Amerika i Evropa jedno drugom najbliži

28 Feb 2013

„Dobro je da sa druge strane postoji partner koji zna kako Evropa diše, koji ima osećaj za ovaj kontinent i za njegov povremeno haotičan izgled“, piše nemačka štampa povodom posete Džona Kerija Berlinu

Džon Keri posetio je Berlin prvi put otkako je stupio na funkciju ameri?kog državnog sekretara. Nema?ki listovi tvrde da je ta poseta znak da je Amerikancima potreban pouzdan partner, kao i da, uprkos svim promenama na geopoliti?kom planu, Amerikanci još uvek nemaju važnijih saveznika od Evropljana.

Prvi ?ovek ameri?ke diplomatije kao da simboliše tradicionalne veze izme?u Vašingtona i Berlina – živeo je u Berlinu kao de?ak, dok je grad još uvek bio oštro podeljen na zapadni i isto?ni sektor. Vremena su se promenila, Berlin više nije središte sukoba dve supersile, ali Džon Keri ipak može da dodatno poboljša odnose izme?u Amerike i Evrope, pišu nema?ki listovi.

Mitelbajeriše cajtung: „Ju?erašnja poseta novog ameri?kog državnog sekretara Džona Kerija Nema?koj bila je više od diplomatske u?tivosti. Pohvale koje je izrekao svojim nema?kim partnerima u Berlinu, tako?e su bile više nego floskule. Odnosi izme?u Vašingtona i Berlina, izme?u Obame i Merkelove, u poslednje vreme su blago zahladneli, a zbog osvežavaju?e srda?nog Kerija mogli bi da dobiju novi impuls. Evropljani, pre svih Nemci, bili su i ostali važan partner za Kerija, koji je kao mladi? živeo u Berlinu. To je ta?no, iako se Obama i ameri?ka administracija trenutno orijentišu pre svega u smeru Azije; uostalom i Evropljani ulaze na novo rastu?e tržište. Mogu?e je baviti se jednom stvari, a ne napustiti drugu. Ameri?ki predsednik mogao bi da oja?a novo-staro prijateljstvo time što bi došao u Berlin i ovde održao govor. Prikladan povod za to mogla bi da bude pedesetogodišnjica istorijskog govora Džona F. Kenedija: ‘Ich bin ein Berliner!’ – ispred ve?nice u Šenebergu.“

Merkiše odercajtung tako?e naglašava povezanost izme?u Amerike i Evrope, posebno što se ti?e trgovine: „Dolazak Džona Kerija u Evropu predstavlja dolazak politi?ara koji je takore?i transatlantski socijalizovan. Pri tom, elemente iz njegove biografije ne treba precenjivati. Ali dobro je da sa druge strane postoji partner koji zna kako Evropa diše, koji ima ose?aj za ovaj kontinent i za njegov povremeno haoti?an izgled. I nije pogrešno da uvek jasno kaže, uprkos dolaze?em ‘dobu Pacifika’, da su Amerika i Evropa jedno drugom najbliži i najvažniji saveznici. Ako se uspostavi i transatlantska zona slobodne trgovine, utoliko bolje. Tu priliku ne treba propustiti.“

Berlin nije centar sveta

Tagesšpigel je nešto manje optimisti?an: „Emotivne veze novog šefa diplomatije sa Berlinom i Francuskom, gde je kao dete provodio poneki letnji raspust, ne?e iz osnova promeniti položaj Evrope u ameri?koj geopolitici. Pored toga, on manje uti?e na javno mnjenje u SAD nego predsednik. Vremena u kojima je Berlin bio središte ameri?ke svetske politike, zbog podele grada i kontinenta, ne?e se vratiti. Ali Keri može da pomogne pri korigovanju rasprostranjenih zabluda, zahvaljuju?i svojim li?nim interesovanjima i znanju. Mnogi Amerikanci precenjuju Aziju i potcenjuju zna?aj Evrope […] Keri može da dâ više vrednosti Evropi u unutrašnjim diskusijama u Americi. Zato su mu potrebni samosvesni Evropljani, koji pomažu ostvarivanje tog cilja.“

Rojtlinger general ancajger: „Keri je u više navrata naglasio ulogu Nema?ke kao predvodnika Evrope. Toliko komplimenata zapravo zna?i više rada i više odgovornosti. Ameri?ki predsednik Obama ne?e sa Kerijem vratiti težište svoje spoljne politike iz Azije u Evropu, jer odnosi sa Evropom su normalni, tu nema problema. n time daje signal da su ti odnosi ipak važni. Tome u prilog idu i obnovljeni napori ka uspostavljanju zajedni?ke zone slobodne trgovine. Ako bude problema, Evropljani ?e sami morati da iza?u na kraj sa njima. Kolikogod da voli Berlnu, vijetnamski veteran i anti-ratni aktivista Keri mora da se pre svega pobrine za sukobe na Bliskom istoku i u Aziji.“

(Darko Janjevi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!