Intelektualci protiv monopola nacionalnih saveta

07 Sep 2011

Nacionalni saveti potpuno suvereno drže monopol nad medijima, koji uglavnom predstavljaju tek glasilo manjinskih političkih partija.

Otvoreno pismo Predragu Markovi?u,
ministru kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije

Poštovani gospodine Markovi?u,

Dole potpisani ma?arski intelektualci iz Vojvodine iskazuju zabrinutost zbog vesti koje su došle do nas da ?e se u Medijskoj strategiji Srbije prakti?no na?i isto rešenje za medije na jezicima nacionalnih manjina koje je postojalo do sada, odnosno da ?e se održati status quo. To, po nama, zna?i da ?e manjinski nacionalni saveti mo?i da upravljaju ovim medijima sa velikim ovlaš?enjima, a sa malo ili nimalo odgovornosti.

Smatramo da su doga?aji na medijskoj sceni na jezicima nacionalnih manjina ukazali na to da nacionalni saveti potpuno suvereno drže monopol nad ovim medijima i da oni u velikom broju slu?ajeva predstavljaju tek glasilo manjinskih politi?kih partija ili elita. To zna?i da je zagarantovana sloboda informisanja ugrožena, a da urednici i novinari bivaju smenjeni ukoliko profesionalno obavljaju svoj posao i ukoliko ne pristaju na politi?ki patronat.

Slažemo se sa tvrdnjama da bi nacionalni saveti trebalo da ostanu osniva?i štampanih medija na jezicima nacionalnih manjina, bar u ovom trenutku, jer bi svako drugo rešenje dovelo u pitanje opstanak ovih listova. Me?utim, mišljenja smo da bi se u Medijskoj strategiji moralo razraditi rešenje koje bi obezbe?ivalo razvoj slobodnog i profesionalnog informisanja, odnosno garantovalo da se uticaj elita na ure?iva?ku politiku svede na najmanju mogu?u meru ukoliko nije mogu?e da se u potpunosti otkloni. Strategija bi morala da obezbedi i pluralizam informisanja na jezicima nacionalnih manjina i da uzme u obzir da se pluralizam ne može razvijati na tržišnim osnovama, s obzirom na specifi?nosti ovih medija.

Isti?emo da se garancije ure?iva?ke autonomnosti i nezavisnosti ovih listova moraju prona?i kako u Strategiji, tako i u izmenjenom Zakonu o nacionalnim savetima. Naš stav je da bi upravni odbori ovih medija morali da budu tripartitni, i da bi u njima osim predstavnika nacionalnih saveta, morali da se na?u i ?lanovi redakcije i predstavnici nevladinog sektora. Smatramo da bi glavni urednici morali da budu imenovani ili smenjivani isklju?ivo uz obavezuju?i pristanak redakcije. Osim toga, bilo bi neophodno da sva rešenja u organizacionoj strukturi koje mogu da uti?u na ure?iva?ku politiku medija ne smeju biti doneseni suprotno volji redakcije.

Nacionalni saveti kao osniva?i moraju se obavezati da periodi?no obaveštavaju javnost na koji na?in je obezbe?eno profesionalno i nezavisno izveštavanje u listovima kojima su oni osniva?i, i na koji je na?in obezbe?en pluralizam mišljenja i stavova. Odnosi nacionalnih saveta kao osniva?a i medija moraju biti transparentni.

U nadi da ?ete uvažiti naše stavove,

Mr Antal Bozoki (Mgr. Bozóki Antal), advokat
Dr Laslo Gerold (Dr. Gerold László), kriti?ar, univerzitetski profesor u penziji
Dr Eva Harkai Vaš (Dr. Harkai Vass Éva), univerzitetski profesor
Bela J. Garai (J. Garai Béla), publicista
Dr Alpar Lošonc (Dr. Losoncz Alpár), univerzitetski profesor
Deže Ereg (Öreg Dezs?) urednik, politi?ki komentator
?aba Presburger (Pressburger Csaba), novinar, smenjeni glavni urednik „Ma?ar so“-a
Žužana Seren?eš (Szerencsés Zsuzsanna), novinar, medijski analiti?ar
Laslo Vegel (Végel László), pisac

Podelite ovu stranicu!