AP Vojvodina već sklopila više od 20 međuregionalnih sporazuma

25 Feb 2009

Zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vladimir Pandurov izjavio je „Dnevniku“ d…

Grb VojvodineZamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vladimir Pandurov izjavio je „Dnevniku“ da je taj sekretarijat ju?e dobio zvani?an dopis Ministarstva spoljnih poslova Srbije u kojem je izrazilo saglasnost s tekstom zakona o utvr?ivanju nadležnosti APV. Pandurov je naveo i da se u dopisu MSP-a precizira da Pokrajina ima pravo da potpisuje me?uregionalne sporazume.
– To zna?i da je MSP dao saglasnost da Izvršno ve?e, odnosno resorni sekretarijat, sklapa me?uregionalne sporazume – rekao je Pandurov.
On je napomenuo da su kritike na odredbe radnog teksta vojvo?anskog “omnibusa 2” koje se odnose na me?uregionalnu saradnju Pokrajine „potpuno promašene“. Pandurov je, naime, napomenuo da je Pokrajina godinama sklapala razli?ite me?uregionalne sporazume i protokole o saradnji, te primetio da to niko do sad nije osporavao. On je naveo i da je jedan od prvih me?uregionalnih sporazuma Pokrajine nastao u vreme vladavine režima Slobodana Miloševi?a, kada je AP Vojvodina u?estvovala u formiranju evroregije Dunav–Kriš–Moriš–Tisa.
Ina?e, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i me?unarodnu saradnju prezentovani su svi sporazumi koje je Vojvodina sklopila s razli?itim regijama od 2002. godine do danas. Me?u više od 20 takvih sporazuma i protokola o saradnji, te izjava o namerama i ugovora, je i Protokol o saradnji APV – Pokrajinskog sekretarijata za kulturu s regionom Sicilija i udruženjem “Alto Beli?e Korleoneze” u oblasti zaštite i vrednovanja kulturnog nasle?a, iz marta 2007. godine. Saradnja ovih institucija omogu?ila je, izme?u ostalog, realizaciju studijskog boravka srpskih istraživa?a i restauratora na Univerzitetu u Palermu.
APV sklopila je u maju 2007. godine i Ugovor o osnivanju ma?arsko-vojvo?anskog saveta za ekonomski razvoj u regionu, a u julu iste godine potpisano je i Pismo o namerma izme?u Izvršnog ve?a Vojvodine i slovena?kog Centra za evropsku budu?nost, kao i zajedni?ka izjava o razumevanju izme?u Vukovarsko-srijemske županije iz Hrvatske i Južnoba?kog upravnog okruga, te Izjava o namerama o zaklju?ivanju partnerskog odnosa izme?u Skupštine APV i skupštine Županije Ba?-Kiškun iz Ma?arske.
Protokol o saradnji Vojvodina je potpisla i s autonomnom pokrajinom Friuli-Venecija-?ulija iz Italije, a sporazum o saradnji sklopljen je i s Istarskom županijom. Vojvodina je sklopila i Sporazum o regionalnoj saradnji u okviru zaštite životne sredine sa županijom Bekeš. A sporazumi o saradnji postoje i s Trnavskim samoupravnim regionom iz Slova?ke, s Kijevskom oblasti iz Ukrajine, regionom Umbrija iz Italije, sa Zeni?ko-dobojskim kantonom iz Bosne i Hercegovine, sa županijom Karaš-Severin iz Rumunije, s provincijom Markazi iz Irana, s regionom Olomouc iz ?eške, s vojvodstvom Lo? iz Poljske, s pokrajinom Štajerskom iz Austrije…
Ve?ina sporazuma temelji se na unapre?enju trgovinsko-privredne saradnje, razvoja saradnje malih i srednjih preduze?a, transfera tehnologija, pove?anja obima investicija, ulaganja u zajedni?ku proizvodnju u cilju zajedni?kog nastupa na tržištima tre?ih zemalja. Tako?e, u sporazumima je izražen i interes za nastavak saradnje na projektima finansiranim novcem EU, koriste?i programe IPA.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!