BiH predala zahtjev za članstvo u EU

16 Feb 2016

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović u Briselu je predao aplikaciju te države za članstvo u Evropskoj uniji

Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan ?ovi? u Briselu je u ponedjeljak predao zahtjev za ?lanstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ministru vanjskih poslova Holandije Bertu Koendersu, predstavniku zemlje koja predsjedava Unijom.

“Posebno mi je zadovoljstvo u ime žitelja Bosne i Hercegovine, sva tri konstitutivna naroda i svih gra?ana, s ponosom istaknuti da smo pripremili sve što smo obe?ali u posljednjih godinu dana kako bismo predali aplikaciju. Put nije bio nimalo lak, ali pozitivna energija i usmjerenje posljednjih godinu i dalje ?e biti motiv da nastavimo dalje. Nadam se pozitivnom mišljenju vrlo skoro te dobivanju statusa zemlje kandidata ve? idu?e godine”, rekao je ?ovi?.

“Ova godina je godina iskušenja za Bosnu i Hercegovinu, jer nema alternative osim puta u EU. Imamo i lokalne izbore ove godine te možemo na vjerodostojan na?in pokazati da možemo reformirati Bosnu i Hercegovinu i stvoriti budu?nost po mjeri svih, a s druge strane unaprijediti ekonomske i socijalne prilike. Ovo je godina reformi i ne?emo se više zaustaviti na ovom putu. Osim toga, pratit ?emo i naše susjede na europskom putu, jer pripadamo Europi i to želimo pokazati”, dodao je ?ovi?.

Dobre vijesti za ljude u BiH

Sve?anosti prisustvuju i visoka izaslanica za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini i komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn.

Mogherini je istakla kako joj je “drago ?uti ove lijepe vijesti danas, primanje za ?lanstvo”.

“To su dobre vijesti, koje su rezultat napornog rada koji ste preduzeli, zajedno s nama. Ovo su dobre vijesti za vaš narod, koji, ako vidi da svi nivoi vlasti rade ka zajedni?kom cilju, može vidjeti da se oni mogu preduzeti. Jasno se sje?am da smo zajedno odlu?ili fokusirati se na gra?ane, uvijek ?u se sje?ati želja naroda”, kazala je.

“Ovo nisu dobre vijesti samo za Bosnu i Hercegovinu ve? i za Evropu, jer su ovo teška vremena i dosta toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i dobra poruka gra?anima EU-a zbog isticanja potencijala eurointegracija. Želim vam ?estitati na vašem vodstvu i nadam se da ?emo saradnju nastaviti u mjesecima i godinama ispred nas.”

Komesar Hahn se osvrnuo na godinu iza Bosne i Hercegovine i EU-a, rekavši kako je to bila “aktivna godina koja je polu?ila rezultate”.

“Ono što smo postigli je zaista nevjerovatno. U?inili ste mnogo toga za kredibilnu aplikaciju. Ovo je po?etak dugog puta, jer ?lanstvo nije mogu?e unutar nekoliko godina. Ipak, sve ovo izražava jaku posve?enost evropske porodice da Bosna i Hercegovina i njeni narodi trebaju imati evropsku perspektivu. Radujemo se ovom po?etku, no to je po?etak veoma napornog i teškog rada”, ocijenio je Hahn.

?ovi?: Povijesni dan za BiH

Nakon sve?ane ceremonije ?ovi? se obratio novinarima ocijenivši kako je “BiH danas okrenula još jednu stranicu euroatlantske budu?nosti, na putu koji je dodatno ja?a”.

“Uvjeren sam da BiH pripada europskoj obitelji, a to ?emo na prakti?an na?in pokazati u idu?ih godinu-dvije. Mnogi nisu vjerovali kad smo postavili planove da ?emo imati poziciju da apliciramo za EU, znaju?i kakve kompleksne odnose imamo. Definitivno je ovo povijesni dan za BiH i imamo u što vjerovati”, rekao je ?ovi?.

Napomenuo je kako “BiH mora sti?i svoje isto?ne susjede na europskom putu”, pozivaju?i bh. javnost i politi?are na zajedništvo uz poruku da ne treba miješati evropski put s aktivnostima na unutrašnjopoliti?kom planu.

“Budu?i da ove godine imamo i lokalne izbore, moramo raditi istinske reforme, ali i voditi izbornu kampanju koja nikad nije lagana u BiH. Vjerujem da ?emo uskoro dobiti pozitivno mišljenje iz Brisela i planirati status kandidata idu?e godine. Uvjeren sam da ?emo u tome uspjeti”, dodao je.

Još je najavio kako su dva klju?na strateška pravca pred BiH – podnošenje aplikacije za NATO do sredine ove godine te stjecanje statusa kandidata za EU naredne godine

Godinu do dvije za pozitivno mišljenje

Nakon podnošenja zahtjeva Vije?e EU-a ?e zatražiti od Evropske komisije da izradi mišljenje (avis), što može potrajati godinu do dvije.

Prvi korak u tom u procesu je upitnik koji Komisija šalje zemlji podnositeljici zahtjeva s nekoliko hiljada pitanja koja se odnose na osnovne podatke o zemlji, politi?kom i pravnom sistemu, ekonomskom potencijalu, strukturi stanovništva, uskla?enosti s evropskim zakonodavstvom.

Odgovori na ta pitanja za ve?inu zemalja bili su rutinski, me?utim za Bosnu i Hercegovinu to može predstavljati problem ve? i kod pitanja o broju i strukturi stanovništva, jer rezultati popisa stanovništva provedenog 2013. godine još nisu objavljeni.

Evropska komisija ?e u svom mišljenju ocijeniti može li Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status i koje uslove za to treba ispuniti.

Nakon toga odluka se prepušta zemljama ?lanicama koje odlu?uju najprije o kandidatskom statusu, a kasnije i o datumu za po?etak pregovora.

Mogherini i Hahn: Gra?ani na prvom mjestu

Odluka o podnošenju aplikacije za ?lanstvo Bosne i Hercegovine u EU uslijedila je nakon mjeseci napornog rada doma?ih lidera i vjerujemo da predstavlja odraz težnji gra?ana BiH i zajedni?ki proslavljamo današnji dan, navode u zajedni?koj izjavi visoka predstavnica Mogherini i komesar Hahn.

Oni podsje?aju kako je prije samo dvije decenije na Balkanu ispisana jedna od najstrašnijih stranica evropske historije.

“Danas slavimo još jedan korak ka ujedinjenom i mirnom kontinentu. Jedinstvo nam je potrebno u ovakvim izazovnim vremenima. U vrijeme kada odre?ene snage širom našeg kontinenta dovode u pitanje samo postojanje naše Unije, zahtjev Bosne i Hercegovine pokazuje da je potreba za ujedinjenim evropskim kontinentom i dalje snažno prisutna me?u našim narodima”, poru?uju Mogherini i Hahn.

Odluka za podnošenje zahtjeva pripada jedino i isklju?ivo gra?anima i vlastima Bosne i Hercegovine, navode i dodaju, “ali kao EU, zajedno s našim me?unarodnim partnerima i me?unarodnim finansijskim institucijama, uložili smo mnogo u ja?anje evropske perspektive Bosne i Hercegovine”.

“Samo mjesec dana nakon preuzimanja mandata 2014. nas dvoje smo zajedno posjetili Sarajevo. U trenutku kada je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine izgledala turobno, odlu?ili smo obnoviti pristup Unije u Bosni i Hercegovini. Novi pristup temelji se na odluci da se na prvo mjesto stave konkretni problemi, odnosno da gra?ani budu na prvom mjestu, kao jedan pragmati?an, ali i simboli?an izbor, imaju?i u vidu da je poboljšanje života naših gra?ana sami razlog postojanja Unije. Dostignu?a u protekloj godini na širem planu reformi su impresivna. Zapravo, danas ne bismo ni bili ovdje da nije bilo liderstva ove zemlje. Sve dok svi lideri i sve razine vlasti sara?uju na ostvarivanju zajedni?kog cilja, politi?ki sistem BiH odgovara na potrebe svojih gra?ana”, navodi se u izjavi.

Poru?uju kako se sada mora iskoristiti postignuti zamah i nastaviti vrijedno raditi. Potrebno je provesti reforme za unapre?enje privrednog rasta i socijalne pravde, vladavine prava i reforme javne uprave. Funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine i dalje ostaje prioritet, uklju?uju?i i u?inkovit i funkcionalan mehanizam koordinacije o pitanjima koja se ti?u EU-a.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!