Bjankini: Obezbediti nezavisnost manjinskih medija u Srbiji

07 Nov 2014

Važno je da se obezbedi finansijska stabilnost RTV-a, koja je jedinstvena na prostoru Evrope

Šef Politi?kog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankini izjavio je danas u Novom Sadu da se Evropska unija zalaže za nezavisnost medija na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji.

Bjankini je na skupu posve?enom budu?nosti manjinskih medija rekao da svi imaju obavezu da obezbede ure?iva?ku i finansijsku nezavisnost medija na jezicima manjina.

“Mediji koji su oslobo?eni politi?kog uticaja su osnovni preduslov za razvoj demokratije u društvu”, poru?io je Bjankini.

Dodao je da je posebno važno da se obezbedi finansijska stabilnost Radio-televizije Vojvodine, koja emituje program na deset jezika, po ?emu je jedinstvena na prostoru Evrope.

Prema njegovim re?ima, na Radio-televiziji Srbije postoji dosta prostora za napredak u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina, što je i obaveza državnog javnog servisa, koji treba da služi javnom interesu, u šta se ubraja i emitovanje programa na manjinskim jezicima.

Luka Bjankini je rekao da bi Regulatorno telo za elektronske medije (RETEM) “možda trebalo” da uslovi dobijanje dozvola za emitovanje tako što ?e zahtevati od emitera da imaju i program na manjinskim jezcima u multietni?kim sredinama.

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirkovi? rekao je da ?e podzakonski akti za primenu tri nova medijska zakona biti doneti tokom novembra meseca, odnosno u zakonom predvi?enom roku.

On je rekao da ministarstvo na tom polju sara?uje i sa OEBS-om i drugim organizacijama, me?u kojima je istakao Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Balkansku istraživa?ku mrežu (BIRN).

Mirkovi? je objasnio da je NDNV uradio veoma interesantnu studiju o finansiranju medija na lokalu, odnosno o tome kako bi to trebalo da izgleda u budu?nosti, dok je BIRN uradio zna?ajno istraživanje o finansiranju medija na lokalnom nivou.

Državni sekretar je novinarima rekao da bi bilo “mnogo zdravije” da je privatizacija medija okon?ana na vreme, a ne da je prekinuta 2007. godine, pošto je u to vreme ekonomska situacija u Srbiji bila daleko bolja nego što je to danas slu?aj.

Pomo?nik pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje Kalman Kunti? rekao je da se nalazimo pred velikom dilemom kako obezbediti opstanak i samoodrživost ne samo medija na manjinskim jezicima u Srbiji, ve? medija u Srbiji uopšte.

On je ocenio da je novinarstvo važna ali potcenjena profesija u Srbiji, a novinari spadaju u red slabije pla?enih ljudi.

Tre?u regionalnu konferenciju posve?enu medijima na jezicima manjinskih zajednica “Novo vreme i moderni mediji” organizovali su dnevni list Ma?ar so (Magyar Szo) i Heror media point.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!