Andraš Agošton: Đula Laslo protiv DSVM-a

24 Sep 2008

Suboti?anin ?ula Laslo, jedini pokrajinski poslanik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara i ?lan strana?kog izv…

Suboti?anin ?ula Laslo, jedini pokrajinski poslanik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara i ?lan strana?kog izvršnog odbora – okrenuo se protiv svoje stranke – konstatuje lider DSVM Andraš Agošton u obimnom tekstu povodom zbivanja u suboti?koj organizaciji ove stranke, koji je objavljen u strana?kom glasilu „Hírlevél“. Lider DSVM, naime, navodi da je Laslo u tišini „okrenuo le?a“ rukovodstvu stranke, obustavio unutrašnju komunikaciju i postao „politi?ki frilenser“.
U nedelju je stigla vest o udaru na partiju – iznosi tako?e Agošton, preciziraju?i da je jedna grupa, jedan „inicijativni odbor“ u Subotici osnovao novu okružnu organizaciju DSVM-a, ?iji je potpredsednik sin ?ule Lasla. Prema oceni predsednika stranke, cilj tog okupljanja bio je da DSVM, koja sebe odre?uje kao programsku stranku, pretvori u takmi?arsku, koja želi mandate i uticaj, pa tako Laslo sada pokušava udar na stranku, a „može biti re?i i o još jednom bliskom cilju, jer i Laslo zna da bi Demokratskoj stranci prijalo ukoliko bi unutrašnji problemi u DSVM unekoliko ko?ili ?elnike DSVM.a da se žestoko bore da država ustanovi ma?arski bira?ki spisak, potreban za izbor nacionalnih saveta“.
Pre svega, me?utim, treba konstatovatida se u statutarnom smislu u Subotici u nedelju, zapravo, ništa nije dogodilo, budu?i da se okružne organizacije DSVM-a, na osnovu odluke strana?ke konferencije, mogu formirati sa evidentiranim ?lanovima, a da stranka u Subotici „ve? ima takvu okružnu organizaciju, ?iji je predsednik ?aba Šepšei“ – poru?io je još Agošton, dodaju?i da grupa pod patronatom ?ule Lasla u smislu statuta DSVM „ne postoji“, niti ima pravni osnov da koristi strana?ki logo.
Da ne bude zabune, svako u DSVM ima pravo, pa tako i ?ula Laslo, da pokuša da skrene stranku sa politi?kog puta za koji se opredelila prilikom osnivanja, ali to može da pokuša samo na kongresu stranke koji ?e se uskoro održati u Temerinu, a ne na ?elu grupe od 20-25 ?lanova u Subotici – zaklju?io je još predsednik DSVM-a.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!