Afrika: Hiljade djece oboljele od sindroma klimanja

22 Oct 2013

U istočnoj Africi, posebno u Ugandi, hiljade djece boluju od sindroma klimanja, smrtonosne bolesti kojoj se ne zna uzrok

Hiljade djece u isto?noj Africi boluju od takozvanog sindroma klimanja. O ovoj bolesti malo se zna, a lijek još nije prona?en. Reporter Al Jazeere Malcolm Webb posjetio je centar u Ugandi, gdje stru?njaci pomažu oboljeloj djeci.

Walter Ocora više ne može govoriti i gotovo ništa ne jede. Ima 12 godina, ali njegovo tijelo i mozak prestali su se razvijati. On boluje od sindroma klimanja, zabilježenog samo u odre?enim dijelovima isto?ne Afrike. Lijeka nema, a bolest je smrtonosna.

I Walterova sestra Grace je bolesna. Naj?eš?e nema snage ni da ustane i iza?e iz kolibe. Njihovi roditelji su o?ajni.

“Teško je brinuti se o djeci. Za majku je ovo nepodnošljivo. Nadam se bilo kakvoj pomo?i, od bilo koga. Osje?am se bespomo?nom. Znam da ?e moja djeca na kraju umrijeti”, kaže majka Lucy Acaa.

Samo nekoliko kilometara dalje prizor je potpuno druga?iji. I tamo su djeca oboljela od sindroma klimanja, ali ona, ve? godinu dana, svakodnevno odlaze u jedan specijalizirani centar i zdravstveno stanje im se znatno poboljšalo. U centru sti?u osnovno obrazovanje, dobijaju kvalitetne obroke i u?e o higijeni.

Zbunjeni specijalisti

“Djeca koja ranije nisu mogla govoriti sada govore. Ona koja se nisu mogla ni igrati sada tr?e i ska?u. Na njihovim licima nije bilo osmijeha. Sada se smiju i šale”, kaže nastavnica Oryang Lilian.

Ali, djeca nisu potpuno izlije?ena. Sindrom klimanja tako je nazvan zato što žrtve dobijaju napade koji po?inju klimanjem glave. I djeca u centru ih dobijaju, ali mnogo rje?e. A ljekari obu?avaju osoblje kako da reagira kada se dese.

Lijekovi za epilepsiju djelimi?no pomažu, kao i vitaminski dodaci ishrani. Ipak, sami lijekovi imaju ograni?en efekat. Cijeli program svakodnevnih aktivnosti u centru je klju?an. Pokrenula su ga dvojica ameri?kih ljekara, koji vode humanitarnu organizaciju za žrtve ove bolesti.

“Sindrom klimanja zbunjuje specijaliste za zarazne bolesti. Ne znaju šta ga izaziva i za njega nema lijeka. Ali stanje ove djece mnogo je bolje nego ranije. Relativno su zdrava i sretna, a ?ini se kako je za to najviše zaslužna ?injenica da dobijaju ono što je potrebno svoj djeci: kvalitetnu ishranu, fizi?ku vježbu, odgovaraju?e obrazovanje i osnovnu higijenu. A to nagovještava da sindrom klimanja odnosi toliko života u ovom podru?ju zbog ekstremnog siromaštva, izme?u ostalog”, javlja Malcolm Webb iz okruga Gulu.

Walter Ocora, sa po?etka pri?e, živi daleko od centra, a nema snage da pješa?i do njega.

I Vlada je pokrenula program pomo?i oboljeloj djeci, ali s mnogo manje uspjeha. Ve?ina djece i dalje ?e patiti i na kraju – umrijeti.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!