Bečej: Srbijagas ugrozio rad Toplane

18 Mar 2016

Srbijagas blokirao račun lokalne Toplane i odbio predlog reprograma duga

Be?ejska lokalna samouprava saopštila je danas da je ra?un JP Toplana u toj opštini ponovo blokiran od strane Srbijagasa na iznos od 52 miliona dinara.

Predsednik opštine Be?ej Vuk Radojevi?, predsednik skupštine u toj opštini Nenad Tomaševi? i direktor lokalne toplane Dejan Vukovi? poru?ili su u zajedni?kom saopštenju da su zaprepaš?eni i da se nadaju da takav postupak nema politi?ke konotacije.

Oni su objasnili i da je Ministarstvo energetike prošlog meseca dalo pozitivno mišljenje na predlog reprograma duga be?ejske Toplane u iznosu od 180 miliona dinara, upu?enog Srbijagasu.

U saopštenju se objašnjava da je Vlada Srbije preporu?ila Srbijagasu da svim toplanama za dugove za utrošeni gas dogovori reprogram dugovanja kroz mese?ne rate, u vremenskom periodu koji bi bio uskla?en sa planiranim prilivom iz gotovinskog toka lokalnih preduze?a, odnosno raspoloživog dela prihoda iz redovnog poslovanja, kako se ne bi ugrozilo poslovanje toplana.

“Rukovodostvo Toplane Be?ej je u skladu sa zaklju?kom Vlade i sa?inilo predlog reprograma duga, tako da su novonastale okolnosti i blokada od 52 miliona, što je gotovo tre?ina ukupnih prihoda, potpuno neo?ekivane i ugrožavaju aktivnosti be?ejske toplane u narednom periodu i opasno prete opstanku ovog javnog preduze?a”, navodi se u saopštenju.

Tim, kako se ocenjuje, neprimerenim postupkom ugrožena je i isporuka toplotne energije gra?anima Be?eja, kao i pripreme sistema za novu grejnu sezonu.

U saopštenju se dodaje da je zbog blokade ugrožena i realizacija projekata za koriš?enje geotermalne energije u partnertstvu sa nema?kom bankom KFW i biomase, ?ime bi se dobile velike uštede u poslovanju toplane, jeftinije grejanje doma?instava, kao i potpuna nezavisnost od prirodnog gasa, odnosno Srbijagasa.

“Iznena?enje je tim ve?e kada se, prema našim saznanjima, ima u vidu da je od brojnih toplana koje imaju dugovanje prema Srbijagasu, be?ejska Toplana jedina u Srbiji kojoj je blokiran ra?un”, isti?e se u saopštenju be?ejske lokalne samouprave.

Lokalni ?elnici su poru?ili da o?ekuju da se ?e brzo na?i rešenje kako bi bio prihva?en reprogram duga i opstanak be?ejske Toplane.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!