Aleksandar Odžić: Da sa Srbijom, ali ne i pod Srbijom!

14 Oct 2014

Federalizacija Srbije i Vojvodina Republika je model očuvanja zajedničke državne zajednice gde niko ne bi bio „nesretan“

Kako biste definirali aktuelni ustavno-pravni položaj Vojvodine?

ODŽI?: Aktuelni Ustav RS, koji je 2006. godine donet pod okriljem no?i bez javne rasprave i bez ve?inske podrške gra?anki i gra?ana Vojvodine na tadašnjem ustavnom referendumu koji je trajao dva dana i ?itavu jednu no?, je još tada Vojvodini stavio om?u oko vrata i predvideo njeno potpuno ukidanje. Odlukama Ustavnog suda RS o ukidanju nadležnosti AP Vojvodini i poništavanjem Statuta AP Vojvodine, pa naknadno donošenje novog statuta od strane aktuelnih vlasti Vojvodine i Srbije taj proces je nastavljen.

Danas postoji samo iluzija od autonomije Vojvodine, jer ona suštinski i ne postoji. Dakle, aktuelni ustavno-pravni položaj AP Vojvodine u okviru države Srbije sa ovakvim nametnutim Ustavom i nakaradnim Statutom AP Vojvodine je neodrživ, on Vojvodinu priprema na kona?no poništavanje i ukidanje, a i u suprotnostima je sa zaklju?cima Londonske mirovne konferencije o SFRJ iz 1992. godine, kada je jedan od zaklju?aka bio i da se gra?ankama i gra?anima Vojvodine moraju vratiti sva ustavna prava (ustavi RS i APV iz 1974. godine) koja su imali do Miloševi?evog državnog pu?a 1988. godine tzv. Jogurt revolucijom i naknadnim donošenjem Ustava RS 1990. godine.

Od kada djeluje vaša partija na politi?koj sceni Vojvodine, odnosno Srbije?

ODŽI?: Pod sadašnjim imenom Vojvo?anska partija deluje od 2005. godine, ali ona svoje korene (kroz raznorazna ujedinjenja i ljude koji su kroz nju prošli) vu?e još od 1990. godine kao Savez reformskih snaga Jugoslavije, Reformska demokratska stranka Vojvodine, Reformisti Vojvodine i od 2005. godine Vojvo?anska partija.

Trenutno ne participirate u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodina i najavili ste izlazak na izbore. Šta o?ekujete od njih?

ODŽI?: Prakti?no, mi smo u kampanji za vojvo?anske izbore od januara 2013. godine kada smo obelodanili program „Vojvodina Republika“. O?ekujemo bu?enje Vojvodine i rezultat koji ?e garantovati ulazak poslanika Vojvo?anske partije u parlament Vojvodine, kao i aktivno u?eš?e u kreiranju budu?e vojvo?anske vlasti.

Li?no mislim da Vojvodina zaslužuje jednu ovakvu opciju u svom parlamentarnom životu i suštinsku alternativu u odnosu na aktuelne politi?ke elite u Vojvodini.

Zvu?i li Vama licemjerno ovaj prefiks “autonomna” koji se formalno-pravno koristi za puno “ime i prezime” Pokrajine? Da li je i koliko Vojvodina suštinski autonomna?

ODŽI?: Kao što sam i rekao, autonomija Vojvodine u ovom trenutku ne postoji, ona je odmerena i servirana gra?ankama i gra?anima Vojvodine kao iluzija za prikrivanje stvarnih namera prema Vojvodini od strane politi?kih stranaka i njihovih lidera iz kruga beogradske dvojke.

Pokrenuli ste potpisivanje peticije za promjenu Ustava Srbije po kojem bi Vojvodina imala status Republike u federaliziranoj državi Srbiji. Koliko ste potpisa do sada prikupili i jeste li optimist da ?e se u tom smislu Ustav Srbije promijeniti u neko dogledno vrijeme?

ODŽI?: Do sada smo prikupili više od 30 000 potpisa podrške za našu peticiju koja se odnosi na donošenje novih Ustava RS i APV i statusni položaj Vojvodine u federalizovanoj Srbiji. U narednih nekoliko godina ?e se u?i u proces donošenja novog Ustava RS, i to ne zato što je to volja Aleksandra Vu?i?a ili bilo kog drugog srbijanskog predsednika vlade RS, ve? zbog toga što sa aktuelnim Ustavom Srbija ne može ni da se približi EU.

Mi se nadamo da ?emo kroz vojvo?anski parlament biti u situaciji da uti?emo na njegovu sadržinu i sam proces donošenja.

Zašto baš Republika?

ODŽI?: Zato što mi insistiramo na ravnopravnom odnosu Srbije i Vojvodine. Zato što Vojvodina kao entitet nije nastala na tlu Srbije. Zato što Vojvodina nije nastala decentralizacijom Srbije, nego je svojom voljom ulazila u državne saveze sa Srbijom kroz svoju burnu istoriju. Dakle, DA sa Srbijom, ali NE i pod Srbijom.

Federalizacija Srbije i Vojvodina Republika je model državnog ure?enja koji naša partija vidi kao najefikasniji na?in o?uvanja zajedni?ke državne zajednice gde niko ne bi bio „nesretan“ ili uskra?en za prava koja mu pripadaju. Pokazalo se da je autonomija prevazi?ena u svakom smislu te re?i i da je svaka srbijanska vlada ili ministar tuma?i na svoj na?in i u odnosu na program svoje stranke odre?uje politiku prema Vojvodini. Vojvodina Republika bi bila definisana ustavima RS i APV i kao ustavna kategorija bi štitila svoje atribute zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i prava na raspolaganje sopstvenom imovinom, finansijama, prirodnim i radom stvorenim resursima.

Da li su još neki politi?ki faktori u Pokrajini na fonu vaše borbe za Vojvodinu kao Republiku? Je li mogu? neki širi prorepublikanski blok, bilo politi?kih partija ili nevladinih organizacija te pojedinaca, posebno intelektualaca?

ODŽI?: Mi smo ve? sada u tesnoj saradnji sa nevladinom organizacijom Vojvo?anski klub. Pre nekoliko meseci i li?no sam najavio formiranje „Vojvo?anskog bloka“ stranaka, organizacija i pojedinaca koje su zainteresovane da sara?uju u cilju formiranja zajedni?ke predizborne Vojvo?anske liste. Moram priznati da je u ovom trenutku izraženija svest i volja po ovom pitanju kod gra?anki i gra?ana Vojvodine, pojedinih NVO i strukovnih organizacija ?ija je podrška svakodnevna i sve ve?a u odnosu na aktuelne politi?ke stranke i njihove lidere u Vojvodini, koji su o?ito zaokupljeni o?uvanjem mrvica vlasti koje im prospe Aleksandar Vu?i? sa svog stola.

Prije nepunih mjesec dana obratili ste se gradona?elniku Novog Sada traže?i od njega da uputi zahtjev svim javnim preduze?ima i ustanovama, ?iji je osniva? Grad Novi Sad, da na vidnom mjestu istaknu zastavu Vojvodine, uz zastave Srbije i Grada Novog Sada. Da li ste dobili odgovor i je li Vašem zahtjevu, eventualno, udovoljeno?

ODŽI?: Nije, i to je postao manir gradskih vlasti. Novi Sad nije imao goru vlast u svojoj istoriji. Nepotizam, nestru?nost i bahatost koalicionih partnera na vlasti u Novom Sadu nema granice. SNS, kao predvodnik gradske vlasti u Novom Sadu, je oko sebe okupio nepostoje?e stranke i kadar ?iji je jedini cilj li?no boga?enje i izvla?enje novca iz javnih preduze?a i ustanova, jer vrlo dobro znaju da im je ovo poklon od onih koji su na silu zauzeli javne funkcije u gradu ne bi li se dodvorili i nametnuli svom lideru u Beogradu.

U svemu tome, Novosa?ani izvla?e najdeblji kraj i izloženi su svakodnevnoj plja?kanju od strane onih koji, da je ovo normalna država, nikada ne bi morali da gledaju u lokalnoj vlasti.

Kako komentirate situaciju polarizacije izme?u predsjednika Skupštine AP Vojvodina Ištvana Pastora i premijera Bojana Pajti?a. Da li se skupštinska ve?ina opredijelila na ?ijoj je strani? Na kraju krajeva, treba li ikome pobjednik u konfrontaciji me?u prvim ljudima zakonodavne i izvršne vlasti u Pokrajini?

ODŽI?: Dobro ste to primetili. Kako god da se završi ova igranka oko aktuelne ve?ine u Skupštini Vojvodine, tu ne?e biti pobednika. Naprotiv, li?no mislim da svi gube, i pozicija i opozicija, jer ?e im ceo mandat pro?i u me?usobnom prepucavanju i otimanju ili zadržavanju vlasti, sve do trenutka kada ?e se, hteli ne hteli, morati suo?iti sa stvarnoš?u i na?i pred bira?ima za eventualni novi mandat. I ovo je jedna od situacija gde vidimo šansu za našu partiju da kao alternativa svemu postoje?em preuzme odgovornost u Vojvodini i pokrene procese povratka vojvo?anskog subjektiviteta.

Krajem augusta ste izjavili da “vojvo?anski politi?ari boluju od beogradskog kompleksa”. Ho?ete li to pojasniti i je li bilo neposrednog povoda za tu Vašu izjavu?

ODŽI?: Da, to se odnosilo upravo na nejasne i nejake poruke koje su svakodnevno lansirali u javnost vojvo?anski politi?ari u cilju zauzimanja što bolje po?etne pozicije pred pregovore o budu?oj skupštinskoj ve?ini u Vojvodini. Iz svake njihove izjave je izbijao strah od gubitka vlasti ili neispunjenih zadataka od strane „velikog vo?e“ kod kojeg su mnogi išli i na konsultacije u Beograd. To nije put kojim Vojvodina treba i?i i takvi politi?ari ne zaslužuju podršku gra?anki i gra?ana Vojvodine. Na njihovu nesre?u, o?ito ne postoji lek kojim bi se oni izle?ili, pa i ovih dana ?itamo sli?ne izjave i komentare. Kada ?e se cela ta pri?a oko nove/stare skupštinske ve?ine završiti, nisam siguran da u ovom trenutku i oni sami znaju gde i kada je kraj.

Dok ovaj intervju bude pred našim ?itateljima, neposredno prije toga (5. oktobar) ?e se desiti 26. godišnjica “jogurt revolucije”. Kako ste je obilježili?

ODŽI?: Zadovoljni smo što su gra?anke i gra?ani Vojvodine razumeli zašto je bilo važno prošetati ulicama grada Novog Sada 5. oktobra 2014. godine. Uz sve mogu?e pretnje i otvorene napade raznoraznih desni?arskih organizacija i uz ogromne mere bezbednosti od strane policije, šetnja je uspešno održana i jasno smo izneli u javnost zahteve po pitanju ustavno – pravnog položaja Vojvodine o ?emu pišu mediji ne samo u Vojvodini i Srbiji ve? i u regionu, pa i u svetu. I ovogodišnja Šetnja za Vojvodinu ?e biti ubeležena u nekim budu?im knjigama istorije politi?kih odnosa Vojvodine i Srbije.

Bedrudin Guši?

Podelite ovu stranicu!