zna?ajan i mlad!) deo Srbije koji kapitalizam ne smatra “kona?no prona?enim i od Boga datim sistemom u dvadeset prvom veku”, pre ?e biti u stanju i da uspostave komunikaciju sa studentima koji vode ove proteste. Jer istorija nas u?i: kad jednom krenu – zahtevi za promenu sistema se završavaju ili revolucijama, ili pametnim postepenim prilago?avanjem koje na kraju dovede do sistema kakav razvijaju neke skandinavske zemlje.

Novija istorija Srbije nas, me?utim, u?i da nijedna postsocijalisti?ka vlast nije umela da vu?e pametne i postepene poteze, koji bi na kraju rezultirali trajno poboljšanim položajem radnika, seljaka, siromašnih, obrazovanih i nekorumpiranih gra?ana.

Autorka je dr nauka bezbednosti, specijalista za nenasilno razrešavanje konflikata

(Danas)

Podelite ovu stranicu!