Beli listići – za i protiv

19 Dec 2011

Da li bi "tihi prezir" opametio političare?

Nekoliko intelektualaca u Srbiji ponudilo je ideju da gra?ani iza?u u što ve?em broju na predstoje?e izbore, ali da umesto glasanja – ponište glasa?ki listi?. To bi, kako se obrazlaže, bila poruka tihog prezira gra?ana prema politi?koj eliti.

Politikolog Duško Radosavljevi? kaže za Doj?e vele da je pristalica ove ideje. „Ovo je jedan utopijski pokušaj, ali vredi pokušati, jer su sve dobre stvari po?injale kao duboko manjinske. Jer, šta se dešava? Dešava se jedan veliki nemoral politi?ke klase u Srbiji, koja dobije mandat sa jednim programom, a onda ga za samo nekoliko meseci skroz preokrene. Ljudi su glasali za bolji život, a za tri godine se taj život unakazio”, kaže Radosavljevi?.

Politika se pravi za gra?ane

Politi?ki analiti?ar Dejan Vuk Stankovi? upozorava, me?utim, da stvari nisu ni malo jednostavne kada je u pitanju poziv na poništavanje glasa?kih listi?a. „Gotovo da su sve politi?ke ideje bankrotirale ili su pred potpunim bankrotom. S te ta?ke gledišta, poziv da se iza?e na izbore i poništi glasa?ki listi? jeste, na?elno gledano, ispravan moralni politi?ki stav. Me?utim, on je teško primenljiv i utoliko je on paradoksalan, jer ?e se politi?ki život odvijati ukoliko vi napunite ‘belim listi?ima’ i 70 odsto glasova, opet ?e onih 30 odsto ljudi koji ?e se opredeliti definisati vašu politi?ku sudbinu”, smatra Stankovi?, a Duško Radosavljevi? misli druga?ije: „Ako bude 30-40 odsto ljudi koji ne iza?u, ili ih bude 50 odsto i ni to niko u Srbiji ne bude uzimao za ozbiljno, pa šta ?e onda uzeti?! Za koga praviš politiku? Politika se pravi za realne gra?ane u jednoj politi?koj zajednici.”

Osnovati nove politi?ke pokrete? 

Dejan Vuk Stankovi? smatra da postoje i druga?iji na?ini da se izrazi nezadovoljstvo postoje?om politi?kom ponudom. „Mislim da postoji druga?iji na?in da se nezadovoljstvo artikuliše. Ili kroz poboljšanje samih stranaka koje funkcionišu na sceni, što je malo verovatno s obzirom na unutarpartijske mehanizme funkcionisanja stranaka, ili kroz stvaranje nekih novih altrenativnih strana?kih pokreta i partija, gde bi ljudi koji imaju izrazito kriti?ki naboj prema svemu onome što se dešava mogli da se politi?ki organizuju”, predlaže on.

I Stankovi? i Radosavljevi? se slažu da je poziv na poništavanje glasa?kih listi?a u skladu sa demokratijom i nije isto što i neizlazak na izbore.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!