Bauk: Moguće neposredno uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru

19 Aug 2015

Ministar uprave može naložiti neposrednu primjenu zakona o dvojezičnosti ako to odgovara stvarnom stanju u Vukovaru

Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk najavio je kako ?e ministarstvo kojem je na ?elu razmotriti mogu?nost neposredne primjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru, unato? odredbama vukovarskog gradskog Statuta koji od ponedjeljka ne predvi?a dvojezi?ne natpise na podru?ju toga grada.

Po njegovim rije?ima, koje prenosi Novi list, dvojezi?ne plo?e u Vukovaru ostat ?e na državnim institucijama dok za to budu postojali zakonski uvjeti.

To zna?i da na podru?ju te lokalne jedinice, objasnio je Bauk, živi više od jedne tre?ine pripadnika nacionalne manjine, u ovom slu?aju Srba, u ukupnom broju stanovnika po posljednjem popisu stanovništva.

Ipak nije želio govoriti o tome je li promjena vukovarskog Statuta u skladu s Ustavom.

Na pitanje može li kao ministar tražiti ocjenu ustavnosti Statuta, odgovorio je: “Ne da mogu, nego moram. Ukoliko se pokaže da izmjene nisu u skladu s Ustavom, onda ho?u, a ako se pokaže da su u skladu, onda ne?u. Ne znam kako da druga?ije odgovorim, a da ne prejudiciram odluku prije nego što sam uop?e dobio žalbu”.

Stvarno stanje u Vukovaru

“Razmotrit ?emo mogu?nost da, sukladno ?lanku 24. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina država, ministar uprave naloži neposrednu primjenu zakona u onoj mjeri i obujmu za koji bi donositelj odluke smatrao da odgovara stvarnom stanju u Vukovaru, vode?i ra?una o pravima srpske nacionalne manjine i osje?ajima ve?inskog hrvatskog naroda koji proizlaze iz ?injenice agresije ’90-ih godina”, rekao je Bauk novinarima pred središnjicom SDP-a.

Na pitanje ne bi li izravna primjena zakona bila protivna odluci kojom je Ustavni sud lani onemogu?io raspisivanje referenduma “o ?irilici”, a u kojoj se zabranjuje primjena dvojezi?nosti u Vukovaru prisilnim mjerama, Bauk je odgovorio kako je o tome i sam razmišljao.

“Sasvim je sigurno da ne?emo prije?i granicu koju je postavio Ustavni sud, a koja govori o prisilnim mjerama, što zna?i da ?e biti neprisilne mjere. I drugo, stupanje na snagu pojedinih odredbi te odluke može biti uskla?eno sa stupanjem na snagu izmjena Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, do kada vrijedi mjera koju je izrekao Ustavni sud, tako da ?emo o tome apsolutno voditi ra?una”, kazao je Bauk.

‘Neprecizno je govoriti da je ?irilica izba?ena’

Vlada je prije ljetne stanke Saboru uputila izmjene dvaju zakona koje bi joj omogu?ile da raspusti gradska vije?a koja odbiju dvojezi?nost u sredinama u kojima neka manjina ?ini više od tre?ine stanovništva.

Iako su zakoni upu?eni u hitnu proceduru, Sabor je odlu?io da ?e se o njima raspravljati kroz dva ?itanja pa je cijela pri?a odgo?ena za jesen.

Bauk, pak, kaže kako ?e Ministarstvo uprave “pokušati relativno brzo definirati kona?ni prijedlog zakona i uputiti ga prema Vladi”, a u daljnju proceduru u Vladi i Hrvatskom saboru, kaže, ne želi ulaziti.

Po njemu, “malo neprecizno je govoriti da je izmjenama Statuta ?irilica izba?ena iz Vukovara”.

Najavio je i analizu nakon što mu stigne žalba, a priprema je Vije?e srpske nacionalne manjine u Vukovaru, nakon ?ega ?e tražiti i o?itovanje Gradskog vije?a Vukovara te donijeti odluku. Potom odluka ide pred Vladu.

Gradsko vije?e Vukovara izmijenilo je gradski Statut, što je bilo dužno u?initi po odluci Ustavnog suda, koji mu je naložio da utvrdi podru?ja u Vukovaru, na kojima ?e se postaviti plo?e s natpisima na hrvatskom i srpskom jeziku, te latini?nom i ?irili?nom pismu.

Izmijenjeni Statut, me?utim, nije predvidio dvojezi?ne natpise na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama.

Zagreb: ?irilica je unutrašnje pitanje Hrvatske

?irili?ne plo?e unutarnje su pitanje koje Hrvatska rješava kroz svoje institucije, objavilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pošto je Srbija najavila prosvjednu notu zbog izmjena vukovarskog gradskog statuta.

“Cijenili bismo da susjedna zemlja pri?eka da se problemi riješe, kao i uvijek do sada, kroz institucije, a ne da se svaka prilika koristi za zaoštravanje odnosa”, poru?ili su iz Zagreba.

“Uloga politi?ara je da svojim izjavama smiruju, a ne potpiruju tenzije”, dodaju u ministarstvu.

Srpska diplomacija je najoštrije prosvjedovala zbog odluke vukovarskog Gradskog vije?a o promjeni statuta grada kojom na gradskim ustanovama, trgovima i ulicama nisu predvi?ene dvojezi?ne plo?e i najavilo prosvjednu notu Hrvatskoj.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!