BiH i Srbija među državama sa najvećom korupcijom u Evropi

16 Nov 2016

Najlošije rezultate u Evropi i Centralnoj Aziji ostvarili su Armenija, Bosna i Hercegovina, Litvanija, Kazahstan, Moldavija, Rusija, Srbija i Ukrajina, navodi Transparency International

Bosna i Hercegovina i Srbija su me?u osam najkorumpiranijih država Evrope i Centralne Azije prema mišljenju njihovih gra?ana, otkriva istraživanje Transparency Internationala.

Transparency International predstavio je rezultate Globalnog barometra korupcije za 2016. godinu – istraživanje koje ispituje percepciju gra?ana o korupciji u 42 države Evrope i Centralne Azije.

Od država regije, najbolje je ocijenjena Slovenija.

Prema ovom istraživanju, 27 posto gra?ana BiH i 22 posto gra?ana Srbije je bilo u situaciji, u posljednjih godinu dana, dati mito nekom od javnih službenika.

„Najlošije rezultate u Evropi i Centralnoj Aziji, prema odgovorima koje su dali gra?ani ovih zemalja, ostvarile su Jermenija, Bosna i Hercegovina, Litvanija, Kazahstan, Moldavija, Rusija, Srbija i Ukrajina. Ove zemlje su dobile negativne ocjene u svim klju?nim pitanjima korupcije u istraživanju, što ukazuje na stvarne i ozbiljne korupcijske izazove u ovim zemljama koje hitno treba riješiti. Ove zemlje karakteriše veliki broj gra?ana koji poslanike u parlamentu doživljavaju kao korumpirane, visoke stope podmi?ivanja i nepovoljno društveno okruženje za li?ni angažman u borbi protiv korupcije“, navodi se u izvještaju Transparencyja.

„Rezultati iz drugih zemalja predstavljaju mješavinu pozitivnih, osrednjih i negativnih ocjena – što djelomi?no odražava razli?itu prirodu korupcijskih izazova koji postoje u ovoj raznovrsnoj oblasti. U nekim od ovih zemalja, poput Azerbejdžana, stopa podmi?ivanja je veoma visoka, ali samo oko jedne tre?ine ljudi smatra da je korupcija jedan od najve?ih problema na koji bi se vlada trebala fokusirati. Druge, pak, zemlje, poput Španije, imaju veoma niske stope podmi?ivanja, ali dvije tre?ine gra?ana misli da je korupcija jedan od najve?ih problema s kojima se suo?ava ova zemlja“, navodi se u izvještaju.

Društvena prihvatljivost

Dvije tre?ine gra?ana Kosova, Španije i Moldavije korupciju ocjenjuje kao glavni problem (izme?u 65 i 67 posto).

Više od polovine gra?ana BiH, Srbije i Hrvatske smatra da nije društveno prihvatljivo prijaviti korupciju.

“Vlasti ne ?ine dovoljno da suzbiju korupciju, jer pojedinci na vrhu od nje imaju koristi. Samim tim što su su na vrhu piramide mo?i, korumpirane elite i oligarhe je teško svrgnuti. Ali, svjedoci smo da se to može u?initi kada ljudi zajedni?ki istupe i traže više odgovornosti od svojih vo?a i kada postoji nezavisno pravosu?e koje ?e ih natjerati da odgovaraju”, izjavio je povodom promocije ovog istraživanja Hoze Ugaz, predsjedavaju?i me?unarodnog Odbora direktora TI-ja.

Transparency International isti?e važnost ja?anja nezavisnosti pravosu?a i otklanjanja utjecaja izvršne vlasti na pravosu?e, te usvajanja sveobuhvatnog i primjenjivog zakonskog okvira za zaštitu prijavitelja korupcije.

„Nažalost, postoji niz prepreka za ve?i li?ni angažman gra?ana u borbi protiv korupcije. Mnogi ljudi se boje negativnih posljedica ukoliko prijave korupciju, što zaista i jeste slu?aj budu?i da zna?ajan postotak ljudi koji su prijavili slu?ajeve podmi?ivanja tvrde da su u nedavnoj prošlosti zbog toga trpjeli posljedice. Visoke stope podmi?ivanja, društvena stigma protiv prijavljivanja, kao i nedostatak politi?kih i gra?anskih prava doprinose bezvoljnosti i nesklonosti gra?ana da se li?no uklju?e u aktivnosti borbe protiv korupcije. Nova pravila o lobiranju, zaštita lica koja prijavljuju korupciju i mjere na suzbijanju podmi?ivanja u javnom sektoru jesu izuzetno važni, ali istinske promjene ?e nastupiti tek kada svi nivoi vlasti, privatni sektor i civilno društvo pokažu jasnu posve?enost rješavanju problema korupcije”, navode iz Transparencyja.

Istraživanje je obuhvatalo pet parametara, i to koliki je problem korupcija, borba protiv korupcije, korumpiranost skupštinskih poslanika, broj ljudi koji su dali mito, te društvenoj prihvatljivosti prijavljivanja korupcije.

U istraživanju je u?estvovalo 60.000 osoba iz 42 zemlje Evrope i centralne Azije.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!