Bavarska i Hesen protiv ostatka Nemačke

06 Feb 2013

Jabuka razdora: Sistem ujednačavanja budžeta saveznih država u Nemačkoj. Linija fronta jasna: s jedne strane bogati jug, s druge siromašni ostatak. Drugim rečima, bogati više ne žele da finansiraju siromašne

Dve savezne države protiv 13. I bogati Baden Virtemberg se žali na „potpuno glup sistem“, ali ne ide na sud. Bavarska i Hesen krenule su da traže pravdu na sudu u Karlsrueu: Sistem ujedna?avanja budžeta saveznih država više nije pravedan, glasi njihov argument. Tužbu ?e podneti još tokom februara, a na jesen se ina?e u tim saveznim državama biraju novi parlamenti.

„Solidarni smo, ali nismo ludi“, kaže premijer Bavarske Horst Zehofer, povodom odluke da se ide na sud. „Ko u sebi ima još ima makar jedan gen bavarskog patriotizma, mora sve mogu?e da pokrene kako bi se sistem ujedna?avanja budžeta saveznih država, ovakav kakav jeste – ukinuo.“ Premijer Hesena Folker Bufije kaže da je tužba sudu „politi?ka samoodbrana“.

Manjina daje, ve?ina uzima

Sistem ujedna?avanja budžeta saveznih država Nema?ke osmišljen je ne bi li se postigao približno isti standard života u celoj zemlji. Tako se ve? decenijma novac iz kase bogatijih preliva u kase siromašnijih saveznih država. Tokom godina, broj saveznih država koje daju u zajedni?ku kasu bivao je sve manji i danas je spao na svega tri. Bogatim saveznim državama smeta što se praksa “prelivanja milijardi” ustalila “bez izgleda na promene u dogledno vreme”. Dve od ove tri su sada zaklju?ile da je taj sistem protivustavan.

Bogatim “južnjacima” najviše smeta ponašanje Berlina koji, osim što je nema?ka metropola, uživa i status savezne države. Godine 2005. Berlin je iz zajedni?ke kase primao 2,5 milijarde. U me?uvremenu se ta svota popela na 3,5 milijarde. “Neodrživa je situacija u kojoj Berlin svoje vrti?e jednostavno proglasi besplatnim za sve dok mi u Hesenu o tome ne možemo ni da sanjamo”, požalio se premijer Hesena Folker Bufije listu Frankfurter algemajne cajtung. On doduše kaže da gra?anima u siromašnijim delovima zemlje „ne želi da uskrati pomo?“ ali isto tako smatra da treba da se “po?ne sa razmišljanje” o pravednijem rešenju.

Berlin je u pore?enju sa ostalim saveznim državama apsolutni rekorder u koriš?enju sredstava iz zajedni?ke kase. Statisti?ki gledano, svaki stanovnik Berlina godišnje primi 2054 evra. Iza Berlina sledi drugi grad-savezna država Bremen. Istovremeno, gra?ani tri najbogatije savezne države godišnje prose?no izdvoje oko 500 evra za svoje siromašnije sugra?ane.

Nekada siromašni sada bogati

Tre?a bogata nema?ka savezna država Baden-Virtemberg, na ?elu sa Zelenima i socijaldemokratama, za razliku od Bavarske i Hesena kojim upravljaju demohriš?ani, za sada ne razmišlja o tužbi. Premijer Vinfrid Kre?man je poru?io da je sadašnji sistem raspodele „glup“ jer države koje primaju pomo? ne podsti?e da nešto u?ine kako bi pove?ale poreske prihode, ali da bi tužba bila “pogrešan signal”.

Kriti?ari “bogatih” ukazuju i na to da se retorika iz Bavarske i Hesena zakuvala isklju?ivo zbog ?injenice da se u ovom saveznim državama na jesen održavaju parlamentarni izbori. Oni isto tako kažu da je za 2019. i onako planirana temeljna reforma sadašnjeg sistema ujedna?avanja budžeta saveznih država i da je time najava Bavarske i Hesena pri?a u prazno.

Kriti?ari tako?e podse?aju da je Bavarska sve do 1989. primala pomo? iz zajedni?ke kase i da joj je izme?u ostalog baš to finansiranje pomoglo da se od zaostalog agrarnog regiona, pretvori u jedan od ekonomski najrazvijenijih delova Nema?ke.

(Dijana Roš?i?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!