Boš Paskval: Subotica poseduje secesijsko nasleđe prvog reda

15 Sep 2016

Subotica bi mogla da sarađuje sa drugim gradovima u regionu koji imaju secesijsko nasleđe kao što su Segedin ili Temišvar

Potpredsednik Mreže gradova secesije Luis Boš Paskval (Llius Bosch Pascual) izjavio je danas u Barseloni da Subotica poseduje secesijsko nasle?e prvog reda i da je to je ?ini posebnom u isto?no-evropskom regionu, kao i da je važno da ono bude zašti?eno, održavano i promovisano kako bi ovaj region postao privla?an turistima.

“Ako se bude dobro reklamirao, ovaj region bi nesumljivo bio veoma privala?an turistima. Prevashodno je bitno da ovo nasle?e bude dobro zašti?eno, obnovljeno, održavano i vrednovano od strane gradskih vlasti i da se preduzimaju pozitivni koraci u tom smeru”, rekao je Boš Paskval agenciji Beta.

Prema njegovim re?ima, Subotica bi mogla da sara?uje sa drugim gradovima u regionu koji imaju secesijsko nasle?e kao što su Segedin ili Temišvar.

“Gradovi regiona koji imaju secesijsko nasle?kao što su Subotica, Segedin ili Temišvar mogli bi da sara?u na ostvarivanju zajedni?kih ciljeva i imali bi koristi od pristupanja jednom takvom poduhvatu”, kazao je Boš Paskval.

On je podsetio da je secesija nasle?koje je u prošlosti ignorisano, ?ak i prezirano, od 20-tih do 90-tih godina prošlog veka i da Mreža ima bitnu ulogu u podizanju svesti u pogledu na bitne vrednosti ovog umetni?kog pokreta.

“Za Mrežu je bitno da se Subotica nalazi u njenom ?lanstvu jer se ovim proširuju geografske granice organizacije u isto?noj Evropi, koja predstavlja oblast gde je secesijsko nasle?još više zaboravljeno nego na zapadu”, rekao je Boš Paskval.

Predstavnik Saveta za zaštitu i valorizaciju kulturnog i nepokretnog nasle?u stilu secesije Grada Subotice Igor Halasevi? rekao je agenciji Beta da je ?lanstvo Subotice u Mreži gradova secesije važno zbog me?unarodne promocije kulturnog nasle?a.

“Benefiti su teško opipljivi u svakodnevnom životu, ali dugoro?no gledaju?i, vidljivost na evropskom nivou je jako važna jer je Mreža 2014. godine na sastanku u Ljubljani dobila sertifikat Kulturne rute Saveta Evrope”, kazao je Halasevi?.

On je rekao da Subotica u?estvuje u ?etvrogodišnjem nau?no-istraživa?kom projektu “Insajd art nuvo”, koji sprovodi Udruženje gra?ana “Autentik Vojvodina”, a koji se vezuje za enterijer, stilove i obeležje secesije, te da na taj na?in Subotica predstavlja jedinstven primer u Srbiji saradnje civilnog sektora i kulturnih institucija grada.

Subotica je ?lan Mreže gradova secesije od 2013. godine, u saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i u novembru 2015. godine bila je doma?in Generalne skupštine Mreže gradova secesije koju ?ini savez 20 gradova koji više od 15 godina sara?uju na promociji secesije.

Planovi Mreže su poboljšanje delovanja ?iji je cilj podizanje svesti u pogledu na vrednosti secesijskog nasle?a i proširivanje dosega me?u evropskim stanovništvom. Planovi uklju?uju i ?etvorogodišnji program posve?en unutrašnjostima secesijskih gra?evina i nekoliko projekata koji se odnose na rad sa školama. U narednom period je u planu i razvije Secesijskog Atlasa.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!