AKV: Uključiti advokate u pregovarački tim za poglavlje 23

28 Jul 2016

Očekujemo punu zaštitu ustavnog načela podele vlasti

Advokatska komora Vojvodine (AKV) pozdravila je danas ?injenicu da je Srbija otvorila poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, ali je navela da advokati Srbije nisu uklju?eni u pregovara?ki tim.

“Uspeh pregovara?kih timova i o?uvanje vrednosti zavisi?e i od stepena u?eš?a advokature Srbije u pregovaranju”, navodi se u saopštenju za javnost, koje je potpisao predsednik AKV Sr?an Sikimi?.

On je podsetio da Akcioni plan za poglavlje 23 obuhvata, pored sudske vlasti i javnog tužilaštva, i sve ustavno-pravne institucije koje se bave primenom prava.

“Od nosioca aktivnosti o?ekujemo u narednom periodu punu zaštitu ustavnog na?ela podele vlasti, kao i zaštitu kontinentalnog pravnog poretka”, naveo je Sikimi?.

Dodao je da je otvaranje poglavlja 23 veoma zna?ajno i zbog ?injenice što ?e se u okviru unapre?enja nezavisnosti i samostalnosti sudske vlasti razmatrati i pitanja od interesa za položaj i ulogu advokature, kao nezavisne i samostalne službe u zaštiti ljudskih prava, sloboda i interesa gra?ana zasnovanih na zakonu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!