Blic: Vojvodina bez prava da donosi zakone

09 Feb 2009

Najve?a

blic_logo.jpgNajve?a izmena Statuta Vojvodine bi?e ukidanje mogu?nosti da pokrajina donosi odluke sa zakonskom snagom, saznaje „Blic”. Umesto toga, kao kompromisno rešenje i?i ?e se na formulaciju da ?e sistemski zakoni omogu?avati da Vojvodina iz nadležnosti koje su joj delegirane odluke donosi sama, ali da ?e to ipak biti podzakonski akti. O tome ?e se uskoro razgovarati i sa koalicionim partnerima u Vladi Srbije, tvrde izvori „Blica” iz vladaju?e koalicije.
O ovoj temi nedavno je razgovarano u Predsedništvu DS. Zaklju?eno je da bi Ustavni sud Srbije lako oborio odredbu o zakonodavnoj aktivnosti Skupštine Vojvodine i da je potrebno menjati tekst u tom delu.
– Posle pravne analize utvr?eno je da tekst nije dobar. ?ak je na sednici Predsedništva spominjano da bi zakoni važili do Save, a od nje vojvo?anski zakoni. Zato je predloženo kompromisno rešenje da sistemski zakoni daju mogu?nost da Vojvodina iz oblasti koje su joj dodeljene Ustavom može da odredi kako ?e se odluke iz zakona sprovoditi na njenoj teritoriji – kaže naš sagovornik iz vrha DS.

Sukob dve struje

Naš izvor tvrdi da je vo?ena rasprava i o tome da li bi te izmene mogle da se izvrše amandmanima u Skupštini Srbije, ali je odlu?eno da to ipak uradi Skupština Vojvodine, jer je ocenjeno da su Bojan Pajti? i Svetozar ?ipli? pravili Statut, pa oni i treba da ga menjaju.
Vojvo?anska struja koju predvodi Pajti? jeste veoma jaka u DS, ali ne toliko da bi se suprotstavljala predsedniku DS Borisu Tadi?u koji insistira da se Statut uskladi sa Ustavom.
Problem za vojvo?anske demokrate jeste u ?injenici da ?e DS morati da vrati Statut na doradu u Skupštinu Vojvodine gde ?e ga sa?ekati opozicija, ali i nezadovoljni pripadnici Ma?ara i LSV.
Opozicija i Srpska pravoslavna crkva reagovali su na tekst Statuta poru?uju?i da je neustavan i separatisti?ki. Arhijereji SPC su u pismima državnom vrhu izrazili neslaganje sa predlogom vojvo?anskog statuta, ocenjuju?i da je protivustavan, jer predvi?a stvaranje „države u državi”.
Me?utim, ni u vladaju?oj koaliciji se o Statutu ne misli ništa bolje. Lider SPS Ivica Da?i? ve? je rekao da oni nemaju ništa protiv autonomije Vojvodine, ali da ne?e pristati da glasaju za pravljenje države u državi. Glas socijalista ?e se sigurno slušati, jer bi oni sa opozicijom mogli da obore Statut u Skupštini Srbije.
– Tekst Statuta Vojvodine, koji je sredinom oktobra prošle godine usvojio pokrajinski parlament i uputio ga Skupštini Srbije na usvajanje, unekoliko ?e biti izmenjen. Te izmene treba da usvoji Skupština Vojvodine na sednici koja ?e se održati do kraja ovog meseca – najavio je koordinator vladaju?e koalicije u pokrajinskom parlamentu i šef poslani?kog kluba DS dr Dragoslav Petrovi?.
– Pokrajinski parlament ?e do kraja februara ponovo razmotriti predloženi Statut radi eventualnog usaglašavanja nekih pravno-tehni?kih pitanja kako bi se sa zakonom o prenosu nadležnosti sa republike na pokrajinu u paketu našao pred poslanicima u republi?kom parlamentu – izjavio je za „Blic nedelje” dr Petrovi?. Jedan od autora Statuta Tamaš Korhec, ina?e pokrajinski sekretar za upravu i propise, potvrdio je novinarima da su tokom usaglašavanja Statuta i zakona o prenosu nadležnosti, mogu?e neke izmene u Statutu, navode?i primer prava pokrajine na me?unarodnu saradnju.
– Tu su najviše osporavani termini „me?unarodna saradnja” i „me?unarodni ugovori” – izjavio je Korhec i najavio da ?e se ti termini zameniti sintagmama „me?uregionalna saradnja” i „me?uregionalni ugovori”.

Terminološke ispravke

Pravno-tehni?ka redaktura predloženog Statuta odnosi se i na odredbe u kojima se predlaže da odluke Skupštine Vojvodine imaju zakonodavnu snagu. Ova formulacija ?e se terminološki „ispeglati” kako se ne bi tuma?ilo da pokrajina ima zakonodavnu vlast. Na to je ukazao i sam predsednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadi?, koji je prošle nedelje izjavio da Vojvodini pripada izvršna ali ne i zakonodavna i sudska vlast.
Najavu da ?e pokrajinski parlament ponovo razmotriti predloženi Statut Vojvodine pozdravio je Demokratski savez vojvo?anskih Ma?ara, jedan od ?lanova Ma?arske koalicije. U saopštenju za javnost ova stranka navodi da ?e se „otvoriti mogu?nost da poslanici razmotre primedbe ma?arskog korpusa kako bi se u Statut uvrstila institucija zagarantovanih parlamentarnih mesta manjinama”, kao i da se iz „Statuta izbriše odredba o formiranju Saveta nacionalnih zajednica od 30 ?lanova. U suprotnom ?e pokrajinska vlada neposredno kontrolisati Savet nacionalnih zajednica i ostvariti politi?ku dominaciju nad njim”.
Ponovno izjašnjavanje o Statutu u pokrajinskom parlamentu iznenadilo je koalicione partnere DS. Politi?ki savet Lige socijaldemokrata Vojvodine izdao je saopštenje kojim traži da zakon o nadležnostima Vojvodine bude specijalni zakon – leks specijalis.

Nau?ne institucije

„Neophodno je da zakon o nadležnostima bude specijalan kako ne bismo došli do toga da budu?i zakoni menjaju status Vojvodine” – navodi se u saopštenju LSV. Savet tako?e smatra da u budu?i zakon o nadležnostima Vojvodine mora u?i i odredba da Vojvodina ima pravo na formiranje nau?nih institucija.
„U vezi sa tim, LSV podržava razli?ite inicijative koje Vojvo?ansku akademiju nauka i umetnosti vide na samo kao institucionalni okvir razvoja nauke i umetnosti u pokrajini nego i kao neophodan ?inilac modernizacije i oplemenjivanja kulturnog, prosvetnog, nau?nog i duhovnog razvoja Vojvodine”, navodi politi?ki savet LSV.
U me?uvremenu, iako je Vlada Srbije slovila za zvani?nog predlaga?a zakona o prenosu nadležnosti, ?ije je usaglašavanje, kako navodi dr Dragoslav Petrovi?, u završnoj fazi, republi?kom parlamentu na usvajanje u paketu sa Statutom, verovatno ?e ga predložiti parlament pokrajine kao kompromisno rešenje. Jer, potpredsednik DS i predsednik vojvo?anske vlade dr Bojan Pajti? ve? duže vreme govori da „deo ministara Republi?ke vlade ne želi da stane iza ovog zakonskog predloga”.
Dok predsednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Srbije Vlatko Ratkovi?, ina?e poslanik DS iz Vojvodine, kaže da su Vlada Srbije i Pokrajinska skupština po Ustavu ovlaš?eni predlaga?i, predsednik vojvo?anskog dela DS Dušan Elezovi? objašnjava „da je to ko ?e zakon dostaviti Skupštini samo stvar politi?kog dogovora (!?)”.
– Postoje dve mogu?nosti. Prva je da Republi?ka vlada bude predlaga? tog zakona, što zna?i da bi on bio direktno upu?en u skupštinsku proceduru. Drugi na?in je da predlaga? bude Pokrajinska skupština, ali onda bi se on morao na?i na dnevnom redu pokrajinskog parlamenta. Kojim putem ?emo i?i, zna?emo posle kona?nog dogovora sa predstavnicima Republi?ke vlade – izjavio je za „Blic” Dušan Elezovi?.

(Blic)

Podelite ovu stranicu!