BORIS DEŽULOVIĆ: Vjeronauk u autoškole!

17 Apr 2016

Govorim vam to kao deklarirani ateist: kršćanski nauk s automobilskim saobraćajem ima mnogo više veze nego što mislite. Pravo prednosti, poštovanje pješaka, pomoć na cesti, vozačka solidarnost, obaveza vezivanja, zabrana alkohola – uopće, sva ograničenja – sve u zapadnoj prometnoj kulturi proističe iz kršćanskog poimanja svijeta

Na protestima povodom najavljene integracije zagreba?kog Filozofskog fakulteta s Katoli?kom bogoslovijom vi?en je i duhovit transparent ‘Vjeronauk u autoškole!’. Slutim da nositelj nije imao ambicija daljih od dobre dosjetke, ali šteta bi bila da na tome ostane. Dakle, vjeronauk u autoškolama.
Ne, bez zajebancije.
Nisu mi, naime, na umu dosjetke poput instruktora vjeronauka na suvoza?kom mjestu, zagovora blaženog Alojzija Stepinca pred uklju?enje u promet, testova o pružanju Božje pomo?i nastradalima u saobra?aju ili, štajaznam, polaganja ispita za motorna vozila P-kategorije, papamobile i papacikle. Ne mislim ni na u?enja o ?udu nakon svadbe u Kani Galilejskoj – kad je ono pred rimskom policijskom patrolom Isus pretvorio vino natrag u vodu – ni o mu?eni?koj smrti svetog Andrije apostola, raspetog u premišljanju da stane pred Andrijinim križem ili da ipak prije?e prugu.
To je, jebiga, za ske?eve i NewsBar, a ne za ozbiljnu, argumentiranu diskusiju. A ja mislim najozbiljnije.
– Vjeronauk u autoškolama?! – pokolebat ?e se neki od vas.
Tako je: mislim na ugovor Ministarstva prometa i Kaptola o organiziranju vjeronauka u autoškolama, gdje bi vjerou?itelji radili na edukaciji budu?ih voza?a o krš?anskoj ljubavi za bližnjeg, svetosti ljudskog života ili, recimo, stavovima Pija XII. i Ivana Pavla II. o doniranju ljudskih organa. Govorim vam to kao deklarirani ateist: krš?anski nauk s automobilskim saobra?ajem ima mnogo više veze nego što mislite.
– Zajebavaš?!
Ne, uop?e. Netko neozbiljan, primjerice, u šali ?e re?i kako na budisti?koj prometnici postoji obaveza zaustavljanja vozila pred kravom, dok se u islamskom saobra?aju ne zaustavljaju ni pred zgradom ambasade, ali zapadna prometna kultura zaista je duboko ukorijenjena u krš?anski eti?ki kodeks: pravo prednosti, poštovanje pješaka, pomo? na cesti, voza?ka solidarnost, obaveza vezivanja, zabrana alkohola – uop?e, sva ograni?enja – sve u zapadnoj prometnoj kulturi proisti?e iz krš?anskog poimanja svijeta. Kao što su, uostalom, iz tog zapadnog civilizacijskog kruga i moj ateizam i moja zamisao da katoli?ki vjeronauk u autoškolama, dakako, ne bi bio obavezan predmet. Autoškolski vjeronauk poha?ali bi samo vjernici, dobrovoljno, dok bi autoškole za ostale polaznike morale osigurati prostor za razonodu ili pak organizirati nastavu iz voza?ke etike.
– ?ekaj, ti to stvarno ozbiljno misliš?
Naravno da ozbiljno mislim. I ne samo to: zašto samo autoškole? Zašto takav, eti?ki vjeronauk ne bi bio fakultativni predmet, primjerice, i u školi stranih jezika, ili u školi ronjenja, jedrenja, slobodnog penjanja, na obuci za padobrance – naro?ito, razumjet ?ete, obuci za padobrance – ili na kursovima grn?arstva, na te?ajevima opismenjavanja odraslih, kreativnog pisanja, uop?e u svim od države odobrenim obrazovnim ustanovama u kojima se, baš kao u autoškoli, ljudi obu?avaju i osposobljavaju za neka zanimanja ili vještine?
– Zašto?! Možda zato što im za izradu posuda od terakote ili skakanje s padobranom, baš kao i za upravljanje motornim vozilom, vjeronauk ne treba!
Ajde? Baš ne treba? Uop?e?
– Ne. Uop?e.
Zaboravljate, me?utim, dvije važne stvari. Prvo, taj vjeronauk ne bi bio obavezan, nitko polaznike ne bi prisiljavao na to, i drugo – nije cilj vjeronau?ne nastave da polaznik napravi ljepšu kerami?ku vazu, dublje zaroni ili bolje nau?i voziti šleper, nego da usvoji Kristov nauk i osnovne krš?anske, pa?e katoli?ke vrijednosti.
– To je nešto najgluplje što sam ikad ?uo. Jednostavno, autoškola služi obuci za upravljanje motornim vozilom, simply as that. Koji ?e kurac vjeronauk u autoškoli?
Pretpostavljam kako želite re?i da ?e nikoji?
– Naravno.
Vrlo dobro. Koji ?e onda to?no taj – kako ste rekli, kurac – vjeronauk u, hm, obi?nim školama? Što ?e vjeronauk u osnovnoj školi? Zašto djeca u državnim, svjetovnim školama u?e Kristov nauk i Sveto pismo? Ne valjda da iz zemljopisa u?e stvaranje neba i zemlje, iz povijesti Noinu arku, iz biologije bezgrešno za?e?e, iz kemije pretvaranje vode u vino, a iz fizike hodanje po vodi?
Ako se katoli?ki vjeronauk predaje u školama u kojima se u?e pisana slova, brojevni pravci, bjelogori?no drve?e, drugi zakon termodinamike, Francuska revolucija i Gunduli?ev ‘Osman’ – ako je, naime, razlog samo taj što je Hrvatska tradicionalno katoli?ka zemlja – onda, jebiga, ne postoji baš nijedan razumno obranjiv razlog da nastave vjeronauka ne bude i u školama u kojima se u?e tehnike penjanja, izrada glinenih posuda, kineski jezik ili ronjenje na dah. Ili prometni znakovi i pravo prednosti u kružnom toku. Ili, štajaznam, marksisti?ka filozofija i feministi?ke teorije.
Dakle, integracija Filozofskog fakulteta i Katoli?ke bogoslovije.
Ne, bez zajebancije.
Najzad, s istim obrazloženjem – zato što je Hrvatska tradicionalno katoli?ka zemlja – Crkva je zauzela sve strateške to?ke društva, od predsjedni?ke rezidencije do Vlade, od mainstream novina do nacionalne televizije, od kasarni do stadiona, od bolnica do sudova, od škola do kazališta, i ne postoji baš nijedan razumno obranjiv razlog da je ne bude na sveu?ilištima i filozofskim fakultetima. Naro?ito, razumjet ?ete, na filozofskim fakultetima.
– Dobro, zna?i ipak se zajebavaš – zaklju?it ?ete vi.
Ne, uop?e: ako predvi?eni ugovor Filozofskog fakulteta s Katoli?kom bogoslovijom omogu?ava studentima potonjeg da na Filozofskom upišu dvopredmetni studij, odnosno uz mati?nu teologiju kombiniraju i izaberu neki studij s Filozofskog, a vije?e mudraca iz Dekanskog kolegija ne smatra da ?e time biti privilegirani – mada im je za upis na bogosloviju, dakle pola dvopredmetnog studija, umjesto prijemnog ispita dovoljna preporuka seoskog biskupa, pa može izgledati kao da ?e na takozvanom tržištu rada, u državi u kojoj ?e se vjeronauk uskoro predavati i u školama stranih jezika, biti u o?itoj prednosti pred jednopredmetnim ‘filozofima’ – nema razloga da ne vjerujemo mudracima. Razvidno je, naime, da ?e i vije?e biskupa s Katoli?kog bogoslovnog fakulteta dopustiti reciprocitet.
– Kako to misliš? – zbunjeni ste vi.
Jednostavno. Ako mladi bogoslovi mogu upisati studij na Filozofskom, ugovor sigurno predvi?a i da studenti s Filozofskog mogu kombinirati dvopredmetne studije i upisati Katoli?ku bogosloviju. Ne?e valjda seoski biskupi praviti problem nekom mladom marksistu ili anarhistu s filozofije samo zato što je, štajaznam, ateist?
– Zajebavaš se? Zašto bi uop?e, ?ak i kad bi to bilo mogu?e, mladi marksisti i anarhisti upisivali bogosloviju?
Zašto?! Možda zato da ne budu diskriminirani na tome, kako se zove, tržištu rada. Možda zato što bi i netko od klinaca s Filozofskog htio biti sve?enik, vojni ordinarij, biskup ili ?ak kardinal? Ili, zašto ne, sam papa? Možda bi to poželjela i neka studentica povijesti umjetnosti? Zašto mladi marksist s povijesti ne bi završio i katehetiku, pa na vjeronauku u?io djecu da nema Boga i da je religija opijum za narod? Tehni?ki, jebiga, i to je vjeronauk. Zašto mlada feministi?ka lezbijka sa sociologije ne bi bila predsjednica Biskupske konferencije ili ?ak zagreba?ka nadbiskupinja? Zašto, kona?no, voza? s položenom C-kategorijom ne bi uz to vodio i radionice duhovne obnove?
– Zato, budalo, što su to unutarnje stvari Crkve. Zato što Kaptol to nikad ne bi dopustio.
Ajde?! na to ?u ja.

Podelite ovu stranicu!