“Akademskim obrazovanjem do romske elite”

06 Oct 2008

Uspešan

Uspešan jednogodišnji istraživa?ki projekat preto?en u knjigu
Škola romologije Univerziteta u Novom Sadu, Udruženje romskih studenata, Unija romskih studenata i Ženske studije i istraživanja, uz finansijsku pomo? Romskog edukativnog centra iz Budimpešte, u 2007/8. uspešno su realizovali jednogodišnji istraživa?ki projekat „Izgra?ivanje romske intelektualne elite na Univerzitetu u Novom Sadu“. Rezultati rada na projektu izloženi su u nedavno objavljenoj knjizi, pod naslovom „Akademskim obrazovanjem do romske elite“, koju su priredile Svenka Savi? i Milana Grbi?.

Poseban zna?aj projekta je u tome što je, uzimaju?i u obzir dosadašnje iskustvo i uo?ivši prednosti i mane, ponudio promenu rada s romskim studentima u našim visokoškolskim institucijama.

Cilj projekta je bio izgra?ivanje modela visokog obrazovanja romskih studenata na Univerzitetu kao instituciji, što podrazumeva izgra?ivanje: mentorskog programa (saradnja starijih studenata s mla?im); strategije zapošljavanja diplomiranih romskih studenata u narednom periodu; kurikuluma za novu akademsku interdisciplinu – Romologiju – na UNS-u (romski jeziku, istorija, kultura, umetnost).

„U sve tri komponente cilja ugra?ujemo i rodnu perspektivu, što podrazumeva da se studentkinjama Romkinjama posve?uje posebna pažnja kako bi se njihov uspeh i u?inak videli u zajednici“, isti?e u predgovoru knjige profesorka Savi?. Ona podse?a na to da je u Vojvodini od 1990. postojala stalna inicijativa da se obrazovanje Roma i Romkinja unapredi na razli?itim nivoima, a država i društvo se posebno na tome angažuju od 2005, kada je po?ela „Dekada Roma“. Od 2007. u Vojvodini se sistematski pruža podrška romskim osnovcima i srednjoškolcima kako bi se do 2015. obezbedio dobar odbir za visokoškolski nivo. Još od 1997. Fond za otvoreno društvo kontinuirano stipendira studente iz romske zajednice, a dodatno je i Ministarstvo prosvete uvelo mere pozitivne diskriminacije kako bi se mladim Romima olakšao upis na studije, omogu?io smeštaj u studentskim domovima…

Na Univerzitetu u Novom Sadu od 2003/4. neguje se specifi?na obrazovna aktivnost kroz Školu romologije, koja romskim i neromskim studentima nudi znanja o romskoj zajednici: o jeziku, istoriji, kulturi i stanovanju. Rad sa studentskom populacijom u Školi romologije pokazao je da romski studenti imaju neke probleme i kada imaju i mese?nu finansijsku pomo? i smeštaj u studentskim domovima. „Uo?ila sam da je ipak osnovna prepreka dobrom studiranju romskih studenata nedovoljno znanje koje donose iz srednje škole (?etvorogodišnje ili trogodišnje)…

Bilo je potrebno da se osmisli program pomo?u kojeg se tokom studija ovi studenti mogu osloniti na pomo? koja se odnosi na pove?anje znanja za date kurseve na katedrama na kojima studiraju, zatim na pove?anje znanja o univerzitetu kao instituciji i na dopunu opšteg znanja ste?enog tokom srednjoškolskog školovanja. Naro?ita pažnja posve?ena je Romkinjama jer se pokazalo da su one više od muškaraca zakinute u mogu?nostima da se odlu?e na to da se upišu na studije. Programi koja uklju?uju ova znanja tokom studija, a naro?ito u prvoj godini, mogu biti zamajac uspeha ve?eg broja romskih studentkinja i studenata: da efikasno završavaju studije i da ostanu povezani sa svojom nacionalnom zajednicom u razli?itim aktivnostima“, piše prof. dr Svenka Savi? u predgovoru knjige „Akademskim obrazovanjem do romske elite“.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!