Ako ne bude statuta, Pokrajina mora dati kontraodgovor

11 Aug 2009

Zamenik predsednika Lige Socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš ocenio je da ?e, ukoliko se uskoro ne prona?e re…

bojan-kostres3_139.jpgZamenik predsednika Lige Socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš ocenio je da ?e, ukoliko se uskoro ne prona?e rešenje za usvajanje zakona o nadležnostima i potvrdu statuta Vojvodine, do?i do eskalacije politi?ke krize.
– Ako se ne prona?e to rešenje, tonu?emo u politi?ku krizu sve dublje i dublje. Ne mogu da predvidim mogu?a scenarija, ali mislim da se niko ne?e lepo ose?ati ako ni posle godinu dana statut ne bude potvr?en ili, pak, odbijen u Skupštini Srbije. Jer ?e, u protivnom, i vojvo?anska administracija morati da da neki kontraodgovor – istakao je Kostreš u izjavi za “Dnevnik”.
Uz primedbu da je “Srbija zemlja ?uda u kojoj je sve mogu?e”, on kaže da ipak smatra da ne?e do?i do produbljavanja krize otvorene odlaganjem potvr?ivanja vojvo?anskog statuta. Kostreš, naime, veruje u to da ?e u septembru republi?ki parlament usvojiti ne samo zakon o nadležnostima Vojvodine, kako ukazuju poslednje najave, ve? i predloženi statut APV.
Po njegovim re?ima, donošenje zakona o nadležnostima bez potvr?ivanja statuta unelo bi dodatnu pravnu zbrku i otvorilo prostor za razli?ita tuma?enja kod primene ovih akata. Tako bi, dodao je, jedno tuma?enje moglo biti i to da se usvajanjem ovog zakona upotpunjuje set normi kojima se definiše vojvo?anska autonomija, “a pošto je Pokrajinska skupština donela statut koji nije oboren u Skupštini Srbije, oba akta bi se mogla primenjivati”.
– To je samo jedno od mogu?ih tuma?enja. A da ne bi došlo do još ve?e zbrke, veoma je važno da se i statut i zakon donesu paralelno i da se kona?no, u skladu s Ustavom Srbije, definiše vojvo?anska autonomija. Svako dalje odlaganje donošenja ova dva akta samo nas sve više uvodi u politi?ku krizu jer se Vojvodina stavlja u neravnopravan položaj, zbog ?ega ?e rasti i otpor gra?ana Pokrajine i njenih politi?kih predstavnika. Zato se nadam da ?e oba akta biti doneta, ili ?e, pak, neko smo?i snage i re?i da statut ne valja, pa neka ga onda obori Skupština Srbije a da Skupština Vojvodine ponovo pokrene proceduru za utvr?ivanje novog predloga – rekao je Kostreš.
On je dodao da bi se u tom slu?aju otvorio sukob unutar DS-a, G17 plus i drugih stranaka koje imaju centralu u Beogradu, jer bi moralo da se razjasni u ?emu je njihov problem.
– Ako DS u Vojvodini podržava statut, zašto to ne u?ini i u Skupštini Srbije? – zapitao je Kostreš.
Komentarišu?i to što je u poslednja dva meseca došlo do poklapanja teza nekih aktera centalne vlasti s primedbama koje su na statut prethodno iznosili predstavnici opozicije, prvenstveno iz DSS-a, on je kazao da politi?ari iz Beograda moraju da vode ra?una o tome šta govore.
– Vojvodina nije samo kasica-prasica iz koje se odnosi novac ili samo baza glasova za pri?u o evropskoj budu?nosti ve? politi?ki region u okviru Srbije koji mora imati svoja prava. DSS ima svoje stavove o statutu, i ako je DS hteo da ide u tom pravcu, onda nisu morali ni da ruše vladu Vojislava Koštunice. A ako ho?emo evropsku Srbiju, onda moramo usvojiti statut i zakon o nadležnostima Vojvodine, ili bar jasno re?i šta tu ne valja – poru?io je Kostreš.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!