Biće promenjen pravilnik zbog kojeg su novinari napadnuti

02 Mar 2011

Na sastanku NUNS-a i NDNV-a sa somborskim gradskim čelnicima postignuta je aglasnost o tome da se u interesu javnosti, građana Kule i slobode izražavanja i odbornicima i novinarima moraju obezbediti optimalni uslovi za rad i da se jedni i drugi moraju ponašati u skladu sa profesionalnim i etičkim normama predviđenim kodeksima

Odbornici Skupšine opštine Kula promeni?e na prvoj narednoj sednici, u petak 4. marta, Pravilnik o na?inu i obezbe?ivanju javnosti rada na sednicama Skupštine opštine Kula i radnih tela, kojim je uvedena obavezna akreditacija novinara, dogovoreno je na sastanku ?elnika lokalne samouprave sa predstavnicima Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Misije OEBS u Srbiji.

Pravilnikom, donetim 28. januara 2011. godine, uvedena je obavezna godišnja akreditacija novinara za pra?enje rada SO Kula i radnih tela skupštine. On je sadržavao i dodatne odredbe, koje su bile sporne i ugrožavale novinarske slobode. Prva primena tog pravilnika na sednici 16. februara dovela je do skandaloznog nasilnog udaljavanja ?etvoro neakreditovanih novinara, što je izazvalo zabrinutost i protest redakcija i novinarskih udruženja. Pravilnik, po oceni novinara u Kuli i udruženja, ponižava profesiju i onemogu?ava javnost rada lokalne samouprave.

Da bi se izbegla mogu?nost kontrole rada izvešta?a i diskreciono pravo na odre?ivanje novinara koji ?e pratititi rad Skupštine, predsednik SO Kula Željko Kova? i predsednik opštine Kula Slobodan Bukvi? najavili su da ?e sve sporne odredbe pravilnika biti suspendovane. Skupština ?e tokom dana (2. mart) poslati pozive novinarima za narednu sednicu i molbu njima i njihovim redakcijama da ih akredituju. Novinari „Dnevnika“, „Blica“ i „Novosti“, koji su sa prošle sednice fizi?ki udaljeni, izrazili su spremnost da se akredituju, pod uslovom da se Pravilnik promeni u skladu sa najavama.

Po izmenjenom Pravilniku, akreditacije ?e biti automatski odobravane za sve novinare koji rade u legalnim medijima, bez obzira da li su lokalni, pokrajinski ili nacionalni. Pravo se odnosi na sve agencije, štampane i elektronske medije bez obzira da li su u analognom ili kablovskom sistemu ukoliko rade u skladu sa zakonom. Zajedni?ki je konstatovano da se ne može podržavati rad piratskim medija.

Za akreditaciju ne?e biti potrebno prilaganje fotokopije li?ne karte, ve? samo broj novinarske legitimacije, a pravo na akreditaciju ima?e i slobodni novinari preko mati?nih udruženja i uz važe?u legitimaciju udruženja.

Prema dogovoru, akreditovanim novinarima, fotoreporterima i snimateljima bi?e omogu?eno audio-vizuelno snimanje i fotografisanje tokom ?itavih sednica.

Iz Pravilnika ?e biti izba?eno i detaljno propisivanje dres koda i od novinara ?e se tražiti samo pristojno odevanje u Skupštini.

Predstavnici NUNS-a, NDNV-a i OEBS-a tražili su i dobili garancije predstavnika lokalne samouprave u Kuli da se ne?e ponoviti incidenti sa nasilnim izbacivanjem, kao i da ne?e biti odmazde prema novinarima koji su podneli krivi?nu prijavu protiv Kova?a i pripadnika obezbe?enja, koji su ih fizi?ki izbacili iz sale 16. februara.

Postignuta je i saglasnost o tome da se u interesu javnosti, gra?ana Kule i slobode izražavanja i odbornicima i novinarima moraju obezbediti optimalni uslovi za rad i da se jedni i drugi moraju ponašati u skladu sa profesionalnim i eti?kim normama predvi?enim kodeksima. Eventualni sporovi moraju se rešavati zakonitim sredstvima, bez sile i incidenata.

NUNS i NDNV izražavaju zadovoljstvo dobrom voljom i spremnoš?u ?elnika Kule i novinara da se nastali problemi prevazi?u i da se obezbedi rad po najvišim standardima. Iako još neuobi?ajen kao na?in ure?ivanja javnosti rada lokalnih parlamenata, izmenjeni pravilnik može biti prototip dokumenta koji ne narušava slobodu informisanja.

Na razgovorima u Kuli NUNS je predstavljala potpredsednica Jelka Jovanovi?, NDNV generalni sekretar Nedim Sejdinovi?, a Odeljenje za medije Misije OEBS pravni savetnik Miroslav Jankovi?.

NUNS i NDNV

Podelite ovu stranicu!