Besmislene optužbe za separatizam

21 Sep 2008

Predsednik

Predsednik pokrajinskog odbora DS-a Dušan Elezovi? za “Dnevnik”

Šef vojvo?anskog odbora Demokratske stranke Dušan Elezovi? ocenio je da ?e novi statut APV obezbediti da Vojvodina ima „ne samo formalnu nego i funkcionalnu administraciju“.

On je za „Dnevnik“ izjavio da su se sve stranke vladaju?e koalicije u Vojvodini – koju ?ini Koalicija „Za evropsku Vojvodinu“, Ma?arska koalicija, koalcija okupljena oko SPS-a i Liga socijaldemokrata Vojvodine – usaglasile o Nacrtu statuta „s ciljem da u okviru Ustava Srbije maksimalno iskoriste sve mogu?nosti da se Vojvodina zaokruži kao moderna evropska regija“. Elezovi? je pri tom dodao da pokrajinska vlast želi i da se kroz javnu raspravu stru?na javnost, ali i svi gra?ani Pokrajine, uklju?e u debatu o tome kako treba da izgleda budu?i statut APV.

– Uveren sam u to da ?e novi statut dobiti široku podršku vojvo?anske javnosti, te da ?e imati dvotre?insku podršku u pokrajinskom parlamentu, ali i ve?insku saglasnost republi?kog parlamenta jer je to uslov da stupi na snagu – rekao je Elezovi?.

On smatra da nema razloga za bojazan oko postizanja ve?inske podrške u Skupštini Srbije, jer o?ekuje da ?e stranke koje ?ine ve?inu na republi?kom nivou glasati isto kao i njihove pokrajinske organizacije u Skupštini Vojvodine. Po njemu, ta je podrška važna jer ?e, kako je naveo, usvajanjem novog statuta „Vojvodina i formalnopravno dobiti status modernog evropskog regiona koji ?e biti pokreta? privrednog razvoja cele Srbije i time ubrzati proces evrointegracija zemlje“.

Elezovi? je ocenio da su napadi iz DSS-a i „Šešeljevog dela SRS-a“ na pokrajinsku vlast zbog predloženog statuta „neargumentovani“, te da imaju za cilj da prikriju loš rejting tih stranaka u Vojvodini.

– DSS želi da prikrije ?injenicu da su jedva prešli izborni cenzus na pokrajinskim izborima, a SRS – da je gotovo prepolovio broj mandata u pokrajinskom parlamentu u odnosu na prethodni saziv, jer je pitanje koliko ?e im mandata od sadašnja 24 ostati nakon raskola u stranci. Oni zato pokušavaju da se održe na politi?koj sceni besmislenim optužbama za separatizam – istakao je Elezovi?.

Na pitanje da li je ipak zbog tih kritika došlo do promene prvobitne formulacije iz radne verzije statuta, kojom je bilo predvi?eno da Skupština APV donosi „pokrajinske zakonske odluke“, pošto je u objavljenom prednacrtu naziv tog akta promenjen u „pokrajinske skupštinske odluke koje imaju zna?aj zakona na teritoriji APV“ – Elezovi? je kazao da je promena formulacije isklju?ivo rezultat dogovora me?u koalicionim partnerima u Banovini.

– To nema nikakve veze s kritikama koje su se ?ule od pojedinih stranaka u javnosti, niti smo mi prema njima imali bilo kakvih obaveza – zaklju?io je Elezovi?.

Promena Ustava pre statuta

Rasprava o statutu Vojvodine je idealna prilika da se pokrene inicijativa za promenu Ustava Srbije i ustavnog položaja Vojvodine, ocenio je predsednik Vojvo?anski klub ?or?e Suboti?. On u pisanoj izjavi za medije naglašava da se mora po?i od „?injenice da vojvo?ansko ustavno pitanje u procesu raspada SFRJ, SRJ i SCG nije rešeno“, da ono „nije rešeno ni aktuelnim Ustavom, nego je samo otvoreno“, te da se „ne sme prenebregnuti ni ?injenica da je Vojvodina na ustavnom referendumu voljom ubedljive ve?ine rekla ne Ustavu“. „Skupština bi morala da poštuje volju gra?anki i gra?ana Vojvodine… i da traži vra?anje nasilno oduzetih ustavnih prava gra?anima Vojvodine“, konstatuje Suboti?, dodaju?i na to obavezuju i odluke Me?unarodne mirovne konferencije 1992. u Londonu, kojima se Srbija obavezala da ?e „gra?anima Kosova i Vojvodine vratiti ustavna prava“. „Tek sa promenama ustavnog položaja Vojvodine u ustavnom sistemu Srbije može se govoriti o boljitku i mogu?nosti kvalitetnijeg života gra?anki i gra?ana Vojvodine. Dotle ?e Vojvodina i dalje biti budžetski trošak od 7 odsto, a ne razvojna i demokratska komponenta cele Srbije“, ocenjuje Suboti?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!