Agošton inicira dijalog sa srpskim strankama

02 Sep 2008

Predsednik

agoston.jpgPredsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara Andraš Agošton predložio je lideru Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvanu Pastoru da se u ime tri vojvo?anske ma?arske stranke inicira dijalog sa srpskim parlamentarnim strankama o koncepciji autonomije koji su uo?i majskih izbora zajedni?ki prihvatile stranke Ma?arske koalicije.
„Došlo je vreme da tri vojvo?anske ma?arske stranke ispune jedno od najzna?ajnijih izbornih obe?anja i da iniciraju dijalog sa srpskom politi?kom elitom o otvorenim i nerešenim pitanjima vojvo?anskih Ma?ara“ – piše Agošton u pismu Pastoru, predlažu?i da tri stranke sednu da se dogovore, procene na kakav je politi?ki prijem dosad naišao njihov zahtev za autonomijom i da zajedni?ki odlu?e u kojoj formi da se sa konceptom autonomije obrate srpskoj politi?koj eliti.
Prema Agoštonovoj oceni „više je signala da se ta inicijativa više ne bi smela odlagati“. On isti?e, pored ostalog, i da „ne može da zna šta sadrži tajni sporazum Pastor- Tadi?“, ali navodi kako je izvesno da predsednik vojvo?anskih demokrata Elezovi? prema pisanju beogradskog dnevnika “Ve?ernje novosti” smatra da bi bilo problemati?no osnivanje upravnog okruga sa ve?inskim ma?arskim življem, kao i da je izjava predsednika Pokrajinskog odbora DS-a „jasna“ i da se Tadi?eva Demokratska stranka svakako protivi teritorijalnoj autonomiji na etni?kom principu.
Ukazuju?i da su zajedno sa predsednikom Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandorom Palom uvereni da zajedni?ki koncept ma?arskih stranaka o autonomiji ne treba ponuditi samo „Tadi?evim demokratama“, nego i drugim klju?nim strankama u srpskom parlamentu, Agošton u pismu Pastora podse?a da ?e se uskoro navršiti ?etiri meseca kako su politi?ke partije Ma?ara, a naro?ito SVM na osnovu izbornih rezultata i koalicionog sporazuma zauzeli svoje funkcije. Gra?ani ?e nas pre ili kasnije pitati o autonomiji, a mi im moramo odgovoriti – poru?io je predsednik DSVM.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!