ALEKSANDAR SEKULOVIĆ: Impeachment!

03 Jan 2014

Nedozvoljen pritisak Tomislava Nikolića na sud

U postupku rehabilitacije ?etni?kog vo?e Dragoljuba Draže Mihailovi?a pred Višim sudom u Beogradu dogodilo se nešto što do sada nije nikada vi?eno u dvovekovnoj modernoj istoriji pravosu?a. Naime, u želji da izdejstvuje hitnu rehabilitaciju osu?enog Mihailovi?a, predsednik Srbije Tomislav Nikoli? poslao je na ro?ište od 24. decembra svog glavnog savetnika Olivera Anti?a, kako bi ovaj jasno stavio do znanja sudu šta mora da u?ini. Ve? i samo pojavljivanje u sudnici tako uticajnog nosioca izvršne vlasti predstavlja nedozvoljeno mešanje u rad suda i direktan pritisak na sudsko ve?e, a ?injenica da se ta osoba u sudnici ponašala arogantno i agresivno samo potvr?uje da je cela ta operacija izvršena umišljajno i planirano, da se radi o potpuno svesnom i namernom pritisku na sud. Time je Tomislav Nikoli?, kao predsednik Republike, povredio Ustav Republike Srbije, odnosno ?lan 4. Ustava u kome se kaže: „Sudska vlast je nezavisna“.

Ne postoji ništa što bi se moglo uzeti kao izgovor i opravdanje za ovaj skandalozni ?in. Ako je Tomislav Nikoli?, kao nosilac titule ?etni?kog vojvode, ose?ao obavezu da interveniše u korist svog uzora i idola Draže Mihailovi?a, to je njegova privatna stvar, do?im je javna funkcija nešto što sa time ne sme da ima nikakve veze. Ovaj ?in ne opravdava ni ?injenica da je Oliver Anti? u sudnicu ušao maskiran u zvanje „punomo?nika predlaga?a“, jer to providno lukavstvo kompromituje ne samo pravni, ve? i moralni aspekt te operacije. Kona?no, Nikoli?a ne opravdava ni to što se na ovu akciju odlu?io pod pritiskom Ravnogorskog pokreta iz Kragujevca, koji mu je nedavno uputio otvoreno pismo sa imperativnim zahtevom da izdejstvuje hitnu rehabilitaciju Draže Mihailovi?a. Naprotiv. Jer, ako predsednik Republike postupa po nalozima sledbenika neke Vudu religije, tek je to razlog za ozbiljnu zabrinutost.

Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da ovim povodom pokrene postupak za razrešenje Tomislava Nikoli?a dužnosti predsednika Republike, budu?i da ?lan 118. Ustava jasno propisuje da se predsednik Republike „razrešava zbog povrede Ustava“. Taj postupak podrazumeva da Skupština zatraži od Ustavnog suda da oceni da li je u konkretnom slu?aju bilo povrede Ustava, odnosno da li upu?ivanje svog glavnog savetnika na sudsko ro?ište predstavlja povredu ustavne norme o nezavisnosti sudstva.

Naravno, bilo bi logi?nije i politi?ki celishodnije da sam Nikoli? podnese ostavku zbog ovog neprimerenog postupka. U drugim zemljama su ministri, predsednici vlada, pa i šefovi država, podnosili ostavke zbog daleko manjih prekršaja. Koliko se samo krunisanih glava odreklo prestola zbog ljubavi prema ženama iz nižeg staleža! A legendarni Vili Brant odstupio je sa dužnosti, mada je on sam bio žrtva komplota. To, me?utim, u Srbiji nije praksa iako je upravo ovde vapiju?a potreba da se prestane sa shvatanjem vlasti kao sredstva za promociju li?nih interesa i ciljeva.

U životu postoje trenuci kada se donose odluke od presudnog zna?aja, trenuci kada se društvo na?e na raskrš?u i treba da izabere put kojim ?e dalje i?i. Ako ovo skandalozno uplitanje predsednika Republike u sudski postupak ostane nesankcionisano, ako se i Narodna skupština ogluši o svoju ustavnu obavezu da pokrene pitanje njegove odgovornosti i razrešenja, onda ?e Srbija ponovo izabrati put samovolje, bezakonja i pravne anarhije.

(Autor, dr Aleksandar Sekulovi?, ?lan je rukovodstva Antifašisti?kog saveza Srbije)

Podelite ovu stranicu!