Amnesti: Mađarska nastavlja kršiti prava migranata, EK neaktivna

08 Jul 2016

Mađarske vlasti propuštaju između 15 i 20 migranata dnevno, čime se negira njihovo pravo na azil, kao i na humani tretman za stotine ljudi koji su blokirane u tranzitnim oblastima

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešnal (Al) izrazila je danas zabrinutost zbog skorašnjih pravnih i politi?kih postupaka Ma?arske koji su dodatno pogoršali situaciju za migrante i tražioce azila u toj zemlji.

AI je u danas objavljenom izveštaju o Ma?arskoj pozvala Evropsku komisiju (EK) da preduzme sve neophodne mere kako bi osigurala potpunu usaglašenost Ma?arske s me?unarodnim obavezama, kao i sa poštovanjem i zaštitom ljudska prava izbeglica i migranata u skladu sa evropskim i me?unarodnim zakonima.

Novi set amandmana zakona o azilu, zakona o državnoj granici i zakona kojim se ure?uje ulazak i boravak državljana tre?ih zemalja u Ma?arskoj daje policiji ovlaš?enja da migrante prona?ene u pojasu od osam kilometara od državne granice vra?a van svojih granica.

Neformalno vra?anje izbeglica sprovodi se, pod uslovom da migrant nije po?inio krivi?no delo, odnosno da nije nasilno ušao u Ma?arsku.

Ma?arske vlasti propuštaju izme?u 15 i 20 migranata dnevno, ?ime se negira njihovo pravo na azil, kao i na humani tretman za stotine ljudi koji su blokirane u tranzitnim oblastima, navodi se u izveštaju.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!