BiH preti katastrofalna recesija

08 Aug 2011

Posledice dužničke krize u Evropi i situacije u SAD mogle bi se na BiH odraziti privrednim kolapsom, otvaranjem novih stečaja, zatvaranjem radnih mesta..., upozoravaju ekonomisti.

Sve ve?a dužni?ka kriza u Evropi i nestabilnost u SAD mogu ozna?iti po?etak nove još produbljenije globalne recesije sa nesagledivim posljedicama po svjetsku ekonomiju, što bi se veoma negativno odrazilo i na BiH, tvrdi profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli Kadrija Hodži?. Hodži? strahuje da ?e krajnja posljedica krize u BiH biti privredna uko?enost i otvaranje novog talasa ste?aja, te produbljivanje problema nezaposlenosti i budžetskog deficita, prenosi sarajevska štampa.

 “?ak i da ne do?e do najcrnjih scenarija, prve posljedice po BiH ozna?i?e novi rast kamatnih stopa i presušivanje finansijskih tokova, usporavanje potrošnje i produbljivanje problema s budžetskim deficitom”, smatra Hodži?.

On naglašava da se BiH može suo?iti i s daljim padom proizvodnje, te ugrožavanjem izvoza. Hodži? pojašnjava da su to problemi s kojima ?e se suo?iti i druge zemlje u regionu, ali da u BiH to može ostaviti znatno snažnije posljedice zbog manje konkurentnosti doma?ih kompanija, ve? izraženog hroni?nog nedostatka novca i problema nelikvidnosti koja, prema procjenama, ve? premašuje 20 milijardi KM.

Profesor na katedri finansija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Dženan Džonlagi? vjeruje da, ipak, ne?e biti direktnog preslikavanja kriza u EU i Americi na BiH, jer banke koje ovdje djeluju nisu uklju?ene u rizi?ne transakcije na svjetskom tržištu, ali poziva na oprez. On tvrdi da su štediše u BiH sigurne, te da ne?e biti rasta mjese?nih rata kredita vezanih za euro, kao što je bio slu?aj sa rastom švajcarskog franka.

 Ekonomski ekspert Zlatko Hurti? isti?e da se ozbiljna kriza u EU mora negativno odraziti i na BiH, kojoj je Evropa glavno izvozno tržište. “Dolaze u pitanje sve mogu?nosti dobijanja sredstava vezana za EU, jer bi moglo do?i do budžetskih ušteda. To ?e svakako pogoditi i nas”, ocjenjuje on.

(Buka)

Podelite ovu stranicu!