ALEKSANDAR POPOV: Umesto decentralizacije – cirkus

16 Jun 2010

Smešna su poređenja između republičke i pokrajinske vlasti. Uz “beogradizaciju” sad se sve češće koristi i termin “novosadizacija”, iako su sva vlast i novac skoncentrisani u Beogradu

Direktor Centra za regionalizam i koordinator radne grupe nacionalnog Saveta za decentralizaciju Aleksandar Popov skepti?an je u pogledu stvarnih namera vladuju?e politi?ke elite da u?e u proces izrade strategije vertikalne podele vlasti, odnosno neophodnih ustavnih promena koje bi onemogu?ile centralisti?ki na?in upravljanja. On je za portal Autonomija.info kazao da mu danas izgleda da je odluka Vlade Srbije da formira ovaj Savet bio samo marketinški potez ili, pak, jedan od dnevnopoliti?kih ustupaka nekim partnerima u vlasti, bez stvarne namere da se u tom pogledu nešto i u?ini.
– Kad je radna grupa izašla sa konkretnim predlogom i nacrtom strukture strategije i kada je nešto moralo da se prelomi i da se kona?no zauzme jasan politi?ki stav, pokazalo se zapravo da nema prave namere da se u?e u taj proces – rekao je Popov.
Umesto toga, prema njegovim re?ima, usledila su “upozorenja” pojedinih državnih zvani?nika o opasnostima po državno jedinstvo ukoliko se ishitreno u?e u proces decentralizacije. Popov napominje da je tako i sam ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi? primetio kako decentralizacija niti stvaranje “nekih regionalnih vlada” nije najvažnije pitanje, ve? da treba da se ja?a lokalna samouprava!?.

Ministar Markovi? je lokalnim samoupravama naložio i da sa?ine popis nadležnosti koje bi mogle da se obavljaju na tom nivou vlasti. Da li su takve preporuke cini?ne s obzirom da su prethodno opštinama i gradovima u Srbiji drasti?no prepolovljeni budžeti?
– Meni to li?i na zamajavanje. Ali, u tom pismu ministra koje je upu?eno lokalnim samupravama leži dvostruka zamka. On time kaže: dajte vi nama spisak lepih želja i to uradite u roku od 30 dana, pa ?emo mi videti šta ?emo s tim. To je neki surogat decentralizacije, koja samo prividno daje neki zna?aj lokalnoj vlasti, a zapravo se sve odluke donose u centrali. Isto je i s pri?om o dekoncentraciji institucija vlasti, što je samo odvra?anje pažnje od suštinskih problema. Od toga da li ?e neko ministarstvo, agencija, fond ili neka druga institucija biti izmešteni iz Beograda u neki drug grad u Srbiji, niko ne?e živeti bolje, niti ?e to pojeftiniti državu. Naprotiv! To sve li?i na cirkus koji ?e nas samo koštati. A smešna su i pore?enja izme?u republi?ke i pokrajinske vlasti, pa se tako uz “beogradizaciju” sad sve ?eš?e koristi i termin “novosadizacija”, iako su sva vlast i novac skoncentrisani u Beogradu. Istovremeno, Pokrajina ima isklju?ivo prenete nadležnosti, ali nema novac da ih sprovodi, dok se te nadležnosti, s druge strane, u svakom trenutku mogu i ukinuti odlukom Skupštine Srbije. A ?ini mi se da takve teze plasiraju oni koji pokušavaju da gra?anima proces regionalizacije predstave u negativnom svetlu, odnosno kao nešto što donosi samo novu birokratiju. A to je tako?e jedna velika podvala.

Da li je ministrovo pismo zapravo i poruka lokalu da ne ra?unaju na vra?anje imovine, pošto je taj zakonski okvir ono što opštine i gradovi ?ekaju ve? 15 godina?
– U celoj toj pri?i oko vra?anja imovine lokalnim samoupravama, kao i pri?i oko finansiranja nadležnosti Vojvodine ima previše foliranja. Jer, ne postoji nikakva opozicija, ili neki drugi objektivan razlog, koji vladaju?u koaliciju ko?i da kona?no iznedri taj zakonski akt. Samo od njihove volje zavisi da li ?e u?init ono što i sami javno proklamuju i na ?emu ve? godinama grade i izbornu kampanju.

Da li su ustavne promene uopšte realne ako se gra?anima sugeriše da je centralisti?ki model upravljanja jedini garant državnog jedinstva?
– Dok god u vladaju?oj koaliciji ne postoji stvarna volja da se u?e proces decentralizacije i regionalizacije, zbog ?ega su, izme?u ostalog ustavne promene neophodne, mislim da nije realno da se to desi u neko dogledno vreme.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!