Aleksandar Marton: Zašto se ponižavaju lokalni i pokrajinski nivoi vlasti?

22 Sep 2016

Lokalne vlasti i AP Vojvodina imaju sve manju snagu, sve manje prava, a samim tim i sposobnosti da rešavaju probleme građana

Nedavna najava izmene Zakona o finanansiranju lokalnih samouprava, kojom bi se omogu?ilo da prihodi od poreza na zarade u ve?oj meri ostaju u republi?kom budžetu još je jedan atak na, ionako, slabašnu lokalnu samoupravu u Republici Srbiji.

Ova najava predstavlja još jednu kocku u mozaiku stroge centralizacije koja apsolutno dominira našom državom.

Lokalne samouprave u Srbiji, ali i Autonomna pokrajina Vojvodina, finansijski su potpuno marginalizovane i o?ita je intencija svih republi?kih vlada u Beogradu, pa i ove, da se ono što je centralizovano još više centralizuje i da jak centar postane još ja?i. Apsolutno jak!

Ovakve zakonske izmene još ?e više pogoršati nezadovoljavaju?e stanje u budžetima lokalnih vlasti i još više poremetiti balans javnih prihoda na državnom i dva niža nivoa vlasti.

Za neverovati je ?injenica da sve lokalne vlasti u Republici Srbiji plus Autonomna pokrajina Vojvodina u?estvuju sa samo 11.68% u ukupnim budžetskim sredstvima države.

Ponovi?u ovaj mizeran procenat. Ukupno 11.68%!!!

Da bi se jasnije videlo koliko Srbija zaostaje za trendovima zemalja Evropske unije pomenu?u samo da je ukupno u?eš?e lokalnih vlasti u javnim prihodima u zemljama EU nešto manje od 32%, a u zemljama Skandinavije Finskoj, Švedskoj i Danskoj gotovo polovina budžetskih prihoda pripada lokalnim vlastima.

To je ?etvrostruko više nego u Republici Srbiji.

Umesto da se u našoj zemlji krene u korak sa zemljama zapada, kod nas se lokalne samouprave još više finansijski  ponižavaju i procena je da ?e  posle novih izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava republi?ki budžet biti “ja?i” za gotovo  pet milijardi dinara, a da ?e udeo lokala i Vojvodine u javnim prihodima Srbije pasti na manje od 10%.

Vlada Republike Srbije obrazlaže da se više ne može trpeti “darežljivost” prema lokalnim vlastima i da stare zakonske odredbe uti?u na rast državnog deficita. Ipak, bolja analiza fisklanog deficita od 2007.govori da se on ne može dovoditi u vezu sa prihodima lokalnih samouprava od poreza na zarade.

Nažalost, o?ito je da centralna vlast pokušava da na?e izgovore za ovakve poteze i da prebacivanjem odgovornosti za finansijsku nestabilnost prebaci na lokalne vlasti i Vojvodinu. Pa zar je mogu?e da neko ko je toliko slab može biti odgovoran za loše stanje finansija?

Naravno da ne može.

Intencija je jasna. Godinama unazad, svaka vlast u Beogradu pokušava da sebe  predstavi u što boljem svetlu. Ministri su tu da ?arobnim štapi?em rešavaju probleme, a lokalne vlasti i Vojvodina su ti koji troše i ništa ne rade.

Ministar je tu da finansira krpljenje rupa na putu, popravku mosta ili pošumljavanje.   Naravno, ministar je tu kada lokalna vlast nema sredstva da rešava probleme.

Ovakvim zakonskim rešenjima ima?e ih još manje. Što je nedopustivo, a u isto vreme i katastrofalno.

Jasno je, Republika Srbija krši i Evropsku povelju o lokalnim samoupravama, koju je Narodna skupština Republike Srbije usvojila još pre devet godina.

Poveljom se sve ?lanice Saveta Evrope obavezuju na ja?anje autonomije lokalnih i regionalnih samouprava. Povelja definiše lokalne samouprave kao jedinice vlasti koje imaju pravo i sposobnost da upravljaju regulisanjem suštinskih javnih poslova.

Nažalost, jasno je da u našem slu?aju lokalne vlasti i AP Vojvodina imaju sve manju snagu, sve manje prava, a samim tim i sposobnosti da rešavaju probleme gra?ana.

Ovo je u potpunoj suprotnosti sa Poveljom.

Iz svega ovoga je jasno da država Srbija, želi li da nastavi evropski put, a pre svega, što je i važnije, želi li da postane ozbiljna država, mora da menja i rešenja zapisana u Ustavu, ali i brojne prate?e zakone.

Lokalna vlast mora biti prava lokalna samouprava. Samouprava je drugim re?ima PRAVO NA UPRAVU.
Trenutno stanje je nedopustivo!

Lokalne vlasti i Srbiji i AP Vojvodina moraju imati
1. Ve?e ingerencije
2. Kvalitetnije finasiranje tih ingerencija.

Ovo je put koji je bolji i lakši za celu zemlju, a bez njega ?e periferni delovi zemlje i dalje slabiti, pove?ava?e se regionalne razlike, a centar ?e biti sve ja?i i ja?i.

To se ne sme dozvoliti!

Autor je odbornik LSV u Skupštini grada Zrenjanina

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!