Obezbediti jeftinu hranu za Beograd

11 Aug 2011

U poslednjih 11 godina na čelu Ministarstva poljoprivrede bilo je 11 ministara i svaki od njih imao je drugačije ideje.

Poljoprivredna politika zemlje, nažalost, iscrpljuje se u tome da bude dovoljno hrane i da ona za stanovnike glavnog grada ima prihvatljivu cenu – ocenio je republi?ki poslanik Saveza vojvo?anskih Ma?ara i ?lan parlamentarnog odbora za poljoprivredu Arpad Fremond.

On je u intervjuu za „Ma?ar so“ konstatovao da na poljoprivredu uti?e dnevna politika, umesto jedne dobro promišljene strategije.

– U poslednjih 11 godina na ?elu ministarstva bilo je 11 ministara poljoprivrede i svaki od njih imao je druga?ije ideje o upravljanju poljoprivredom, dok su proizvo?a?i izgubili poverenje u ministarstvo, budu?i da ono nije ispunilo brojna obe?anja – rekao je Fremond.

-Zapravo, grana koja vu?e napred u jednoj zemlji ne bi trebalo da bude poljoprivreda, nego industrija. U Srbiji je, me?utim, industrija propala i poljoprivreda je postala grana koja vu?e napred, jer se zna?ajan višak može evidentirati od izvoza poljoprivrednih proizvoda. I pored toga, poljoprivreda nema istaknut položaj, ?ak nemamo ni poljoprivrednu strategiju. Treba da definišemo kratkoro?nu i dugoro?nu poljoprivrednu strategiju zemlje, ta?no treba da utvrdimo šta zemlja ho?e da uradi sa poljoprivredom, koje proizvode bi seljaci trebalo da proizvode, vidimo li mogu?nost u bio-proizvodnji. Vojvodina bi trebalo da dobije istaknut zna?aj sa ovog stanovišta još i pre stupanja u Evropsku uniju, u interesu o?uvanja konkurentnosti trebalo bi osnažiti proizvo?a?e, kako u znanju, tako u materijalnom smislu. Trebalo bi duplirati subvencije, kako bi seljaci mogli da ulažu ne samo u obnavljanje zastarele mehanizacije, nego i u stalno podizanje kvaliteta. Pored svega, izostaje dijalog izme?u ministarstva, odnosno poljoprivrednih stru?njaka i seljaka, iako se odgovaraju?a poljoprivredna politika može voditi samo ako se saslušaju problemi seljaka – rekao je Fremond.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!