BAJATOVIĆ: Nije separatizam što želimo jaku Vojvodinu

11 Sep 2008

Dušan

Dušan Bajatovi?, predsednik vojvo?anskih socijalista

Lider vojvo?anskih socijalista Dušan Bajatovi? odbacio je kritike Demokratske stranke Srbije koja ga je prozvala zbog podrške novom statutu AP Vojvodine. Naime, poslanik DSS-a Željko Tomi? osudio je Bajatovi?a što je „izrazio zadovoljstvo” predlogom novog pokrajinskog statuta, ocenivši da takav stav predstavlja „pristajanje SPS-a na fazno stvaranje nezavisne države Vojvodine”.

– Novi statut APV nije i ne može biti separatisti?ki dokument – izjavio je Bajatovi? za „Dnevnik”. – Najpre, izrada tog akta je posledica novog Ustav i Ustavnog zakona, što zna?i da je, dakle, re? o obavezi Skupštine Vojvodine. Drugo, tekst ne predvi?a nikakva državna obeležja, poput dvodomih skupština, predsednika, pune sudske vlasti… U njemu su naprosto opisane izvorne nadležnosti koje garantuje najviši pravni akt Srbije i ja ne vidim kako bi se to one mogle pretvoriti u nekakav institucionalizovani separatizam.

Demokratska stranka Srbije kao klju?ni argument u prilog svojoj tvrdnji o „stvaranju nezavisne Vojvodine” navodi preimenovanje Izvršnog ve?a u pokrajinsku vladu?
– To su gluposti. Ovde su bitne nadležnosti, a ne kako ?ete ne?emu tepati. Ukoliko nadležnosti pokrajinske vlade ni?im ne narušavaju okvire definisane Ustavom i zakonskim aktima Republike Srbije – a to je ?injenica – potpuno je besmisleno govoriti o „uznemiravanju javnosti” zbog toga što ?ete pokrajinske sekretare ubudu?e zvati pokrajinski ministri. Zapravo, ono što je ranije nedostajalo u toj pri?i o autonomiji Vojvodine bila je supervizija države, odnosno kako ?e država zaštititi svoje interese. Sada je, me?utim, definisana i ta supervizija, koja se ogleda kako u pravima Skupštine Srbije, koja ?e, u krajnjem, odlu?ivati i o sudbini ovog predloga statuta, tako i u ulozi Ustavnog suda Srbije. Interesi Srbije su, dakle, dovoljno dobro zašti?eni i ovde, ponavljam, nema ni govora o nekakvom separatizmu.

Zapitao je DSS i “da li ?e ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? podržati ideju stvaranja nezavisne policije u Vojvodini”?
– Statutom APV nije predvi?eno formiranje vojvo?anske policije, tako da uopšte ne razumem šta su napali. Dakle, Vojvodina ne?e imati ni svoju policiju, ni svoju vojsku, ni inostrane poslove, ni centralnu banku, ni monetu… Ali autonomije nema bez imovine, odre?enih nadležnosti i nekih prihoda. Ina?e, autonomija nije tu da bi se tako zvala, a pojedinci imali sinekure, ve? je njen zadatak da doprinese opštem boljitku i efikasnijem rešavanju problema obi?nih gra?ana. U tom kontekstu ne sme se smetnuti s uma ni da novac iz nekih veoma izdašnih fondova Evropske unije mogu da povla?e samo ekonomski zaokružene regije.. Upravo zato mi i volimo da definišemo Vojvodinu kao zaokruženu evropsku regiju, što, naravno, nikako ne zna?i da je ona van Srbije. Niti ?e ikada biti

Mnogo je teških re?i palo i na ra?un ideje da Vojvodina ima svoje predstavništvo u Briselu?
– Zaista sam umoran od svih tih besmislenih insinuacija. Pa valjda ve? i vrapci znaju da sve evropske regije imaju svoja predstavništva u sedištu EU, da ih imaju i svi veliki gradovi. I kamo sre?e da, kada do?e vreme, odnosno kada Srbija dobije status kandidata za ?lanstvo u EU, svoje lobiste, pa ?ak i svoja oficijelna predstavništva tamo gde se odlu?uje o parama imaju i Beograd, i Novi Sad, i Niš, i Kragujevac… Ta predstavništva ni na koji na?in ne mogu da ugroze državu Srbiju, ali zato zna?ajno mogu da doprinesu zastupanju naših ekonomskih interesa.

Da li ?e poslanici SPS-a podržati novi tekst statuta u Narodnoj skupštini?
– Naravno da onaj ko primarno stoji iza novog statuta – a to je DS – mora voditi ra?una o tome da je nužno obezbediti podršku i u republi?kom parlamentu. Stoga je veoma dobro što se prethodno ide na javnu raspravu, kako bi svi zainteresovani na vreme dali svoj sud o predloženom tekstu. Ali, ?ak i ako govorimo o ponu?enoj verziji teksta, ne vidim problem da Socijalisti?ka partija Srbije za njega glasa.

Liga nema snage da ugrozi državu

– Besmisleno je to spo?itavanje aktuelnoj vojvo?anskoj administraciji da vodi autonomašku politiku. Pa ko su autonomaši u Vojvodini? Ako gledamo dominantne stranke u pokrajinskoj vlasti, u tu kategoriju DS naprosto ne spada. Jer, pogledi DS-a i SPS-a na autonomiju Vojvodine poklapaju se u 95 procenata detalja. A mi sigurno nismo autonomaši. Ne može se re?i ni da su to manjinske zajednice, jer one samo traže manjinska prava, ?emu principijelno niko ne može ništa da zameri. Dakle, ostaje Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja u svom programu zagovara ideju Vojvodine republike, ali je LSV na prethodnim izborima pokazao koji su mu dometi, a to svakako nije snaga koja može da ugrozi državu Srbiju.

Prošlo je vreme busaju?eg patriotizma

– Nemaju?i šta drugo da ponude, autori prozivki na ra?un teksta novog pokrajinskog statuta lansiraju smešne pri?e o izdaji i koje?emu sli?nom, zaboravljaju?i, izgleda, na to da je u Vojvodini nekakva izdaja mogu?a samo ako srpski narod izda sam sebe! Ako ?emo svaki postupak koji nije pod kontrolom odre?ene politi?ke opcije proglasiti za izdaju, ili ako ?emo svaku ostraš?enost proglasiti za politiku, onda nemamo realnu šansu da stignemo daleko. Ako cena vlasti treba da bude promocija primitivizma, da moj narod bude siromašan, nezaposlen, bedan, jadan i besperspektivan, onda u toj pri?i ne želim da u?estvujem. Odbrana naših nacionalnih interesa ne može se više svesti na pušku i puke politi?ke optužbe. Nama trebaju saveznici u svetu, kao i dobro osmišljena državna i nacionalna politika koja ima jasne ciljeve. Jedan od tih ciljeva mora da bude ja?anje ekonomske snage države i pove?anje standarda gra?ana. A toga bez Vojvodine kao istinskog motora Srbije – nema.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!