BiH: Nova Dodikova predstava za narod

18 Aug 2017

Predsjednik RS Milorad Dodik pokrenuo je priču o novom referendumu u tom entitetu, ovaj put o ulasku BiH u NATO

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik pokrenuo je pri?u o novom referendumu u tom entitetu, ovaj put o ulasku BiH u NATO. Dodik je to najavio revoltiran time što je NATO štab u Sarajevu pozdravio Odluku Ustavnog suda BiH da odbaci apelaciju Pravobranilaštva RS kada je rije? o vojnoj imovini.

Dodik je rekao da se NATO, podržavaju?i odluku ustavnog suda BiH o vojnoj imovini, svrstao na jednu stranu, te da treba reagovati javnim izjašnjenjem u Republici Srpskoj o NATO-u.

“NATO je politi?ka organizacija i vidljivo je miješanje u unutrašnje stvari, i zato mi u Republici Srpskoj sve više razmišljamo o tome da ve? sada se odlu?imo putem izjašnjavanja naroda o tome šta misli o NATO, kako bi se ta pri?a i na unutrašnjem planu, što se ti?e Srpske, završila. Veoma je jasno da postoji konsenzus (u RS) o tome, ali ga neki skriveno ruše, da se ne ide u NATO. NATO svojim pristupom povodom ove ‘navodne’ odluke Ustavnog suda, definitivno se svrstao na jednu stranu, a ta strana nije Republika Srpska. I RS nema nikakvu obavezu da prati NATO u bilo ?emu što se toga ti?e“, naveo je Dodik.

No, lider SDS-a Vukota Govedarica ubije?en je da referenduma o NATO-u ne?e biti.

„Milorad Dodik je obi?ni manipulator i on pri?a narodu jednu pri?u koja nema uopšte u ovom momentu potrebu da bude razmatrana. Dakle, zapamtite šta vam kažem. Nikada Milorad Dodik ne?e napraviti referendum o NATO-u ! Il neka kaže da li ?e to biti septembar mjesec, oktobar mjesec ili novembar mjesec, ali on nikada to ne?e uraditi. To je jedna klasi?na manipulacija“, poru?uje Govedarica.

Lider SDS-a isti?e i kako je vi?enja kako Republika Srpska treba slijediti stajalište Srbije prema pristupanju NATO-u.

„Referendum o NATO-u ništa ne?e donijeti. RS treba da prati Srbiju u ovom procesu, a s obzirom da je Srbija izrazila svoju vojni neutralnost to zna?i da Republika Srpska treba da ima identi?an pristup. Ja koliko mogu da primijetim ni NATO nešto u ovom momentu nije zainteresovan kada je u pitanju pristupanje. To smo imali priliku da vidimo i iz dosadašnjih nastupa zvani?nika. To je po meni jedan status kvo u ovom momentu i smatram da to pitanje još nije zrelo da se o njemu razgovara u BiH imaju?i u vidu da postoje razli?iti stavovi. O tome ?e se odlu?ivati u nekom narednom vremenu, a to naredno vrijeme ?e definisati iz našeg ugla Srbija i njihovo strateško opredjeljenje po tom pitanju“, isti?e Govedarica.

Dodikov referendum, ako se održi definitivno ne?e biti prilog stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini, mišljenja je profesor mostarskog sveu?ilišta Slavo Kuki?.

„Ja sam na tezi da u ovom ambijentu dnevnog zaoštravanja politi?kih odnosa u BiH ?e na referendumu kojeg bi eventualno organizirao Milorad Dodik, pro?i sve što on izorganizira. Taj referendum bi se odvijao u ambijentu snimanja filma o Aliji Izetbegovi?u, i najava filmova o Karadži?u i Bobanu. Taj ambijent ide na ruku radikalnim politi?kim rješenjima, a druga je stvar koliko se ona obijaju o le?a obi?nog ?ovjeka“, navodi Kuki?.

Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunovi? kaže da ?e eventualni referendum poslužiti kao nova zabava za narod i nastavak Dodikove politike da vlast održava pri?ama o referendumima.

„Lakše je neodržati referendum s obzirom da odgovor ve? znamo. Referendum je u tom kontekstu samo predstava. Da li ?e i koliko taj referendum uticati na odluku Bosne i Hercegovine, sigurno ho?e. ?ini se da su odluke o pristupanju NATO paktu donijete mnogo ranije i u periodu kada je Milorad Dodik obnašao vlast i kada su funkcioneri SNSD-a potpisivali papire o pristupanju i sl. S obzirom da je Milorad Dodik u politiku i ušao na velika vrata, ja ne znam zašto on ima problem da se prihvati to na jedan mnogo lakši na?in nego što je referendum“, konstatuje Trifunovi?.

Do prije nepunih desetak godina Strateški vanjskopoliti?ki cilj BiH odnosio se uz ulazak u EU i na ulazak u NATO. No stvarnost se u me?uvremenu promijenila, s obzirom da je cijeli region rastrzan izme?u politi?kog uticaja istoka i zapada. Prema raznim dosadašnjim anketama ve?ina stanovnika u RS se protivi ulasku u NATO, dok je u Federaciji BiH obrnuta situacija. U nestabilnoj politi?koj situaciji pitanje je koliko bi i referendum ili referendumi mogli pomo?i odluci da li i?i ili ne u NATO.

„Ono što bi Bosni i Hercegovini trebalo da bude primarno prije odlu?ivanja o ulasku u NATO je pored obaveza i ?injenica i pitanje, šta to Bosni i Hercegovini može da garantuje mir unutar njenih granica u narednom periodu? Ta odluka ne bi trebala da bude vezana za emocije ve? da to bude jedan ?isti pragmatizam. Mi smo mala zemlja i naša odluka ne?e uzdrmati sigurno ni NATO, ni Rusiju“, smatra Aleksandar Trifunovi?.

„Sasvim je izvjesno da je do sada praksa bila da prijemu u EU prethodi ?lanstvo u NATO. Ne mora zna?iti da se od toga ne može odstupiti. Ja sam ?ak poprili?no sklon uvjerenju kako je EU, da bi dobila na svoju stranu i Srbiju i BiH, spremna tu napraviti privremeni ustupak da tako kažem. Možda je to rješenje koje bi moglo pro?i iako dugoro?no gledano, BiH se zaista mora opredijeliti želi li postati punopravni ?lan obitelji europskih naroda ili ne. Ako da, onda to podrazumijeva i punopravno ?lanstvo u NATO-u“, zaklju?uje Slavo Kuki?.

NATO štab u Sarajevu pozdravio je odluku Ustavnog suda BiH o odbacivanju apelacije Pravobranilaštva Republike Srpske o vojnoj imovini, uz napomenu da ona nije dovoljna za aktiviranje Akcionog plana za ?lanstvo – MAP.

Iz NATO štaba podse?aju da knjiženje 57 perspektivnih nepokretnih vojnih lokacija kao vlasništva BiH ostaje jedini uslov za aktiviranje MAP-a za BiH.

(Milorad Milojevi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!