Aleksandar Jovanović: Uvođenje veronauke u škole velika greška države

23 Feb 2012

„Crkva dobila signal da punom snagom zagazi u politiku“

Funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine i predsednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanovi? izjavio je da je držva napravila veliku grešku kad je omogu?ila uvo?enje veronauke u školsku nastavu, jer smatra da je tu priliku crkva iskoristila i za ulazak na politi?ku scenu. On je u intervjuu za portal Autnomija.info kazao da u tom kontekstu treba posmatrati i nedavne sukobe izme?u gradske vlasti u Novom Sadu i Srpske pravoslavne crkve oko obeležavanja Novosadske racije, kao i optužbe pojedinih crkvenih pradstavnika na ra?un Lige socijaldemokrata Vojvodine.
– Prodemokratske snage u Srbiji su nakon 2000. godine otvorile vrata škola za veronauku, što je crkvi dalo signal da punom snagom zagazi i na politi?ku scenu, ?ime  ?ime su ozbiljno uzdrmani temelji sekularne države. Jer, sekularna država podrazumeva jasnu radzvojenost državnih i crkvenih poslova. Me?utim, napravljena je velika greška, ?ije posledice evo ose?amo i tek ?emo ih ose?ati. Pa, nikad nije bilo više nasilja u školama nego danas, iako se uvo?enje veronaukle obrazlagalo, izme?u ostalog, i time da ?e to dovesti do poboljšanja nivoa vaspitanja i preduprediti loše ponašanje i nasilje me?u decom – istakao je Jovanovi?.

Mislite da sukob izme?u SPC, odnsono Eparhije ba?ke i LSV ima širi kontekst, i koliko je neobi?no da crkva ulazi u sukob sa jednom politi?kom partijom?
Afera izme?u Irineja Bulovi?a i Lige, ali i kompletne gradske valsti u Novom Sadu nije ništa novo. Taj sukob ima svoj istorijat. Problem je nastao još pre deset godina, a o?igledno je da se neko ko vodi Ba?ku eparhiju pojavljuje u ulozi ne sveštenog lica ve? u ulozi politi?kog faktora koji isti?e svoje politi?ke stavove, zloupotrebljavaju?i svoju crkvenu mantiju. Ja nemam problem s tim šta Irinej Bulovi? misli privatno i za koga glasa, to je njegova privatna stvar. Ali, problem je kad obu?e crkvenu mantiju i zauzima politi?ke stavove i pokušava da ih name?e. I to ?ini od kobasiciajde u Turiji, kad je pokušao da odre?uje kad se ta manifestaciaj treba održavati, do zabranjivanja predstave italijanske trupe na Festivalu uli?nih svira?a u Novom Sadu, ili pokušaja izmeštanja programa Zmajevih de?ijih igara jer mu smeta buka dece… On kao svešteno lice ne može da se meša u poslove koji nisu u nadležnosti crkve. Zamislite da neko iz gradske vlasti, ko ina?e ima mnogo ve?e utemeljenje u podršci gra?ana nego bilo koje svešteno lice, po?ne da se meša u crkvene obrede. To bi bilo veoma neukusno. A posebno je problemati?no na koji na?in se Irinej obra?a predstavnicima gradske vlasti, odnosno ljudima koji su na te pozicije izabrani na izborima. I ono što je uradio povodom obeležavanja Novosadske racije bilo je i ponižavaju?e i tužno.

Kako gledate na to što je taj spor ostao bez reakcije drugih institucija u državi?
Reagovala je gradska vlast u Novom Sadu. Me?utim, mislim da je država generalno odgovorna zbog toga što je dozvolila prevelik uticaj crkve na javnoj sceni. Ali, to je jedan dublji društveni problem. Pa, mnoge stranke i pojedinci koji danas imaju otklon prema takvoj ulozi crkve u društvu, svojevremeno su doprineli tome da veronauka u?e u škole. A to je bila velika greška dražave. O?igledno je da ovo nije sekularna država, jer se na mnogim primerima pokazalo da neko ko nije izabran od gra?ana pokušava da uti?e na one koji predstavljaju gra?ane. To je sistemski sukob, koji je neodrživ. Niti u crkvi imaju legitimitet, ni legalitet, ali ni moralnu težinu da bi to mogli da rade.

Ali, ako nema reakcije države, zna?i li da im neko ipak dozvoljava da to rade?
Dozvoljava im. I zato je to problemati?no. Sti?e se utisak da je za vreme 90-ih godina crkva imala mnogo manji uticaj na državu i njenu politiku nego danas. I ?udno je da je deceniju posle demokratskih promena to potpuno druga?ije. A tu se radi o nedoslednosti pojedinih politi?kih aktera, jer su neki pojedinci koji danas vrlo oštro kritikuju crkvu, prethodno izdejstvovali uvo?enje veronauke u škole.

Da li gradska vlast u Novom Sadu zapravo ponižena prilikom obeležavanja Racije?
Apsolutno jeste.

I nije mogla ništa više da u?ini da to ne dozvoli i da li je bilo ispravno što je organizovanje pomena prepušteno crkvi?
Da sam se ja pitao to ne bi tako bilo. Obeležvanje Racije uvek organizuje gradska vlast, odnosno gradona?elnik sa njegovim timom u gradskom ve?u. Li?no sam smatrao da je grad trebalo da održi pomen onda kad je bio zakazan. Me?utim, ne mislim da je gradska vlast tu bilo šta izgubila, jer je jasno i argumentovano ukazala na probleme koje crkva, odnosno Irinij pravi. I u tom smislu grad nije ništa izgubio, ali se crkva preko Irieneja pokazala kao neko ko o?igledno ima probelma sa nekim politi?kim partijama. Me?utim, ne može da crkva da odre?uje s kim ?e da sara?uje, jer o tome ko ?e participirati u vlasti odlu?uju gra?ani na izborima.

U kojoj meri bi ovi incidenti mogli da uti?u na predstoje?u izbornu kampanju i mislite li da je tu motiv sukoba?
Uveren sma da je kampanja motiv ovakvog nastupa crkve, odnosno Irineja Bulovi?a i njegovih osvrta na pojedine politi?ke partije. Zanimljivo je u tom kontekstu koliko smo poslednjih nedelja imali saopštenja iz Eparhije ba?ke. A primetno je da su ta soapštenja sve ?eš?a kako se izbori približavaju. U njima se napada akteulna gradska vlast, njen gradona?elnik, moja stranka i ja. Zato mi sve to li?i na sinhorionizovanu igru crkve i nekih politi?kih stranaka.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!